Ako opravovať poškodené betónové konštrukcie?

Sanácia betónovej konštrukcie

Korózia prvkov betónových konštrukcií – balkónových podest, konštrukčných stĺpov, stien a pod., môže byť zdrojom trvalých a nebezpečných statických porúch, ktoré časom môžu ohroziť ich funkciu. Veľké trhliny, olúpaný betón a hrdzavá výstuž pôsobia tiež veľmi neesteticky.

Prečo je potrebná sanácia betónových konštrukcií?

Korózia betónu je proces rozpadu betónového materiálu, ktorý vedie k zhoršeniu, alebo dokonca zničeniu štruktúry celého povrchu betónu, betónovej konštrukcie a je potrebná jej sanácia za použitia sanačných systémov vhodných pre tieto typy konštrukcií.

Tento proces môžu spôsobiť tri faktory: 

  • fyzikálny  - kavitácia, erózia, mrázová korózia
  • biologický  - pôsobením biologických materiálov ako riasy, huby, baktérie
  • chemická korózia  - pôsobením rôznych druhov kyselín - lúhová, sulfátová, horčíková, chloridová

Komponent náchylný na koróziu je hydroxid vápenatý. Trvanlivosť betónu je veľmi závislá od tejto zložky, pretože ostatné zložky „vytvrdeného” betónu sú stabilné iba v alkalickom prostredí. Ak je hodnota pH betónu v rozpätí medzi 12,5 – 9 (prostredie silne zásadité), betónové konštrukcie korózii nepodliehajú. Výstuž je teda chránená, pretože betón s vysokým pH nereaguje. Táto ochrana sa môže oslabiť v dôsledku prenikania uhlíka hlboko do materiálu. V prípade, že pokles bude pokračovať a hodnota pH je nižšia ako 9, oceľ sa prestáva byť pasívna a začína sa proces korózie výstuže betónu.

 

Reprofilácia

Účelom reprofilácie je obnovenie pôvodného profilu, prípadne zväčšenie hrúbky krycej vrstvy nad výstužou. Reprofiláciu možné vykonávať ručne alebo strojovo. V oboch prípadoch je dôležité, aby opravná malta bola nanesená aj na zadnú stranu oceľovej výstuže (tj. po celom obvode). Dôležité pre prídržnosť nových vysprávkových mált je aj dôkladné navlhčenie podkladu najlepšie 24 hodín vopred a ešte napr. 1 hod. pred nanášaním. Dodržiavajte max. odporúčanú hrúbku vrstvy! Dbajte na správne ošetrovanie povrchu vodou, príp. zakrytím pred slnkom a vetrom. Povrch betónu je treba chrániť pred agresívnymi látkami obsiahnutými vo vzduchu alebo vode - vzdušný oxid uhličitý, kyslé dažde, rozmrazovacie soli i.

Povrch betónu môžeme následne chrániť pomocou:

a) Hydrofóbnej impregnácie - póry a kapiláry na povrchu betónu sú vnútorne potiahnuté, avšak nie sú zaplnené. Na povrchu betónu nie je vytvorený súvislý film a dochádza len k malej alebo vôbec žiadnej zmene vzhľadu. Vzniknutá vrstva je priepustná pre vzduch, vodné pary a oxid uhličitý, ale nepriepustná pre vodu v kvapalnom stave, obmedzuje zachytávanie nečistôt a znižuje škody spôsobené mrazom.

b) Ochranného náteru - úprava vytvárajúca súvislú ochrannú vrstvu na povrchu betónu umožňujúce odparovania vodných pár z povrchových vrstiev betónu, ale zároveň zabraňujúca vnikaniu vzdušného oxidu uhličitého a siričitého a vodných roztokov rozmrazovacích solí. Možno pigmentovať v širokej škále odtieňov. V praxi sa väčšinou využíva kombinácia oboch materiálov v systéme.

Postup sanácie betónových konštrukcií

1) Dôležitým a prvým krokom je odstránenie koróznych splodín z oceľovej výstuže - mechanicky pomocou ručných oceľových kief či elektrických kotúčov alebo pieskovaním. Oceľová výstuž napadnutá koróziou sa musí obnažiť po celom svojom obvode. Je potrebné ju dôkladne očistiť od betónových zvyškov a zbaviť hrdze otryskaním do stupňa SA 2,5 (kovový lesk). Úbytok oceľového prútu nesmie byť väčší ako 20%. V opačnom prípade konzultujeme so statikom možnosť náhrady. Ihneď po očistení výstuže aplikujeme ochranný antikorózny náter. Adhézny a weberrep ochrana ochranný náter chráni oceľovú výstuž výrazným zvýšením alkality prostredia.

2) Vysprávkové malty sú určené pre lokálne vysprávky väčšieho rozsahu a pre celoplošné vyrovnanie sanovanej konštrukcie. Vysokou priľnavosťou, min. zmrštením a rýchlym nárastom pevnosti výrazne prevyšujú bežné hmoty na cementovej báze. Nanáša sa natiahnutím oceľovým hladidlom. Používa sa vysprávková malta weberrep vysprávka J SV alebo weberrep vysprávka H SV - podľa hrúbky aplikácie - J SV 3-30 mm a H SV 30 - 80 mm.

3) weberrep povrch SV je určený pre lokálne vysprávky vrstiev do 4 mm, pre úpravu povrchov po hrubých vysprávkach a k zjednoteniu s existujúcou konštrukciou. Nanáša sa natiahnutím oceľ. hladidlom.

4) Silikónový hydrofóbny impregnačný náter webertec SHC chráni betónové konštrukcie všade tam, kde je extrémne zaťaženie posypovými soľami, chloridmi alebo kyslými dažďami. Po jeho aplikácii je výrazne znížená možnosť prenikaniu agresívnej vody do betónovej konštrukcie. Náter na betón webertec purolast je čistý akrylátový náter, určený špeciálne na ochranu pohľadových plôch betónových konštrukcií. Utesní betón proti vode, oxidu uhličitému, oxidu siričitému a ďalším agresívnym zložkám tzv. kyslého dažďa tak, že škodlivý karbonatačný proces je značne obmedzený. Náter je zároveň dostatočne paropriepustný, vlhkosť sa môže z betónu odparovať.

Všetky naše produkty nájdete vo svojom okolí vo viac ako 2000 stavebninách

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.