Ako realizovať kontaktný zatepľovací systém?

Prečítajte si naše tipy prv, než sa pustíte do zatepľovacích systémov. Tieto odporúčania vychádzajú nielen z našich skúseností, ale i zo znalostí našich zákazníkov.

Zatepľovanie rodinného domu s lešením s kontaktným zatepľovacím systémom Weber

Prečítajte si naše tipy prv, než sa pustíte do zatepľovacích systémov. Tieto odporúčania vychádzajú nielen z našich skúseností, ale i zo znalostí našich zákazníkov.

Ako teda postupovať?

 1. Založenie systému so soklovým profilom

  Zatepľovací systém sa zakladá pomocou soklového profilu, ktorého šírka  musí zodpovedať hrúbke izolantu.

  Profil sa kotví natĺkacími kotvami v počte min. 3ks/bm a vyrovnáva sa dištančnými podložkami. Profily sa spájajú plastovými spojkami.

 2. Lepenie tepelnej izolácie

  Lepiacu maltu nanášame po obvode v podobe rámika a bodovo v strede izolačnej dosky.

  Plocha spojená lepením musí tvoriť min. 40% plochy izolačnej dosky.

  Lepiaca malta nesmie byť v škárach medzi doskami izolantu.

 3. Osádzanie tepelnej izolácie

  Izolačné dosky kladieme zdola nahor, na väzbu s presahom min. 100 mm.

  Prednostne používame celé dosky, šírka prírezu je min. 150 mm.

  Na nárožiach lepíme izolant vždy na väzbu a nepoužívame prírezy.

  Škáry medzi izolačnými doskami širšie ako 4 mm nie sú prípustné, menšie škáry vyplníme tepelnoizolačnou penou v celej hrúbke izolantu.

 4. Lepenie izolantu pri otvoroch

  V rovine nadpražia, ostenia otvorov alebo parapetov  nie je prípustná priebežná škára.

  Na prenesenie šikmých šmykových napätí sa v rohoch otvorov vytvára výrez (hokejka) s rozmerom 150x150 mm.

 5. Kotvenie izolačných dosiek

  Rozperné kotvy (hmoždinky) osádzame spravidla 1-3 dni po nalepení izolantu.

  Min. počet kotiev je 6 ks/m2. Pre izolant z minerálnej vlny používame kotvy s kovovým tŕňom. Pri povrchovej montáži zapúšťame kotvu cca 1 mm pod líc izolantu.

  Pre elimináciu tepelných mostov použijeme kotvy pre zápustnú montáž.

 6. Osadenie profilov

  Pred zhotovením výstužnej vrstvy sa na exponované miesta do vopred nanesenej vrstvy výstužnej malty pripevnia všetky ukončovacie, rohové, dilatačné, parapetné a okenné profily, prípadne zosilňujúce vystuženie.

 7. Vystuženie stavebných otvorov

  Na elimináciu napätí v rohoch otvorov vložíme do vopred nanesenej vrstvy výstužnej malty prídavnú diagonálnu výstuž s rozmerom min. 300x200 mm pod uhlom 45˚

 8. Vytváranie výstužnej vrstvy

  Výstužná vrstva sa zhotovuje v celkovej hrúbke min. 3-5 mm

  Sklotextilná mriežka sa vtláča do vopred nanesenej vrstvy výstužnej malty bez záhybov s presahom min. 100 mm vo vertikálnom aj horizontálnom smere a je krytá vrstvou výstužnej malty min. 1 mm, v miestach prekrytia jednotlivých pásov min. 0,5 mm.

 9. Penetrácia výstužnej vrstvy

  Po dokonalom vyzretí výstužnej vrstvy (min. 3-5 dní, podľa klimatických podmienok)

  podklad pred nanesením fasádnej omietky napenetrujeme podkladovým náterom

 10. Nanášanie fasádnej omietky

  Tenkovrstvovú fasádnu omietku nanášame na podklad nerezovým hladidlom  a následná požadovaná štruktúra sa vytvorí plastovým hladidlom.

  Omietka sa zhotovuje smerom zhora dole, spôsobom „mokré do mokrého“.

  Pohľadovo ucelené plochy sa zhotovujú v jednom pracovnom zábere.

Všetky naše produkty nájdete vo svojom okolí vo viac ako 2000 stavebninách

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.