Ako na kotvenie rozpernými kotvami?

Kotvy na uchytenie zateplenia

Čo by ste mali vedieť pri osádzaní kotiev?

Druh rozperných kotiev, ich počet, poloha k výstuži a rozmiestnenie v ploche dosiek tepelnej izolácie a v mieste ich stykov alebo v celej ploche vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému sa určuje v projektovej dokumentácii.

Veľkosť taniera rozperných kotiev

Pre izolanty z penového (EPS) a extrudovaného polystyrénu (XPS), izolačných dosiek perimeter je potrebné používať kotvy s priemerom taniera min. 60 mm. Rozperné kotvy sa osadzujú v mieste stykov dosiek, ale aj v ich ploche.

Pre kotvenie tepelnoizolačných dosiek z minerálnej vlny (MW) s pozdĺžnou orientáciou vlákien triedy TR 15 kPa je potrebné používať kotvu s priemerom taniera min. 60 mm. Pre kotvenie tepelnoizolačných dosiek z minerálnej vlny (MW) s pozdĺžnou orientáciou vlákien TR 10 kPa sa odporúča používať kotvu s priemerom taniera min. 60 mm opatrenú rozširovacím tanierikom 90 mm. Rozperné kotvy sa osadzujú tak v mieste stykov dosiek, tak aj v ich ploche. Pre kotvenie tepelnoizolačných dosiek z minerálnej vlny (MW) s priečnou orientáciou vlákien - lamiel sa pre kotvenie kotvy dopĺňajú o rozširovacie taniere 140 mm. Rozperné kotvy sa osadzujú iba do plochy izolačných lamiel.

Kotvy sa osadzujú po zatvrdnutí lepiacej malty tak, aby nedošlo k posunu izolantu a k narušeniu jeho rovinatosti, spravidla po 24 až 72 hodinách po nalepení dosiek tepelnej izolácie a pred zhotovením výstužnej vrstvy.

Kotva musí byť osadená pevne bez pohybu a jej tanier je zapustený maximálne 1mm pod povrch izolantu. Vplyvom hlbokého zapustenia tanierikov kotiev vyplnených lepiacou a výstužnou hmotou dochádza k vykresľovaniu kotiev na fasáde v zimnom období.

Ak to dovolí typ a hrúbka použitého izolantu odporúča sa používať zapustnú montáž kotiev s prekrytím tanierikov kotiev tepelnoizolačnou zátkou alebo so zaskrutkovaním taniera kotvy do izolantu. Zapustená montáž maximálne eliminuje vykresľovanie kotiev na fasáde.

Pri osadzovaní kotiev nesmie dôjsť k poškodeniu izolantu a je nutné použiť správnu dĺžky kotvy v závislosti na hrúbke izolantu.

Pokiaľ je vo vonkajšom tepelnoizolačnom kontaktom systéme tepelná izolácia z minerálnej vlny (MW) s pozdĺžnou orientáciou vlákien musia byť použité rozperné kotvy s kovovým klincom (oceľovým tŕňom) a je nutné použiť správnu dĺžku kotiev v závislosti na hrúbke izolantu.

Pri osadzovaní kotiev nesmie dôjsť k poškodeniu izolantu.

Ak je rozperná kotva zle osadená, deformovaná alebo inak poškodená a pokiaľ je to možné sa odstráni (zvyšný otvor sa vyplní tepelnoizolačným materiálom a výstužnou maltou) a nahradí novou vedľajšou rozpernou kotvou v jej blízkosti.

Hĺbka kotvenia

Rozperné kotvy je možné použiť iba do podkladov, ktoré sú označené na kotve a na balení.

Typ kotiev pre kotvenie vychádza z projektovej dokumentácie.

V technickej dokumentácii každej rozpernej kotvy je uvedený postup montáže, kategória podkladu, pre ktorý je kotva určená a minimálna hĺbka kotvenia.

Minimálna kotevná hĺbka sa meria od nosného materiálu bez omietky. Omietka sa nepovažuje za nosný materiál.

Pokiaľ tvorí podklad dutý murovací materiál, je možné použiť iba skrutkovacie rozperné kotvy.

Pre kotvenie do podkladu kategórie E (autoklavovaný pórobetón) sa vždy používajú skrutkovacie rozperné kotvy.

 

Kategórie podkladov pre použitie kotiev v súlade s ETAG 014 sú definované takto:

Kategória použitia A:  betón

Kategória použitia B:  plná tehla, plné vápenné tvárnice, plné tvárnice z ľahčeného betónu

Kategória použitia C: duté alebo dierované murivo (vertikálne dierované tehly, dierované vápenno-pieskové tvárnice, duté bloky z ľahčeného betónu)

Kategória použitia D:  medzerovitý ľahčený betón

Kategória použitia E:  pórobetón

Množstvo a spôsob rozmiestenia kotiev

Počet, typ, druh a rozmiestnenie rozperných kotiev pre kotvenie ETICS vychádza z projektovej dokumentácie.

Pri návrhu kotiev projektant postupuje v súlade s STN 73 29 01, STN 73 29 02, ETAG 004, ETAG 014, STN EN 1991-1-4 Zaťaženie konštrukcií Časť 1-4: Všeobecné zaťaženie - Zaťaženie vetrom a technickou dokumentáciou ETICS. Počet kotiev je závislý na výške budovy, tvarových charakteristikách budovy, umiestnení budovy, veternej oblasti podľa mapy veterných oblastí a kvalite podkladu pre kotvenie, ktorá sa stanoví pre danú kotvu výťažnou skúškou podľa ETAG 014.

Izolačné dosky rozmerov 1000 x 500, 1000x600 mm (EPS, XPS, perimeter, tepelnoizolačné dosky s pozdĺžnou orientáciou vlákien) sa kotvia rozpernými kotvami po obvode a do plochy.

Minimálne množstvo kotiev, aby doska bola zakotvená po obvode aj v ploche je 6 ks / m2.

Kotvenie minerálnych lamiel

Kotvenie tepelnoizolačných dosiek z minerálnej vlny (MW) s kolmou orientáciou vlákien (lamely) sa vykonáva podľa kotviaceho plánu. Pre kotvenie je potrebné použiť rozperné kotvy s kovovým klincom (oceľovým tŕňom), ktoré musia byť doplnené rozširujúcim tanierom Ø 140 mm.

Kliknite na obrázky pre detailnejší náhľad

Všetky konštrukčné technické detaily nájdete v sekcii tu.

Všetky naše produkty nájdete vo svojom okolí vo viac ako 2000 stavebninách

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.