Ako zatepliť drevostavbu?

Muž držiaci miniatúru dreveného domčeka na dlani

Drevostavby, sú teraz veľmi populárne. Ako ich ale správne zatepliť? Vzhľadom k tomu, že drevo je pružné, je nutné pracovať so špeciálnymi tmelmi.

Ako na to?

PRODUKTY, NÁRADIE A POMÔCKY:

 • lepiaca hmota
 • podkladový náter
 • zubové oceľové hladidlo
 • orezávač alebo ostrý nôž
 • brúsny papier
 1. Založenie systému so soklovým profilom

  Zatepľovací systém sa zakladá pomocou soklového profilu, ktorého šírka  musí zodpovedať hrúbke izolantu.

  Profil sa kotví natĺkacími kotvami v počte min. 3ks/bm a vyrovnáva sa dištančnými podložkami. Profily sa spájajú plastovými spojkami.

 2. Lepenie tepelnej izolácie

  Lepiacu maltu nanášame po obvode v podobe rámika a bodovo v strede izolačnej dosky.

  Pri lepení na rovné drevené podklady sa hmota nanáša na izolant celoplošne zubovým hladidlom.

  Plocha spojená lepením musí tvoriť min. 40% plochy izolačnej dosky.

  Lepiaca malta nesmie byť v škárach medzi doskami izolantu.

 3. Osádzanie tepelnej izolácie

  Izolačné dosky kladieme zdola nahor, na väzbu s presahom min. 100 mm.

  Prednostne používame celé dosky, šírka prírezu je min. 150 mm.

  Na nárožiach lepíme izolant vždy na väzbu a nepoužívame prírezy.

  Škáry medzi izolačnými doskami širšie ako 4 mm nie sú prípustné, menšie škáry vyplníme tepelnoizolačnou penou v celej hrúbke izolantu.

 4. Lepenie izolantu pri otvoroch

  V rovine nadpražia, ostenia otvorov alebo parapetov  nie je prípustná priebežná škára.

  Na prenesenie šikmých šmykových napätí sa v rohoch otvorov vytvára výrez (hokejka) s rozmerom 150x150 mm.

 5. Osádzanie izolačných tanierikov

  Izolačné tanieriky s vrtmi sa osadzujú po zatvrdnutí lepiacej malty, aby nedošlo k posunu izolantu a k narušeniu jeho rovinnosti, spravidla 24 - 48 hod. po lepení. Izolant sa kotví vrtmi s izolačným tanierikom. Vrch izolačného tanierika je v rovine s povrchom izolantu.

 6. Osadenie profilov

  Pred zhotovením výstužnej vrstvy sa na exponované miesta do vopred nanesenej vrstvy výstužnej malty pripevnia všetky ukončovacie, rohové, dilatačné, parapetné a okenné profily, prípadne zosilňujúce vystuženie.

 7. Vystuženie stavebných otvorov

  Na elimináciu napätí v rohoch otvorov vložíme do vopred nanesenej vrstvy výstužnej malty prídavnú diagonálnu výstuž s rozmerom min. 300x200 mm pod uhlom 45˚

 8. Vytváranie výstužnej vrstvy

  Výstužná vrstva sa zhotovuje v celkovej hrúbke min. 3-5 mm

  Sklotextilná mriežka sa vtláča do vopred nanesenej vrstvy výstužnej malty bez záhybov s presahom min. 100 mm vo vertikálnom aj horizontálnom smere a je krytá vrstvou výstužnej malty min. 1 mm, v miestach prekrytia jednotlivých pásov min. 0,5 mm.

 9. Penetrácia výstužnej vrstvy

  Po dokonalom vyzretí výstužnej vrstvy (min. 3-5 dní, podľa klimatických podmienok)

  podklad pred nanesením fasádnej omietky napenetrujeme podkladovým náterom

 10. Nanášanie fasádnej omietky

  Tenkovrstvovú fasádnu omietku nanášame na podklad nerezovým hladidlom  a následná požadovaná štruktúra sa vytvorí plastovým hladidlom.

  Omietka sa zhotovuje smerom zhora dole, spôsobom „mokré do mokrého“.

  Pohľadovo ucelené plochy sa zhotovujú v jednom pracovnom zábere.

Všetky naše produkty nájdete vo svojom okolí vo viac ako 2000 stavebninách

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.