Zatepľovacie systémy

V súčasnej dobe výrazného zvyšovania cien energií je zatepľovanie budov veľmi aktuálne hlavne z dôvodu finančných úspor pri užívaní budov. Zlepšenie tepelnej ochrany budov zateplením súvisí so zabezpečením základných požiadaviek na stavby v oblasti zdravia, hygieny a znižovania energetickej náročnosti pri prevádzke budov. Samotným zateplením rodinného domu neriešime len zníženie nadmernej spotreby energie budovy na vykurovanie, ale môžeme vyriešiť aj problémy týkajúce sa nízkych tepelnoizolačných vlastností materiálov použitých pri výstavbe, ktoré boli aktuálne v dobe realizácie.

Kontaktný zatepľovací systém (KZS) - alebo ETICS (external thermal insulation composite system) je definovaný ako stavebný výrobok dodávaný ako ucelená zostava zložiek, skladajúcich sa z lepiacej hmoty, tepelného izolantu, kotviacich prvkov a základnej vrstvy konečnej povrchovej úpravy.
Systém používaný na zateplenie obvodového muriva pozostávajúci z priemyselne vyrábaných výrobkov dodávaných výrobcom ako kompletný systém, ktorý zahŕňa výrobcom systému špeciálne vybrané komponenty pre tento systém a podklad.

Neoddeliteľnou súčasťou zatepľovacieho systému je aj príslušenstvo: Rôzne zakladacie, rohové, ukončovacie, okenné, parapetné a dilatačné lišty, ktoré môžu byť z plastu, alebo hliníka. Tieto lišty zabezpečujú rovné, konštrukčne a esteticky dokonalé ukončenie a uzatvorenie zatepľovacieho systému. Vždy je potrebné predchádzať a zamedziť vzniku trhlín a zaistiť ochranu zatepľovacieho systému proti poškodeniu pri nárazoch.

Lepiace a armovacie malty pre systémy weber.therm  slúžia na lepenie polystyrénových platní pri zateplení obvodového muriva domu, na podklad a na vytvorenie výstužnej vrstvy na polystyréne. Je to suchá prášková hmota obsahujúca cement, práškové syntetické spojivá, triedené piesky, prísady zabezpečujúce jej dokonalé spracovanie. 

Tenkovrstvové omietky zabezpečujú farebné a štrukturálne stvárnenie nových fasád, a nápomocné sú tiež pri rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách na jadrovej omietke alebo na tepelnoizolačných kontaktných systémoch (ETICS).

Potrebujete pomoc ihneď?

Rýchle odborné technické poradenstvo

 •  Poradenstvo v oblasti rekonštrukcie a opráv starších objektov
 •  Preverenie dostupnosti požadovaného materiálu
 •  Sprostredkovanie cenovej ponuky
 •  Odporúčanie postupu realizácie či realizačných firiem v okolí stavby

Kontaktovať

Sprievodca zateplením a realizáciou 
fasádnych a dekorativnych omietok

 • Realizácia zateplenia krok za krokom
 • Prehľad fasádnych omietok
 • Práca s dekoratívnymi omietkami
 • Užitočné rady

Prezrieť si brožúru

Užívanie a údržba ETICS

Životnosť ETICS

Podľa európskeho návrhu na spracovanie technických posúdení ETAG 004 je predpokladaná životnosť ETICS najmenej 25 rokov – za predpokladu splnenia požiadaviek na balenie, dopravu, skladovanie a inštalovanie, rovnako aj požiadaviek na vhodné použitie, údržbu a opravu. Údaje stanovujúce životnosť sa nemôžu interpretovať ako záruka daná výrobcom, neslúžia na technické posudzovanie, ale mali by sa považovať len za prostriedok, pomocou ktorého sa vyberú vyhovujúce výrobky s ohľadom na predpokladanú ekonomicky primeranú životnosť stavieb.

Údržba ETICS

Pravidelná údržba a odporúčaný interval a rozsah údržby ETICS
Potrebu údržby povrchovej úpravy tepelnoizolačných systémov vyvoláva ich degradácia vplyvom pôsobenia poveternostných vplyvov alebo mechanického poškodenia.
Pravidelnými kontrolami môžeme predčasne odhaliť chyby, ktoré môžu skrátiť požadovanú životnosť systému.

Najmenej 1x ročne robíme kontrolu

 • na znečistenie povrchu fasády mechanickými nečistotami (prach, smog a pod.)
 • na biologické napadnutie ETICS (plesne, riasy)
 • na mechanické poškodenie ETICS (prierazy, útoky hlodavcov a vtáctva)
 • tesnosť a funkčnosť napojenia jednotlivých detailov ETICS (klampiarske prvky a styky
 • s nadväzujúcimi konštrukciami-atiky, oplechovania, parapety, prestupy)
 • kontrola celistvosti povrchu (trhliny)

Z každej takejto pravidelnej kontroly odporúčame urobiť zápis doplnený o podrobnú fotodokumentáciu zistených nedostatkov.


Každých 3 – 5 rokov čistenie fasády (podľa druhu, rozsahu a stupňa znečistenia) a následne obnova biotickej ochrany podľa druhu odstraňovaného znečistenia a zvoleného spôsobu čistenia povrchu ETICS


Každých 10 – 15 rokov obnova povrchovej úpravy novým fasádnym náterom.
Povrch ETICS nesmie byť dlhodobo v kontakte so snehom. Na povrch ETICS nesmie byť vyvedená zrážková voda (nevhodne navrhnuté alebo realizované klampiarske konštrukcie).

Čistenie

Čistenie tlakovou vodou
Lokálne znečistenie hrubými nečistotami očistíme mechanicky omietnutím kefou s vhodnou tvrdosťou.
Dlhodobo priľnuté jemnejšie prachové nečistoty, ktoré sa ťažko čistia mechanicky čistíme tlakovou vodou (max. teplota 50 °C). Pre zvýšenie účinnosti môžeme dať do vody saponáty, ktoré svojim chemickým zložením nenarušia čistený povrch. Zakázané je používať na čistenie látky s podielom organických rozpúšťadiel, kyselín, lúhov a podobných chemických látok.
Tlak čistenia má byť nastavený tak, aby nespôsoboval mechanické poškodenie
fasády.
Fasádu čistíme pri vhodných klimatických podmienkach, keď vonkajšia teplota dlhodobo neklesne pod +5 °C (optimálna denná teplota je medzi 15 až 25 °C)

Biotické napadnutie
Preventívnym opatrením pred výskytom biokorózie je čistenie fasády tlakovou vodou už pri prvých známkach napadnutia.
Ak aj napriek tomu dôjde k ich výskytu odstránime ich nasledovne:
- Povrch očistiť tlakovou vodou
- Naniesť striekaním rovnomerne na celú zasiahnutú plochu do nasýtenia povrchu prípravok RENOV EXPRESS (potrebnú koncentráciu aplikačného roztoku stanoviť na základe vykonanej skúšky.
Doporučený postup pre zistenie vhodnej koncentrácie: Začať s riedením 1:4 vodou a podľa potreby zosilňovať koncentráciu až k neriedenému prípravku a nechať pôsobiť 30 minút, celý povrch následne umyť studenou tlakovou vodou (WAP).
- Po zaschnutí naniesť rovnomerne striekaním na povrch prípravok ANTI-MOUSSE 77 (pred aplikáciou zriediť 1 : 3 vodou) - vytvára na ošetrenom povrchu vo vode ťažko rozpustné zlúčeniny a zabraňuje novotvorbe organických nečistôt po dobu niekoľkých rokov. ANTI-MOUSSE 77 musí na povrchu uschnúť! Neaplikovať na mokrý povrch, za dažďa alebo tesne pred ním.
- ANTI-MOUSSE 77 je pretierateľný akoukoľvek fasádnou farbou a je možné na neho nanášať lepidlá alebo iné hmoty.

Oprava mechanického poškodenia

Vhodný spôsob opravy odporúčame vždy navrhnúť na základe odborného posúdenia aktuálneho stavu ETICS!
V miestach s mechanickým poškodením je zvyčajne nutné vyrezať poškodenú časť zatepľovacieho systému vrátane tepelného izolantu až na podklad a v okolitej oblasti min. 10 cm od vyrezaného miesta starostlivo odstrániť povrchové súvrstvie až na výstužnú vrstvu s armovacou tkaninou. Na pripravený podklad vlepiť izolačný materiál rovnakého druhu, po vytvrdnutí lepiacej hmoty vyplníme škáry široké viac ako 2 mm podľa technologických pravidiel a podľa potreby prebrúsime.
Na takto zarovnaný podklad aplikujeme výstužnú vrstvu s armovacou tkaninou s presahom armovacej tkaniny min. 10 cm cez obvod výrezu. Na suchý a vyzretý podklad aplikujeme penetráciu pod tenkovrstvové omietky a po technologickej prestávke urobíme doplnenie konečnej povrchovej úpravy.
Zvýšenú pozornosť treba venovať dodržaniu roviny novej výstužnej vrstvy a konečnej povrchovej úpravy kvôli zjednoteniu vzhľadu pôvodnej a opravovanej fasádnej plochy.
Pri takto opravovaných miestach nie je možné dosiahnuť úplnú zhodu (štruktúra, farebný odtieň) s pôvodným povrchom ETICS.
Upozornenie
V rámci užívania nie je možné pripustiť akékoľvek laické svojvoľné zásahy do ETICS napr. montáž satelitných antén, vešiakov na bielizeň, držiakov antén a pod... Prípadné nutné zásahy by mala vykonávať odborná, zaškolená firma - najlepšie zhotoviteľ ETICS. Tieto zásahy je nutné realizovať tak, aby sa vylúčilo zatekanie do systému a aby bola minimalizovaná možnosť tvorby tepelných mostov.
 

Referenčné stavby weber.therm

Najčastejšie otázky

 1. Nesprávny typ lepidla na izolačné dosky
 2. Kotvenie izolantu cez hydroizolačnú vrstvu
 3. Nevhodná povrchová úprava sokla
 4. Nevhodný výber izolačných dosiek. Základom je výber kvalitného materiálu s vhodnou štruktúrou. Materiál na izoláciu sokla by nemal byť hladký, ale zdrsnený, prípadne by mal mať vaflovú štruktúru, takisto s nízkou nasiakavosťou (max 3%)
 1. Izolant nebude mať dostatočnú prídržnosť k podkladu a môže dochádzať ku vzlínaniu vlhkosti.
 2. Cez porušenú časť hydroizolačnej vrstvy môže dochádzať ku vnikaniu vlhkosti soklovej časti stavby
 3. Nedostatočná odolnosť proti vlhkosti a mechanickému poškodeniu
 4. Ak bude povrch príliš hladký, omietka alebo obklad môžu zo sokla časom opadávať. Ak sa zamení materiál vhodný na zateplenie soklovej časti (soklová doska, Styrodur 2800 C) napríklad s klasickým polystyrénom, izolačné dosky sa nasiaknu. Následkom je zníženie tepelnoizolačných vlastností, dostane sa voda do konštrukcií, premŕzanie soklovej a základovej časti budovy
 1. Lepenie izolačných dosiek pri zateplení sokla. Ak sa tepelnoizolačné dosky lepia na minerélne podklady ako betón a tehla, používa sa cementová lepiaca a výstužná malta na kontaktné zatepľovacie systémy webertherm KPS. Podobne ako pri zateplení stien, sa lepidlo najčastejšie nanáša vo forme obvodového venca a niekoľkých bodov v strede dosky. Je možné aplikovať aj celoplošné lepenie izolačných dosiek. V prípade lepenia na asfaltovú hydroizoláciu sa používa Vysoko flexibilná vodotesná bitúmenová izolačná zmes na hydroizoláciu budov pod úrovňou terénu webertec 915.
 2. Kotvenie hmoždinkami (tzv. kotvami) Po nalepení dosiek a primeranom zatvrdnutí lepidla prichádza na rad kotvenie rozperkami. Soklová časť sa kotví iba na miestach, na ktorých rozperka nemôže poškodiť hydroizoláciu v počte 6 ks/1 m2. V prípade zateplenia sokla s keramickým obkladom sa často používajú výkonné skrutkovacie kotvy s oceľovým tŕňom, ktoré sa aplikujú až cez výstužnú sieťovinu. 
 3. Finálne povrchové vrstvy pri zateplení sokla Pred aplikáciou povrchových vrstiev sa vykoná penetrácia, za účelom zníženia a zjednotenia nasiakavosti podkladu. Ako povrchová úprava soklu sa najčastejšie používajú soklové dekoratívne omietky z prírodného, prípadne umelého kameniva weberpas marmolit alebo weberpas mozaiková omietka prípadne weberpas silikon brick.
 4. Poradiť sa s odborníkom, prípadne s dodávateľom.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.