webertherm plus ultra

weber.therm_plus_ultra.jpg

LEPIACA A VÝSTUŽNÁ MALTA NA FENOLOVÚ PENU

  Jednozložková prášková lepiaca a stierková hmota na báze cementu, súčasť zatepľovacieho systému weber.therm plus ultra

  • Vysoká priľnavosť
  • Ľahko spracovateľná
  • Súčasť systémového riešenia ETICS

  Účel použitia

  Stena, Fasáda, Sokel

  Technická dokumentácia a užitočné informácie

  Odporúčame

  • Nasiakavé podklady vopred napenetrujte penetračným prípravkom weber penetrácia riedený s vodou v pomere 1:5 – 1:8 podľa nasiakavosti podkladu
  • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C
  • V kombinácií s vhodným typom sklovláknitej mriežky na vytváranie základnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov pod finálnu omietku

  Vlastnosti a výhody produktu

  • Ľahko spracovateľné
  • Mrazuvzdorné
  • Pružné
  • Vysoká úžitková hodnota
  • Vyvinuté na lepenie tepelnej izolácie z fenolovej peny a stierkovanie
  • Súčasť systému webertherm plus ultra

  Dôležité

  • Podklad musí byť suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich súčastí.
  • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C.
  • Neodporúčame aplikovať za dažďa, silného vetra a na priamo oslnených plochách.

  Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

  TECHNICKÉ PARAMETRE:

  Farba: šedá

  Orientačná spotreba zámesovej vody:
  (podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)

  približne 6,5 litra / 25 KG
  Paropriepustnosť: max. μ = 20
  Prídržnosť k podkladu:  
  -malty k betónu po 28 dňoch min. 0,25 N/mm2
  -malty k penovému polystyrénu po 28 dňoch  min. 0,08 N/mm2
  Prídržnosť po zmrazení:  

  -malty k penovému polystyrénu po 28 dňoch

  min. 0,08 N/mm2

  Balenie: 25 kg
  Paletové množstvo 1000 kg
  Spotreba: Lepenie : približne 5,5 kg/m2
  Stierkovanie : približne 6 kg/m2
  Cenníková cena bez DPH: 0,571 € /kg 

  *  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

  Ako pracovať s webertherm plus ultra ?

  Lepenie tepelnoizolačných dosiek
  Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Obsah vreca rozmiešať s čistou studenou vodou na homogénnu hmotu bez hrudiek. Pri použití rotačného miešadla neprekračujte 200 otáčok za minútu. Vrtuľu miešadla držte stále pod hladinou (zabráňte primiešaniu vzduchu). Po premiešaní je potrebné nechať maltu odstáť 5 minút a pred aplikáciou opätovne krátko premiešať. Lepiaca malta sa nanáša na rubový povrch tepelnej izolácie z EPS a MW s pozdĺžnou orientáciou vlákien vo forme pása po celom obvode dosky a zároveň vo forme minimálne 2 terčov uprostred plochy dosky (najmenej 40% povrchu dosiek musí byt spojených lepiacou maltou s podkladom). Dosky z MW s priečnou orientáciou vlákien (lamely) vyžadujú celoplošné nanesenie lepiacej malty! Tepelnoizolačné dosky sa lepia na podklad pritlačením. Správne aplikovaná lepiaca malta nesmie zostať po nanesení na bočných plochách tepelnoizolačných dosiek, tieto musia ostať čisté, bez lepiacej malty! Neodporúčame aplikovať za dažďa, silného vetra, pri vysokých teplotách a na priamo oslnených plochách. 
  Vytváranie výstužnej vrstvy
  Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Obsah vreca rozmiešať s čistou studenou vodou na pastovitú hmotu bez hrudiek. Pri použití rotačného miešadla neprekračujte 200 otáčok za minútu. Vrtuľu miešadla držte stále pod hladinou (zabráňte primiešaniu vzduchu). Po premiešaní je potrebné nechať maltu odstáť 5 minút a pred aplikáciou opätovne krátko premiešať. Malta sa nanáša na tepelnú izoláciu nerezovým hladidlom v celej hrúbke jedným záberom. Vystuženie výstužnej vrstvy sa robí ručne plošným zatlačením sklovláknitej mriežky (ukladá sa od vonkajšieho povrchu minimálne v 1/3 ale najviac v 1/2 hrúbky vrstvy). Výstužná malta, ktorá vystúpi okami mriežky sa následne po prípadnom doplnení jej množstva vyrovná a uhladí. Celková vrstva nanesenej výstužnej malty s vloženou sklovláknitou mriežkou má mať hrúbku 3 až 5 mm. Aplikácia povrchových úprav na základnú vrstvu vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému (ETICS) je potrebné dodržať technologickú prestávku minimálne 5 dní. Neodporúčame aplikovať za dažďa, silného vetra, pri vysokých teplotách a na priamo oslnených plochách.

   

  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

  Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

  Likvidácia odpadov

  Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

  Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.