webertherm mínus 7

weber.therm_minus_7.jpg

LEPIACA A VÝSTUŽNÁ MALTA

Jednozložková prášková hmota na báze cementu, určená na lepenie a stierkovanie tepelnoizolačných materiálov v chladnom období

 • Aplikovateľná do -7°C
 • Mrazuvzdorná
 • Súčasť systémového riešenia ETICS

Účel použitia

Stena, Fasáda, Sokel, Piliere, Ploty, Stĺpy

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Zámesová voda v interiérovej tepolote
 • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C
 • V kombinácií s vhodným typom sklovláknitej mriežky na vytváranie základnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov pod finálnu omietku

Vlastnosti a výhody produktu

 • Ľahko spracovateľné
 • Pružné
 • Aplikovateľné do -7°C
 • Mrazuvzdorné
 • Produkt je súčasťou vonkajšieho kontaktného tepelnoizolačného systému webertherm mínus 7

Dôležité

 • Podklad nesmie byť mokrý, zmrznutý, znečistený, nesúdržný, s trhlinami, zaprášený alebo s voľne sa oddeľujúcimi súčasťami.
 • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +10°C do -7°C a vlhkostných podmienok do 80%.
 • Neodporúčame aplikovať za dažďa a silného vetra.

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Sypná hmotnosť suhej zmesi 1400 – 1600 kg/m3

Orientačná spotreba zámesovej vody:
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)

približne 6,0 litra / 25 KG
Čas pre spracovanie čerstvej zmesi po rozmiešaní s vodou:
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)
do 40 minút
Prídržnosť k podkladu:  
-malty k betónu po 28 dňoch min. 0,25 N/mm2
-malty k betónu po 28 dňoch a po ponorení
min. na 2 dni do vody a po 2 hodinách sušenia
min. 0,08 N/mm2

malty k betónu po 28 dňoch a po ponorení
na 2 dni do vody a po 7 dňoch sušenia

min. 0,25 N/mm2

Prídržnosť k tepelnej izolácii:

 
-malty k penovému polystyrénu po 28 dňoch min. 0,08 N/mm2
-malty k penovému polystyrénu po 28 dňoch a po ponorení
na 2 dni do vody a po 2 hodinách sušenia
min. 0,03 N/mm2
-malty k penovému polystyrénu po 28 dňoch a po ponorení
na 2 dni do vody a po 7 dňoch sušenia
min. 0,08 N/mm2

-malty k minerálnej vlne po 28 dňoch

min. 0,08 N/mm2
-malty k minerálnej vlne po 28 dňoch a po ponorení
na 2 dni do vody a po 2 hodinách sušenia
min. 0,03 N/mm2

-malty k minerálnej vlne po 28 dňoch a po ponorení
na 2 dni do vody a po 7 dňoch sušenia

min. 0,08 N/mm2
Balenie: 25 kg
Paletové množstvo 1200 kg
Spotreba: Lepenie : približne 4 kg/m2
Stierkovanie : približne 5 kg/m2
Cenníková cena bez DPH: 0,756 € /kg 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s webertherm mínus 7 ?

Lepenie tepelnoizolačných dosiek
Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +0°C do + 10°C. Obsah vreca rozmiešať s čistou studenou vodou na homogénnu hmotu bez hrudiek. Pri použití rotačného miešadla neprekračujte 200 otáčok za minútu. Vrtuľu miešadla držte stále pod hladinou (zabráňte primiešaniu vzduchu). Po premiešaní je potrebné nechať maltu odstáť 5 minút a pred aplikáciou opätovne krátko premiešať. Lepiaca malta sa nanáša na rubový povrch tepelnej izolácie z EPS a MW s pozdĺžnou orientáciou vlákien vo forme pása po celom obvode dosky a zároveň vo forme minimálne 2 terčov uprostred plochy dosky (najmenej 40% povrchu dosiek musí byt spojených lepiacou maltou s podkladom). Dosky z MW s priečnou orientáciou vlákien (lamely) vyžadujú celoplošné nanesenie lepiacej malty! Tepelnoizolačné dosky sa lepia na podklad pritlačením. Správne aplikovaná lepiaca malta nesmie zostať po nanesení na bočných plochách tepelnoizolačných dosiek, tieto musia ostať čisté, bez lepiacej malty! Neodporúčame aplikovať za dažďa, sneženia, silného vetra, pri teplotách vzduchu nad 15 °C a na priamo oslnených plochách.
Vytváranie výstužnej vrstvyTeplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od -7°C do + 10°C a vlhkosť vzduchu nesmie prekročiť 80%. Je nutné, aby v priebehu troch dní od aplikácie teplota neklesla pod -7°C. Výstužná vrstva má dostatočnú pevnosť po 3 dňoch pri teplotách nad +5°C. Následnú vrstvu tenkovrstvovej omietky je možné na výstužnú maltu aplikovať až pri teplotách nad +5°C, ktoré sú minimálne v priebehu piatich po sebe nasledujúcich dní. Obsah vreca rozmiešať s čistou vodou, ktorej teplota má byť v rozmedzí 20°C až 30°C na pastovitú hmotu bez hrudiek. Zámesová voda nesmie mať vyššiu teplotu ako 35°C! Pri použití rotačného miešadla neprekračujte 200 otáčok za minútu. Vrtuľu miešadla držte stále pod hladinou (zabráňte primiešaniu vzduchu). Po premiešaní je potrebné nechať maltu odstáť 5 minút a pred aplikáciou opätovne krátko premiešať. Malta sa nanáša na tepelnú izoláciu nerezovým hladidlom v celej hrúbke jedným záberom. Vystuženie výstužnej vrstvy sa robí ručne plošným zatlačením sklovláknitej mriežky (ukladá sa od vonkajšieho povrchu minimálne v 1/3 ale najviac v 1/2 hrúbky vrstvy). Výstužná malta, ktorá vystúpi okami mriežky sa následne po prípadnom doplnení jej množstva vyrovná a uhladí. Celková vrstva nanesenej výstužnej malty s vloženou sklovláknitou mriežkou má mať hrúbku 3 až 5 mm. Neodporúčame aplikovať za dažďa, sneženia, silného vetra, pri teplotách vzduchu nad 15 °C a na priamo oslnených plochách.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.