Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecne    

 1. Tieto všeobecné obchodné, dodacie a platobné podmienky (ďalej len ako VOP“) sa aplikujú na všetky kúpne zmluvy uzatvorené medzi spoločnosťou Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Weber,  ako predávajúcim a obchodnými spoločnosťami a/alebo inými právnickými osobami a/alebo fyzickými osobami podnikateľmi ako kupujúcimi (ďalej ako kupujúci“), ak nie je medzi zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak.
 2. Tieto VOP dopĺňajú aj rámcové kúpne zmluvy uzatvorené medzi SGCP ako predávajúcim a kupujúcimi, ak tvoria ich prílohu. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s týmito VOP. Za písomnú formu sa na účely týchto VOP považuje aj e-mailová správa zaslaná prostredníctvom oficiálnej e-mailovej schránky predávajúceho a kupujúceho.
 3. Otázky neupravené týmito VOP sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)
 4. Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, sú uvedené na webovej stránke predávajúceho.

 

Objednanie

 1. Forma objednávky: Objednávka kupujúceho musí byť vykonaná písomne alebo e-mailom na príslušnú adresu sídla SGCP alebo e-mailovú adresu SGCP. Iné formy objednávky nebudú akceptované.
 2. Prvky objednávky: Objednávka musí obsahovať miesto dodania, termín a ďalšiu špecifikáciu k miestu dodania, kontaktnú osobu a osobu určenú na prebratie tovaru, presne vymedzený druh a množstvo objednávaného  tovaru podľa nižšie uvedenej špecifikácie, ako aj údaj o termíne a forme úhrady.
 3. Osobný odber: V prípade osobného odberu z pobočky je zákazník povinný poznať číslo objednávky.

 

Dodacie lehoty      

 1. Dodacia lehota: Štandardná dodacia lehota na dodanie tovaru je 5 pracovných dní, počínajúc nasledujúcim dňom po potvrdení objednávky, ak nie je v potvrdenej objednávke dohodnutá iná lehota.
 2. Odber tovaru, ak sa nachádza na sklade predávajúceho, je možný okamžite po dohode s predávajúcim. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade predávajúceho, tovar je dodaný obvykle do 10 pracovných dní.
 3. Osobný odber: V prípade osobného odberu vlastnou dopravou je kupujúci povinný oznámiť termín odberu.
 4. Akékoľvek vonkajšie vplyvy, nezávislé na možnostiach výroby a logistiky predávajúceho (tzv. vyššia moc), zbavujú predávajúceho všetkých povinností a nárokov na náhradu škody a ušlých ziskov.

 Miesto plnenia      

 1. Miestom plnenia (dodania tovaru) je sídlo/prevádzka predávajúceho, kde sa tovar nachádza alebo iné miesto dohodnuté v potvrdenej objednávke alebo kúpnej zmluve.
 2. Doprava tovaru: V prípade, ak sa kupujúci a predávajúci dohodnú na dopravení tovaru na dohodnuté miesto určenia prepravnými prostriedkami predávajúceho, kupujúci je povinný zabezpečiť vykládku maximálne do 2 hodín od pristavenia auta na vykládku. V prípade, kedy nebude tovar vyložený do 2 hodín od príchodu vozidla na vykládku, je predávajúci oprávnený naúčtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu za čakanie na vykládke, a to 15,- eur za každú začatú hodinu čakania.
 3. Dodávky na stavbu: Pri dodávkach na stavbu musí byť zabezpečená prístupová komunikácia a takisto bezodkladné vyloženie tovaru kupujúcim. Pri nedodržaní týchto bodov zodpovedá kupujúci za vzniknuté škody a hradí  dodatočné náklady.
 4. Potvrdenie dodacieho listu: Kupujúci je povinný potvrdiť predávajúcemu alebo prepravcovi predávajúceho osobou oprávnenou na prevzatie tovaru dodací list, kde uvedie okrem iného meno a priezvisko osoby preberajúcej tovar
 5. Skladné: V prípade, ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím zákazkového tovaru, predávajúci prevezme zákazkový tovar do úschovy  a zodpovedá zaň ako uschovávateľ, s tým že nebezpečenstvo na škode zákazkového tovaru znáša počas úschovy kupujúci. Predávajúci je oprávnený vyúčtovať poplatok 3,- eur /deň/pal. miesto ak doba úschovy tovaru na zákazku presiahne 30 dní. Po presiahnutí tejto doby predávajúci vyúčtuje poplatok za úschovu aj za 1. až 30. deň úschovy. Maximálna doba úschovy je 60 dní. Po uplynutí tejto doby bude zákazkový tovar automaticky vyfakturovaný a doručený na adresu dodania uvedenú v objednávke.

 

Ceny a platobné podmienky

 1. Cena tovaru: Cena tovaru je dohodnutá v potvrdenej objednávke alebo v kúpnej zmluve. V prípade, ak cena tovaru nie je uvedená v objednávke, ale len v potvrdení objednávky, kupujúci akceptuje túto cenu, ak ju ihneď, najneskôr do 12 hodín od potvrdenia objednávky nenamietne alebo ak prevezme tovar. V prípade, ak je cena v potvrdení objednávky uvedená v súlade s oficiálnym cenníkom predávajúceho, kupujúci nemôže namietať jej výšku. Prevzatie tovaru uvedeného v potvrdenej objednávke kupujúcim sa považuje aj za odsúhlasenie ceny tovaru uvedeného v potvrdenej objednávke.
 2. Fakturácia: Fakturácia tovaru sa vykoná na základe potvrdenej objednávky alebo kúpnej zmluvy a potvrdeného dodacieho listu. Ak predávajúci vykoná okrem predaja tovaru aj iné služby pre kupujúceho s dodaním tovaru spojené, je oprávnený aj tieto služby kupujúcemu vyúčtovať a fakturovať. V prípade omeškania s úhradou faktúry za dodanie tovaru je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,27 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Kupujúci je povinný znášať a zaväzuje sa uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s uplatnením oprávnených nárokov predávajúceho vrátane inkasnej služby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať tovar, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 40 % z hodnoty takto objednaného a neprevzatého tovaru, pričom právo na plnú náhradu škody tým nie je dotknuté.

 Obaly     

 1. Predávajúci zabalí tovar na prepravu spôsobom určeným v potvrdenej objednávke alebo kúpnej zmluve.
 2. Ak potvrdená objednávka alebo kúpna zmluva neurčuje, ako sa má tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu, je predávajúci povinný tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre taký tovar v obchodnom styku, alebo ak nemožno tento spôsob určiť, spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru. Predávajúci je oprávnený účtovať za palety na ktorých dodáva tovar sumu 11,- € / ks (+ DPH).
 3. Reklamácie množstva a kvality dodaných paliet musia byť uplatnené ihneď pri prevzatí tovaru kupujúcim, a to písomne na dodací list, ktorý musí byť potvrdený zmluvným prepravcom predávajúceho, inak toto právo zaniká. Kupujúci tento dodací list zašle predávajúcemu ihneď po jeho vyhotovení k vybaveniu e-mailom.
 4. Vrátenie paliet: Kupujúci prijíma späť len palety pôvodné a nepoškodené,  a to len do konca kalendárneho roka, v ktorom boli palety predané a pri ich doručení do skladu predávajúceho.
 5. Vrátenie paliet musí byť dokladované kópiou pôvodnej faktúry a dodacím listom. Za amortizáciu paliet sa účtuje poplatok vo výške 1,- €/paleta.
 6. Výkup paliet: Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť výkup paliet v období od 1.12. do 31.1. príslušných kalendárnych rokov.
 7. Predávajúci nevykúpi palety alebo euro palety, ktoré budú neočistené, označené náterovými látkami, sprejom  (krížiky, značky...) alebo inak poškodené alebo zničené.

 Poskytnutie záruky   

 1. Na uplatnenie reklamácie množstva tovaru vzniká kupujúcemu právo len v čase prevzatia tovaru, na základe písomnej zápisnice, spísanej v prítomnosti predávajúceho, alebo prepravcu predávajúceho, inak toto právo zaniká. Ak je miestom plnenia miesto odlišné od prevádzkarne predávajúceho (dovoz do miesta určenia), kupujúci je povinný vykonať prevzatie tovaru okamžite v čase a mieste dodania tovaru.
 2. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy (potvrdenia objednávky) vedel, alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy (objednávky).
 3. Ak má kupujúci akékoľvek výhrady voči akosti a/alebo vyhotoveniu dodaného tovaru, tak ich musí bezodkladne písomne oznámiť  predávajúcemu s doloženou dokumentáciou (foto, scan) najneskôr však do 5 dní od dodania tovaru, inak všetky tieto nároky na reklamácie zanikajú. Poškodenie časti zásielky neoprávňuje kupujúceho na vrátenie celej zásielky.
 4. Kupujúci je povinný prezrieť tovar z hľadiska jeho balenia ihneď po jeho dodaní.  Ak má kupujúci akékoľvek výhrady voči spôsobu a kvalite balenia  dodaného tovaru, musí ich bezodkladne písomne oznámiť kupujúcemu s doloženou fotodokumentáciou priamo z vykládky tovaru a s podpísaným dodacím listom od vodiča, inak nároky na reklamácie vád tovaru spôsobených nesprávnosťou alebo nekvalitou balenia zanikajú.
 5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, ak dôjde k vzniku vápenatého výkvetu náteru z dôvodu poveternostných podmienok alebo vlhkosti. Predávajúci nezodpovedá ani za vady a škody, ktorých dôvodom je skutočnosť, že tovar nebol použitý správnym technologickým postupom, na správny podklad, neodborne alebo nedbanlivo. V záujme predchádzania vzniku takýchto škôd je potrebné dodržať obvyklé odborné nariadenia a postupy, ako aj spracovateľské pokyny a postupy v zmysle technologických postupov predávajúceho, ak boli vydané.
 6. Predávajúci taktiež neodporúča výkon vonkajších omietkových prác počas zimného obdobia. V prípade komplexných tepelnoizolačných systémov predávajúci nezodpovedá za škody a vady, ak objednávateľ kúpi neúplný systém a z tohto dôvodu vznikne vada, najmä nekompatibilitou systémov, prípadne nesprávnou aplikáciou a realizáciou prác.
 7. Ak je dodaný tovar s vadami reklamovaný v súlade s týmito VOP riadne a včas, môže kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vád tovaru dodať nový tovar (vymeniť vadný tovar za bez vád).  
 8. Predávajúci je oprávnený skontrolovať oprávnenosť reklamácie na mieste, kde sa tovar nachádza, pričom kupujúci je povinný mu poskytnúť k tomu potrebnú súčinnosť.
 9. V prípade potreby je predávajúci oprávnený nechať zhotoviť odborné stanovisko a/alebo znalecký posudok k posúdeniu oprávnenosti vád tovaru, pričom kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu a znalcovi k vyhotoveniu odborného stanoviska a/alebo znaleckého posudku potrebnú súčinnosť.
 10. Do vysporiadania reklamácie je kupujúci povinný reklamované výrobky zachovať a oddeliť ich od ostatných výrobkov.

Všeobecné informácie k povrchovým úpravám:

 1. Farebné výrobky sa objednávajú vopred a naraz celé potrebné množstvo. Pri doobjednávkach tovaru nie je vadou tovaru obvyklá farebná odchýlka od pôvodnej šarže.
 2.  Farebný odtieň je zaručený iba v rámci jednej výrobnej šarže. V prípade dodatočnej objednávky je nutné uviesť číslo výrobnej šarže. Odchýlky farebných odtieňov sú možné aj vzhľadom na rozdielne zrnitosti, štruktúry a typy omietok a náterov a nepovažujú sa za závadu.  
 3. Aplikáciu ovplyvňujú faktory, ktoré môžu zmeniť odtieň omietky alebo náteru. Sú to predovšetkým nasiakavosť, kvalita a štruktúra  podkladu, technológia a podmienky pri aplikácii. 
 4. Štandardné farebné odtiene podľa vzorkovníka Weber colorline majú dodaciu lehotu  do 2 pracovných dní. Farebné odtiene  podľa výberu kupujúceho mimo vzorkovníka colorline majú dodaciu lehotu individuálnu na základe konkrétnej požiadavky, v závislosti od zvoleného farebného odtieňa a požadovaného množstva materiálu.
 5. Odtiene zobrazené na webovej stránke, alebo v tlačených materiáloch a cenníku, sú orientačné. Farebnosť na monitore sa mení v závislosti od jeho nastavení a vnútorného prostredia. Pre lepšiu predstavu o skutočnej farebnosti odporúčame navštíviť stavebniny, naše zákaznícke centrum alebo Showroom Weber a prezrieť si fyzický vzorkovník.

Platnosť 

Tieto VOP nadobúdajú platnosť k 01. 09. 2020. K uvedenému dátumu sa rušia pôvodne platné všeobecné dodacie a platobné podmienky, ktoré boli v platnosti od 1.4. 2020.  

V Bratislave, dňa 24.08.2020

 

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.