Oprava železobetónovej konštrukcie

Účelom reprofilácie je obnovenie pôvodného profilu, prípadne zväčšenie hrúbky krycej vrstvy nad výstužou.

Reprofiláciu možné vykonávať ručne alebo strojne (torkrétom). V oboch prípadoch je dôležité, aby opravná malta bola nanesená aj na zadnú stranu oceľovej výstuže (tj. po celom obvode)! Dôležité pre prídržnosť nových vysprávkových mált je dôkladné navlhčenie podkladu najlepšie 24 hodín vopred a ešte napr. 1 hod. pred nanášaním. Nezabudnite dodržiavať max. odporúčanú hrúbku vrstvy. Dbajte na správne ošetrovanie povrchu vodou, príp. zakrytím pred slnkom a vetrom.
Povrch betónu je treba chrániť pred agresívnymi látkami obsiahnutými vo vzduchu alebo vode - vzdušný oxid uhličitý, kyslé dažde, rozmrazovacie soli atď.!

Technologický postup

Diagnostika podkladu je zásadná pre správny návrh a spoľahlivú funkciu sanačných opatrení. Pozostáva zo zmerania súdržnosti povrchových vrstiev / ťahová pevnosť /, pevnosti v tlaku, revízie trhlín, stavu oceľovej výstuže či hĺbky karbonatácie.

 1. WEBERREP OCHRANA - pasivácia oceľovej výstuže

  • Príprava
   Oceľovú výstuž zbavíme úplne korózie po celom jej obvode až do stupňa SA 2,5 / kovový lesk / Nikde nesmú zostať zvyšky voľných koróznych splodín - hrdza. Stav výstuže a jej ďalšiu funkčnosť by mal vždy posúdiť statik. Pri úbytku> 30% priemeru, musí byť výstuž vymenená za novú.
  • Aplikácia
   Na takto pripravenú armatúru nanášame ochranný náter weberrep ochrana. Náter pripravíme zmiešaním suchej zmesi s vodou v pomere 1 kg / 0,25 lt. Namiešaná zmes by mala mať konzistenciu redšieho cesta. Na výstuž jej nanášame pomocou štetca a v jednej vrstve. Po aplikácii necháme náter schnúť cca 30-40 min.
 2. WEBERREP vysprávka H SV - hrubá síranovzdorná vysprávková malta na betón

  • Príprava podkladu
   Nesúdržné časti betónu musia byť odstránené, rovnako ako skarbonátovaný betón, popraskaný betón, betón s mastnými škvrnami a so soľnými výkvetmi. Všetky povrchové stierky a nátery musia byť tiež úplne odstránené. Ťahová pevnosť opravovaného betónu musí byť min. 1,5 MPa. Pred nanášaním vysprávkovej malty musí byť podklad dôkladne prevlhčený, optimálne už 1 deň pred nanášaním vysprávkových mált. Alternatívne je možné povrch ošetriť adhéznym mostíkom weberrep KB Duo. Teplota vzduchu a podkladu nesmie klesnúť pod + 5 ° C a vystúpiť nad + 26 ° C po celú dobu vykonávania opravných prác.
  • Aplikácia
   Na takto pripravený podklad nanášame vysprávkovú maltu. Weberrep vysprávka H SV sa zmieša iba s čistou vodou, v pomere 2,7 lt vody / 25 kg vrece. Maltu rozmiešame do cestovitej konzistencie a nanášame ručne vtlačovaním alebo murárskou špachtľou / lyžicou. Maximálna hrúbka vrstvy je 80 mm. Minimálna hrúbka je 30 mm. Malta sa nesmie aplikovať tzv. "Do stratena", ale koniec sa musí zarezať v min. povolenej hrúbke. Na docielenie jemného povrchu aplikujeme na uvedenú vysprávkovú maltu plošnú vyhladzovacie stierku weberrep povrch SV pomocou oceľového hladidla.
 3. WEBERREP vysprávka J SV - jemná síranovzdorná vysprávková malta na betón

  • Aplikácia
   Pre jemný vzhľad povrchu môžeme eventuálne použiť weberrep vysprávku J SV, ktorá sa zmieša iba s čistou vodou, v pomere 3 lt vody / 25 kg vrece. Maltu rozmiešame do cestovitej konzistencie a nanášame ručne vtlačovaním alebo murárskou špachtľou / lyžicou. Maximálna hrúbka vrstvy je 40 mm. Minimálna hrúbka sú 3 mm. Malta sa nesmie aplikovať tzv. "Do stratena" ale koniec sa musí zarezať v min. povolenej hrúbke.
  • Povrchová úprava
    Na docielenie jemného povrchu aplikujeme po min. 12 hod. technologickej prestávke na uvedenú vysprávkovú maltu plošnú vyhladzovacie stierku weberrep povrch SV pomocou oceľového hladidla.
   Vyhladzovaciu stierku môžeme po min. 6-dňovej prestávke natrieť ochrannými nátermi napr. webertec purolast a súčasne ju aj farebne zvýrazniť.

Všetky naše produkty nájdete vo svojom okolí vo viac ako 2000 stavebninách

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.