Všeobecné obchodné podmienky

 

1.      Tieto všeobecné obchodné, dodacie a platobné podmienky (ďalej len ako „VOP“) sa aplikujú na všetky kúpne zmluvy uzatvorené medzi spoločnosťou Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Weber, so sídlom: Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 389 139, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 8410/B (ďalej ako „predávajúci“ alebo „SGCP“) ako predávajúcim a obchodnými spoločnosťami a/alebo inými právnickými osobami a/alebo fyzickými osobami podnikateľmi ako kupujúcimi (ďalej ako „kupujúci“), ak nie je medzi zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak. Kúpnou zmluvou sa rozumie aj predávajúcim písomne potvrdená písomná objednávka kupujúceho. Tieto VOP dopĺňajú aj rámcové kúpne zmluvy uzatvorené medzi SGCP ako predávajúcim a kupujúcimi, ak tvoria ich prílohu. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s týmito VOP. Za písomnú formu sa na účely týchto VOP považuje aj e-mailová správa zaslaná prostredníctvom oficiálnej e-mailovej schránky predávajúceho a kupujúceho.

 

2.      Potvrdenie objednávky: Objednávka kupujúceho musí byť vykonaná písomne alebo e-mailom na príslušnú adresu sídla SGCP alebo e-mailovú adresu SGCP. Ústne a/alebo telefonicky vykonané objednávky sú neplatné a nie sú pre predávajúceho záväzné. Osobitné podmienky dodávky tovaru jednostranne stanovené kupujúcim v objednávke nie sú pre predávajúceho záväzné, ak ich výslovne písomne nepotvrdí v potvrdení objednávky.

Objednávka musí obsahovať minimálne nasledujúce údaje:

a) údaje týkajúce sa Kupujúceho v rozsahu: obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, IČ DPH (ak je platcom DPH), telefónne číslo, e-mail a údaje o osobách oprávnených konať v mene Kupujúceho a údaje o osobe (osobách) poverenej na prevzatie tovaru,

b) údaje týkajúce sa objednávaného tovaru v rozsahu: názov (popis) tovaru, katalógové číslo (ak je uvedené na internetovej stránke predávajúceho), farebné prevedenie (ak je potrebná farebná špecifikácia tovaru), počet / množstvo (ks, m²), iná potrebná špecifikácia tovaru,

c) miesto dodania tovaru.

Objednávka musí byť podpísaná osobou oprávnenou podpisovať objednávky za kupujúceho.

Predávajúci vykonáva potvrdenie objednávky (akceptáciu) písomne alebo e-mailom na adresu alebo e-mailovú adresu kupujúceho. V prípade, ak objednávka nie je predávajúcim potvrdená, je pre predávajúceho nezáväzná. V prípade, ak je objednávka predávajúcim potvrdená len čiastočne, je pre predávajúceho záväzná len v časti v ktorej ju potvrdil. Potvrdenie objednávky musí byť vykonané a podpísane osobou oprávnenou podpisovať objednávky za predávajúceho, inak je pre predávajúceho nezáväzné. V prípade, ak kupujúci nesúhlasí s obsahom a/alebo rozsahom potvrdenia objednávky, je povinný toto ihneď, najneskôr do 12 hodín namietať a písomne alebo e-mailom oznámiť predávajúcemu alebo na e-mailovú adresu predávajúceho dôvody nesúhlasu s potvrdením objednávky, inak sa má za to, že kupujúci súhlasí s obsahom potvrdenia objednávky. V prípade, ak kupujúci prevezme tovar na základe potvrdenej objednávky, nie je oprávnený namietať jej potvrdenie. V prípade odôvodnenej námietky kupujúceho voči potvrdeniu objednávky, predávajúci písomne alebo e-mailom potvrdenie objednávky opraví alebo objednávku a jej potvrdenie zruší a vyradí z evidencie, o čo informuje kupujúceho. V prípade neodôvodnenej námietky kupujúceho voči potvrdeniu objednávky, predávajúci písomne alebo e-mailom toto oznámi kupujúcemu a objednávku a jej potvrdenie považuje ďalej za platné.

 

3.      Dodacia lehota: Štandardná dodacia lehota na dodanie tovaru je 5 pracovných dní, počínajúc nasledujúcim dňom po potvrdení objednávky, ak nie je v potvrdenej objednávke dohodnutá iná lehota. Odber tovaru, ak sa nachádza na sklade predávajúceho, je možný okamžite po dohode s predávajúcim. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade predávajúceho, tovar je dodaný obvykle do 10 pracovných dní, ak nie je v objednávke alebo kúpnej zmluve uvedené inak.

 

Pokiaľ je kupujúci v omeškaní s úhradou za dodaný tovar voči predávajúcemu na základe inej objednávky alebo kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný dodať tovar kupujúcemu napriek potvrdeniu objednávky alebo uzatvoreniu kúpnej zmluvy, a to až do momentu úhrady všetkých omeškaných platieb, ak nie je medzi zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak. Dodacia lehota v tomto prípade začne plynúť od momentu úhrady poslednej z omeškaných platieb.

 

4.      Miesto plnenia: Miestom plnenia (dodania tovaru) je sídlo/prevádzka predávajúceho, kde sa tovar nachádza alebo iné miesto dohodnuté v potvrdenej objednávke alebo kúpnej zmluve. V prípade, ak nie je dohodnuté inak, kupujúci je povinný si prevziať tovar na vlastné náklady v stanovenom čase v sídle/prevádzke predávajúceho, kde sa tovar nachádza, pričom predávajúci toto miesto v prípade pochybností kupujúcemu oznámi.

V prípade, ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, predávajúci prevezme tovar do úschovy a zodpovedá zaň ako uschovávateľ, s tým že nebezpečenstvo na škode tovaru znáša počas úschovy kupujúci. Predávajúci môže vyúčtovať kupujúcemu nevyhnutné náklady, ktoré na vec pri jej opatrovaní vynaložil a obvyklú odmenu za úschovu.

 

V prípade, ak sa kupujúci a predávajúci dohodnú na dopravení tovaru na dohodnuté miesto určenia, tak sú všetky ceny a podmienky predaja tovaru chápané tak, že sú bez ceny dopravy a zloženia tovaru, ak nie je dohodnuté písomne v potvrdenej objednávke alebo kúpnej zmluve inak. Predávajúci je v tomto prípade oprávnený doúčtovať kupujúcemu cenu za dopravu a zloženie tovaru podľa cenníka predávajúceho, a ak táto nie je určená, tak obvyklú cenu. V prípade, ak zabezpečuje prepravu tovaru predávajúci svojim prepravcom, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho momentom jeho prevzatia alebo odmietnutia prevzatia. Kupujúci je povinný potvrdiť predávajúcemu alebo prepravcovi predávajúceho osobou oprávnenou na prevzatie tovaru dodací list, kde uvedie okrem iného meno a priezvisko osoby preberajúcej tovar. Predávajúci a/alebo prepravca predávajúceho sú oprávnení overiť totožnosť osoby preberajúcej tovar podľa identifikačnej karty, inak nie sú povinní tovar vydať tejto osobe.

 

5.      Ceny a platobné podmienky: Cena tovaru je dohodnutá v potvrdenej objednávke, alebo v kúpnej zmluve. V prípade ak cena tovaru nie je uvedená v objednávke ale len v potvrdení objednávky, kupujúci akceptuje túto cenu, ak ju ihneď, najneskôr do 12 hodín od potvrdenia objednávky nenamietne alebo ak prevezme tovar. V prípade, ak je cena v potvrdení objednávky uvedená v súlade s oficiálnym cenníkom predávajúceho, kupujúci nemôže namietať jej výšku. Prevzatie tovaru uvedeného v potvrdenej objednávke kupujúcim sa považuje aj za odsúhlasenie ceny tovaru uvedeného v potvrdenej objednávke.

 

Fakturácia tovaru sa vykoná na základe potvrdenej objednávky alebo kúpnej zmluvy a potvrdeného dodacieho listu. Ak predávajúci vykoná okrem predaja tovaru aj iné služby pre kupujúceho s dodaním tovaru spojené, je oprávnený aj tieto služby kupujúcemu vyúčtovať a fakturovať. V prípade rozbaľovania paliet bude účtovaný jednorazový poplatok 10 €/bez DPH. V prípade omeškania s úhradou faktúry za dodanie tovaru je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,27 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Kupujúci je povinný znášať a zaväzuje sa uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s uplatnením oprávnených nárokov predávajúceho vrátane inkasnej služby. V prípade, ak kupujúci bezdôvodne neprevezme objednaný tovar, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 40 % z hodnoty takto objednaného a neprevzatého tovaru, pričom právo na plnú náhradu škody tým nie je dotknuté.

 

6.      Výhrada vlastníckeho práva:

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až dňom úplnej úhrady kúpnej ceny za kúpu tovaru. Kupujúci môže používať tovar až po nadobudnutí vlastníckeho práva k nemu a len na účel, a spôsobom na ktorý je určený v súlade s účelom jeho využitia, návodom na používanie, s pokynmi predávajúceho, platnými právnymi predpismi, technickými normami a ustanoveniami kúpnej zmluvy. Na Kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare v momente jeho dodania kupujúcemu alebo ak tak neurobí včas, v čase keď mu predávajúci umožnil prevziať tovar a kupujúci tovar neprevzal.

Kupujúci nie je oprávnený počas trvania záruky, ak je poskytnutá, bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho vykonať žiadne zásadné zmeny na tovare, ktoré by spôsobili zmenu jeho kvality, akosti, prevedenia alebo spôsobu užívania.

 

7.      Prevzatie tovaru:

V prípade ak je miestom plnenia prevádzkareň predávajúceho, tak kupujúci je povinný si skontrolovať množstvo preberaného tovaru v mieste prevádzky predávajúceho. Na uplatnenie reklamácie množstva tovaru vzniká kupujúcemu právo len v čase prevzatia tovaru, na základe písomnej zápisnice, spísanej v prítomnosti predávajúceho, inak toto právo zaniká. Ak je miestom plnenia miesto odlišné od prevádzkarne predávajúceho (dovoz do miesta určenia), kupujúci je povinný vykonať prevzatie tovaru okamžite v čase a mieste dodania tovaru. V prípade reklamácie množstva tovaru je v tomto prípade potrebné spísať zápisnicu v prítomnosti predávajúceho alebo prepravcu predávajúceho v čase a mieste dodania tovaru, inak toto právo zaniká. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy (potvrdenia objednávky) vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy (objednávky). Ak má kupujúci akékoľvek výhrady voči akosti a/alebo vyhotoveniu dodaného tovaru, tak ich musí bezodkladne písomne oznámiť kupujúcemu naraz s na ne sa vzťahujúcimi pripojenými dôkazmi, najneskôr však do 3 dní od dodania tovaru, inak všetky tieto nároky na reklamácie zanikajú. V prípade predaja farbených materiálov predávajúci nenesie zodpovednosť za odchýlky v malej miere vo farbe, v porovnaní so vzorkami, alebo v porovnaní s nanesenými vzorkovými plochami. Takisto predávajúci nenesie zodpovednosť za to, ak dôjde k odchýlke v odtieni farby, alebo k vzniku vápenatého výkvetu náteru z dôvodu poveternostných podmienok alebo vlhkosti. Predávajúci nezodpovedá ani za vady a škody, ktorých dôvodom je skutočnosť, že tovar nebol použitý správnym technologickým postupom, na správny podklad, neodborne alebo nedbanlivo.                       V záujme predchádzania vzniku takýchto škôd je potrebné dodržať obvyklé odborné nariadenia a postupy, ako aj spracovateľské pokyny a postupy v zmysle technologických postupov predávajúceho, ak boli vydané. Predávajúci taktiež neodporúča výkon vonkajších omietkových prác počas zimného obdobia. V prípade komplexných tepelnoizolačných systémov predávajúci nezodpovedá za škody a vady, ak objednávateľ kúpi neúplný systém a z tohto dôvodu vznikne vada. Ak je dodaný tovar s vadami reklamovaný v súlade s týmito VOP riadne a včas, môže kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vád tovaru dodať nový tovar (vymeniť vadný tovar za bezvadný).  

Predávajúci je oprávnený skontrolovať oprávnenosť reklamácie na mieste, kde sa tovar nachádza, pričom kupujúci je povinný mu poskytnúť k tomu potrebnú súčinnosť. V prípade potreby je predávajúci oprávnený nechať zhotoviť odborné stanovisko a/alebo znalecký posudok k posúdeniu oprávnenosti vád tovaru, pričom kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu a znalcovi k vyhotoveniu odborného stanoviska a/alebo znaleckého posudku potrebnú súčinnosť. Reklamáciu tovaru je potrebné doručiť buď osobne predávajúcemu alebo doručiť mu ju formou doporučeného listu. Za dátum uplatnenia reklamácie sa považuje dátum prevzatia reklamácie predávajúcim. Pri doobjednávkach tovaru nie je vadou tovaru obvyklá farebná odchýlka od pôvodnej šarže.

V prípade, ak predávajúci poskytuje zárukou za akosť tovaru, prevzatie záväzku zo záruky za akosť musí byť výslovne uvedené v potvrdení objednávky, kúpnej zmluve, rámcovej kúpnej zmluve alebo v osobitnom písomnom vyhlásení predávajúceho, pričom podpis na týchto dokumentoch musí vykonať osoba (osoby) oprávnené konať za SGCP v týchto veciach.

 

8.      Obaly

Predávajúci zabalí tovar na prepravu spôsobom určeným v potvrdenej objednávke alebo kúpnej zmluve. Ak potvrdená objednávka alebo kúpna zmluva neurčuje, ako sa má tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu, je predávajúci povinný tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre taký tovar v obchodnom styku, alebo ak nemožno tento spôsob určiť, spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru. Predávajúci je oprávnený účtovať za palety na ktorých dodáva tovar sumu 11,- € / ks (+ DPH). Reklamácie množstva a kvality dodaných paliet musia byť uplatnené ihneď pri prevzatí tovaru kupujúcim, a to písomne na dodací list, ktorý musí byť potvrdený zmluvným prepravcom predávajúceho, inak toto právo zaniká. Kupujúci tento dodací list zašle predávajúcemu ihneď po jeho vyhotovení k vybaveniu e-mailom a následne aj doporučeným listom. Kupujúci prijíma späť len palety pôvodné a nepoškodené,  a to len do konca kalendárneho roka, v ktorom boli palety predané a pri ich doručení do skladu predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť výkup paliet v období od 1.12. do 31.1. príslušných kalendárnych rokov.

Vrátenie paliet musí byť dokladované kópiou pôvodnej faktúry a dodacím listom. Vrátené palety budú kupujúcemu dobropisované do 14 dní od dátumu prevzatia. Za amortizáciu paliet sa účtuje poplatok vo výške 1,- €/paleta. Predávajúci nevykúpi palety alebo euro palety, ktoré budú nečistené, označené náterovými látkami, sprejom  (krížiky, značky...) alebo inak poškodené alebo zničené.

 

9.      Vyššia moc

Prírodné katastrofy, vojna, mobilizácia, blokáda, zákaz exportu a importu, zlyhanie strojového parku, štrajk, zmena legislatívy a všetky také udalosti, ktorým dodávateľ nevie zabrániť a ktoré znemožnia plnenie zmluvy alebo jej plnenie neprimerane sťažia, dávajú predávajúcemu právo na to, aby od zmluvy odstúpil, alebo aby plnenie zmluvy na prechodné obdobie prerušil alebo obmedzil. Pokiaľ pri plnení zmluvy vznikne akýkoľvek dôvod spadajúci pod vyššiu moc, predávajúci nie je zodpovedný za akékoľvek škody a iné nároky kupujúceho s tým spojené.

 

10.   Všeobecné informácie k povrchovým úpravám:

Farebné výrobky sa objednávajú vopred a naraz celé potrebné množstvo. V prípade dodatočného doobjednávania pri objednávaní môže dôjsť k odchýlkam v odtieni farieb. Farebný odtieň je zaručený iba v rámci jednej výrobnej šarže. V prípade dodatočnej objednávky je nutné uviesť číslo výrobnej šarže. Odchýlky farebných odtieňov sú možné aj vzhľadom na rozdielne zrnitosti, štruktúry a typy omietok a náterov a nepovažujú sa za závadu.  Aplikáciu ovplyvňujú faktory, ktoré môžu zmeniť odtieň omietky alebo náteru. Sú to predovšetkým nasiakavosť, kvalita a štruktúra  podkladu, technológia a podmienky pri aplikácii. Štandardné farebné odtiene podľa vzorkovníka Weber colorline dodacia lehota do 2 pracovných dní. Farebné odtiene na podľa výberu kupujúceho mimo vzorkovníka dodacia lehota individuálne na základe konkrétnej požiadavky, v závislosti od zvoleného farebného odtieňa a požadovaného množstva materiálu.

Farebné odtiene na podľa výberu kupujúceho mimo vzorkovníka resp. mimo pôvodných vzorkovníkov - cena sa stanoví individuálne na základe konkrétnej požiadavky, v závislosti od zvoleného farebného odtieňa a požadovaného množstva materiálu.

 

Prirodzenou vlastnosťou tenkovrstvových omietok vo vlhkom prostredí a na málo slnečných miestach (severné, západné a tienené steny) je, že môže dôjsť k napadnutiu povrchu riasami, plesňami alebo machmi. Toto napadnutie neznižuje technické vlastnosti povrchových úprav. Takúto fasádu je potrebné ošetriť vhodnými prípravkami a dodržiavať odporúčania pre údržbu tenkovrstvových omietok v zmysle technologického predpisu. Farebné odtiene povrchových úprav so stupňom svetlosti (HBW) nižším ako 25, nie sú vhodné pre použitie na kontaktné zatepľovacie systémy.

 

11.     Vzťah VOP a právnych predpisov, riešenie sporov, ochrana osobných údajov a záverečné ustanovenia: Otázky neupravené týmito VOP sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a v prípade, ak je to prípustné aj iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Vylučujú sa všetky dispozitívne ustanovenia Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú v rozpore alebo nie sú v súlade s týmito VOP. Na riešenie sporov predávajúceho a kupujúcich je príslušný vecne a mieste príslušný súd v Slovenskej republike. Tieto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Oficiálny cenník predávajúceho sa nachádza na webovej stránke predávajúceho, link: /doplniť/. Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, sú uvedené na webovej stránke predávajúceho link: https://www.saint-gobain.sk/gdpr-marketing/.

Akceptáciou týchto VOP kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s ich obsahom, súhlasí s nimi  a tieto sa stávajú súčasťou záväzkového vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknutým na základe potvrdenej objednávky alebo písomnej kúpnej zmluvy.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť k 1. 4. 2019. K uvedenému dátumu sa rušia pôvodne platné všeobecné dodacie a platobné podmienky, ktoré boli v platnosti od 1.4. 2018. 

 

 

V Bratislave, dňa 11.3.2019

 

 

 

 

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.