Enviromentálna politika

Enviromentálna politika Weber

Politika EMS
Vedenie spoločnosti
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Weber
vyhlasuje týmto svoju
environmentálnu politiku


pričom táto je kľúčovým dokumentom poukazujúcim na postoj vedenia celej organizácie a jej zamestnancov k ochrane životného prostredia pri výrobe svojich produktov a poskytovaní služieb. Vedenie Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Weber si uvedomuje zodpovednosť voči životnému prostrediu a prijíma starostlivosť oň za neoddeliteľnú súčasť svojej každodennej činnosti. V zmysle zásad trvalo udržateľného rozvoja sa organizácia rozhodla prijať záväzok vytvoriť, zdokumentovať, implementovať, udržiavať a neustále zlepšovať systém environmentálneho manažérstva podľa medzinárodnej normy ISO 14001:2015 a zaväzuje sa:

  • Zohľadňovať požiadavky zainteresovaných strán a dodržiavať záväzné požiadavky zákonov, predpisov a nariadení v oblasti životného prostredia a iných požiadaviek vo vzťahu k ochrane životného prostredia, dodržiavať príslušné environmentálne právne a iné predpisy.
  • Prijímať také opatrenia a používať také technológie, aby sa predišlo znečisťovaniu ovzdušia, vody, pôdy a nadmernej spotrebe prírodných zdrojov, pri zavádzaní nových technológií posudzovať možné vplyvy a riziká na životné prostredie a predchádzať vzniku odpadov.
  • Sústavne zvyšovať efektivitu procesov vykonávaných našou spoločnosťou pri zohľadnení vplyvu na životné prostredie, zabezpečovať zlepšovanie environmentálneho stavu, prevenciu znečisťovania a zlepšovať pracovné prostredie zamestnancov. Dbať na znižovanie negatívnych dopadov vlastných činností, výrobkov a služieb na životné prostredie.
  • Neustálym vzdelávaním a výchovou zamestnancov zvyšovať a prehlbovať ich environmentálne povedomie a kompetenciu pre kvalitu nimi vykonávaných činností a tým zabezpečiť trvalé zlepšovanie úrovne ochrany životného prostredia.
  • Identifikovať a vyhodnocovať riziká, skoronehody, analyzovať ich zdroje a príčiny vzniku a prijímať účinné opatrenia k odstráneniu rizík za účelom zabezpečenia kontinuálneho chodu procesov bez zaťaženia životného prostredia.
  • Pravidelným preskúmavaním zavedeného systému manažérstva environmentu zabezpečiť trvalé zlepšovanie jeho efektívnosti.
  • Dodržiavať zásady stanovené koncernom Saint-Gobain a aplikovať interné princípy na všetky organizačné útvary spoločnosti.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.