weberrep vysprávka J SV

85a7af8cb2.jpg

REPROFILAČNÁ MALTA JEMNÁ

Opravná malta na betón, určená na jemné a menšie opravy betónových konštrukcií

 • Hrúbka od 3 do 30 mm
 • Opravná malta triedy R4
 • Ručné spracovanie

Účel použitia

Základové konštrukcie, Podlahové konštrukcie, Povrchová úprava stien v exteriéri, Stena, Fasáda, Nosné steny

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Odhalená výstuž musí byť ošetrená prípravkom weberrep ochrana
 • Práce spojené s aplikáciou sa nesmú vykonávať pod +5°C (vzduch i konštrukcia)

 • Nesmú sa vykonávať práce na priamom slnku, pri silnom vetre a za dažďa

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Trieda R4 , pevnosť viac ako 45 MPa
 • Obsahuje výstužné vlákna
 • Na jemné opravy betónu  v hrúbkach 3 do 30 mm
 • Na uzatvorenie drobných štrkových hniezd
 • Jednoduché spracovanie
 • Pre ručné a strojné spracovanie

Dôležité

 • Pri teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a pri očakávaných mrazoch nepoužívať.

 • Ochranný náter musí byť ošetrený následnými vrstvami.
Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne nátery Fasádne omietky Štukové a jadrové omietky

bytový dom Heydukova, Bratislava

Všetky referencie

Vodné dielo Hričov
Sanačné systémy na betónové konštrukcie

vodné dielo Hričov

Všetky referencie

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Farba:                                       sivá
Spotreba zámesovej vody: 3 litre / 25 kg
Pevnosť v tlaku:                                                 ≥45 MPa (trieda R4) 
Obsah chloridových iónov: <0,05% hm.
Súdržnosť:            ≥2 MPa (trieda R4)
Odolnosť proti karbonatizácií: vyhovuje
Modul pružnosti: ≥20 GPa (trieda R4)
Teplotná zlúčiteľnosť časť 1 ≥2 MPa (trieda R4)
Kapilárna absorbcia: ≤0,5 kg. m-2. h-0,5
Nebezpečné látky:                                                spĺňa 5.4
Reakcia na oheň:                                                A1, A1fl
Cenníková cena:                                                  1,267 €/kg bez DPH*

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberrep vysprávka J SV ?

Aplikácia:

Ručná aplikácia: weberrep vysprávky J SV sa rozmiešava iba s čistou vodou 3 l/25 kg vrece. Pridaním nepatrného množstva vody je možné maltu rozmiešať do cestovitej konzistencie, ktorú je možné spracovávať ručne - vtlačovaním alebo špachtľou. V jednom pracovnom cykle sa môže nanášať vrstva až do hrúbky 40 mm bez toho, aby

vznikali trhlinky.

Strojová aplikácia: podklad musí byť navlhčený do stupňa nasýtenia. Max. hrúbka jednej vrstvy je 10 mm, celková max. hrúbka 30 mm. Technologická prestávka medzi vrstvami je 12 hod. Opravené plocha sa môže po vyschnutí (najskôr však po 6 dňoch) následne ošetriť náterom na betón weberton purolast alebo webertec elastic 772. Osadenie omietacieho stroja: stator + rotor UE4Z, hadica - 25 mm, miešací hriadeľ - super, domiešavač-rotomix.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.