webertec 915

Weber

ASFALTOVÁ HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY

Vysoko flexibilná vodotesná bitúmenová izolačná zmes na hydroizoláciu budov pod úrovňou terénu.

 • Vysoko flexibilná hmota
 • Premosťuje trhliny 2 mm pri 4 ° C
 • Izolácia prodi radónu

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Na odizolovanie stien pivníc, podláh, základov stavieb, stropov podzemných garáží ktoré sú v styku s pôdou
 • Pre utesnenie medzi vrstvami základových dosiek a cementových poterov (pod mazaninou)
 • Na všetky minerálne podklady ako sú tehly, betónové tvárnice, betón, pórobetón, omietka, mazanina
 • K hydroizolačnej hmote webertec 915 je možné dokúpiť urýchľovač tuhnutia v 2 kg plastovom vrecku. Vďaka urýchľovaču tuhnutia je možné hydroizolačnú hmotu nanášať vo väčšej hrúbke
 • Obvodové izolačné dosky pod úrovňou terénu je potrebné v tlakovej vode prilepiť materiálom webertec 915 celoplošne

Vlastnosti a výhody produktu

 • Vysoko flexibilná, pružná a premosťujúca trhliny
 • Izolácia pre mokré a vlhké priestory, balkóny, teras
 • Vhodná pre akékoľvek minerálne podklady
 • Nie je škodlivá pre životné prostredie
 • Protiradónová ochrana
 • Bitúmenová báza
 • Ďalej pre bodové alebo celoplošné lepenie XPS, EPS
 • Má vysokú priľnavosť a schopnosť premosťovať trhliny
 • Je odolná proti starnutiu, vode a agresívnym látkam, ktoré sa vyskytujú v pôde

Dôležité

 • Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť v rozmedzí od +5°C do +26°C, teplota podkladu nesmie klesnúť pod +5°C.
 • Pri očakávaných mrazoch nepoužívať.
 • Nie je vhodná pre priamy styk s cementovými lepidlami na pokládku obkladov a dlažieb
   
Weber
Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS) Tenkovrstvové omietky exteriérové Hydroizolácie Lepidlá na obklady a dlažby Príprava podkladov

kostol Panny Márie, Matky Cirkvi, Živčáková

Všetky referencie

TECHNICKÉ PARAMETRE

Farba: čierna

Hustota:

približne 650 kg/m3
Hrúbka vrstvy: 1,2 mm mokrej vrstvy je cca 1 mm suchej vrstvy
Konzistencia: pastovitá
Zostatok po vyschnutí: približne 85% objemových m2
Spracovateľnosť pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu: približne 3 dni
Balenie: 30 l
Paletové množstvo 540 l
Spotreba: približne 4-5,5 l / m2 pri hr. 3-4mm
Cenníková cena:

2,18 € /l bez DPH 

2,85 €/kg bez DPH* urýchľovač tuhnutia

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s webertec 915?

Postup miešania:
Materiál webertec 915 je pripravený na okamžitú aplikáciu, len je nutné premiešanie pred samotným nanášaním. V prípade nízkych teplôt (pod +10°C) je vhodné zmiešať webertec 915 s urýchľovačom tuhnutia (prášková zložka) pre skrátenie doby vyzrievania. Hmota sa musí dôkladne premiešať, aby bola homogénna a bez hrudiek. 30 l webertec 915 / 1,7 kg prášková zložka
Penetrácia:
Ako penetrácia sa používa hmota webertec 915, nariedená čistou vodou v pomere 1:10. Aplikuje sa valčekom, štetkou alebo striekaním. Po zaschnutí penetrácie sa aplikuje hmota webertec 915 nerezovým hladidlom alebo vhodnou nerezovou stierkou.
Vyplnenie trhlín tmelom:
Aby sa zabránilo tvorbe pľuzgierov v prípade poréznych plôch, plôch s veľkým množstvom priehlbín a štrkových hniezd (najmä betón) a takisto v prípade profilovaných tehlových plôch, respektíve pre vyrovnanie podkladu je potreba trhlinyzatmeliť materiálom webertec 915. Zatmelenie trhlín je potrebné vykonať pred aplikáciou vlastnej izolačnej vrstvy a je potrebné nechať ich zaschnúť natoľko, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri aplikácii nasledujúcej vrstvy. Na neomietnutom murive z veľkorozmerných tvárnic je potreba otvorené styčné škáry až do maximálnej šírky škáry 5 mm uzavrieť vyškárovaním a zaplnením trhlín materiálom webertec 915 + urýchľovač tuhnutia. Neuzavreté priehlbiny > 5 mm, ako sú napríklad kapsy v malte, otvorené styčné a vodorovné škáry v murive alebo výlomy je potrebné vyplniť výplňovou maltou, napríklad izolačným vyrovnávacím tmelom webertec 933, weberbat opravnou hmotou alebo iným vhodným materiálom, ktorý kompenzuje zmršťovanie a neprepúšťa vodu. V prípade medzerovitého podkladu (napríklad betónové tvárnice alebo tvárnice z ľahčeného betónu) je potreba pri zaťažení presakujúcou vodou a tlakovou vodou vytvoriť uzavretý povrch aplikáciou omietky maltou skupiny III.

Izolácia plochy / steny:
Nanášanie webertec 915 sa vykonáva najmenej v dvoch vrstvách. Druhú vrstvu izolačného prípravku je potrebné uskutočniť čo najskôr ako je to možné, ale tak, aby prvá vrstva nebola poškodená. V prípade zaťaženia vytekajúcou presakujúcou vodou a podzemnou vodou je potrebné po aplikácii prvej vrstvy zapracovať sklovláknitú mriežku R117. Lepenie tepelno-izolačných dosiek a následné zasypávanie výkopu je možné až po úplnom vyzretí Webertec 915. Je potrebné dbať na to, aby izolačná vrstva nebola podmáčaná dažďovou vodou. nanesenú hmotu je potrené chrániť pred dlhodobými pôsobením slnečného žiarenia, dažďovej vody a mrazu. Na bezprostredne zaschnutý izolačný náter sa nesmie sypať hlina , drenážny štrk a stavebná drva. V prípade vykonávania prác v letných mesiacoch, odporúčame dodržiavať pravidlá omietania, tj. zabrániť priamemu slnečnému žiareniu na čerstvo nanesený materiál, prípadne presunúť práce na ranné alebo večerné hodiny.

Izolácia plochy / podlaha:
Pri izolovaní proti pôdnej vlhkosti sa vykonáva aplikácia prípravkom webertec 915 rovnomerne bez pórov v dvoch náteroch po zaschnutí základného náteru na podlahovú dosku. Po preschnutí izolačnej vrstvy sa ako ochranná a klzná vrstva vkladajú dve vrstvy polyetylénovej fólie a na ňu sa nanáša plávajúca mazanina (oddelený cementový poter). Pri izolovaní podlahy proti vzlínajúcej presakujúcej vode, respektíve proti tlakovej vode (podzemná voda) sa vykonáva aplikáciou izolácie na podkladovú vyrovnávaciu vrstvu, to znamená pod podlahovú dosku. Podkladovú vyrovnávaciu vrstvu (minimálne C 25) je potrebné v okrajovej oblasti zosilniť. Pri izolovaní balkónov, terás a prečnievajúcich dosiek je potrebné webertec 915 aplikovať po stranách až do výšky neskoršej hornej hrany mazaniny. V úžľabiach a hranách je potrebné do druhej vrstvy nánosu webertec 915 (dvojzložkový) zapracovať sklovláknitú mriežku R117. Oblasť striekajúcej vody nad mazaninou, respektíve cca 15 cm pod mazaninou (pre prekrytie) je potreba vopred utesniť flexibilným izolačným náterom webertec Superflex D 24. Po preschnutí izolačnej vrstvy z materiálu sa položí polyetylénová fólia ako ochranná a klzná vrstva.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.