Injektáž vlhkého muriva pomocou krémovej injektážnej hmoty

Aplikácia hydroizolačnej stierky

Injektovanie vlhkého muriva je jedným z najjednoduchších spôsobov ako sanovať zavĺhajúce murivo a zabrániť ďalšiemu prieniku vlhkosti do konštrukcie.

V prípade keramického muriva je možné použiť beztlakovú injektáž ktorá nie je náročná na realizáciu a technické vybavenie. V prípade kamenných alebo betónových murív je potrebné použiť tlakovú injektáž kde sa injektážny krém vháňa do konštrukcie tlakovými prístrojmi. 

Technologický postup

 1. WEBERTEC 946 - injektážny krém

  • Príprava

  Injektáž vykonáme pri päte muriva. Rozmeriame a označíme body určené k vývrtom. Osová vzdialenosť medzi vrtmi bude 8-12 cm. Priemer vrtov 12 - 16 mm. Vrty sa vykonávajú vodorovne. Dĺžka vrtu končí cca hrúbka steny mínus 5cm. Vyvŕtané otvory musia byť vyfúkanie stlačeným vzduchom, aby sa z nich odstránil prach.

  • Aplikácia

  Vložíme trubičku injektážnej tlakovej pištole do vyvŕtaného otvoru a tento vyplníme injektážnym krémom až po okraj. Po vstrebaní krému do muriva - uzavrieme vyvŕtané otvory bežnú VPC maltou alebo tesniacou maltou webertec 933.

 2. WEBERTEC 933 - vyrovnanie povrchu muriva a fabion

  • Príprava

  Obnaženú stenu zbavíme nesúdržných častí a dôkladne očistíme.

  • Aplikácia

  Na povrch očisteného muriva nanesieme vyrovnávaciu / tesniacu maltu webertec 933, aby sme zrovnali nerovnosti starého muriva a vytvorili rovný a hladký povrch pre následnú aplikáciu hydroizolácie. Na styku muriva s podlahou vytvoríme fabión / tesniaci klín tiež z malty webertec 933. Maltu pripravíme zmiešaním s vodou v pomere cca 3lt na 25kg suchej maltovej zmesi. Nanášame oceľovým hladidlom v hrúbke potrebnej na vyrovnanie muriva a vyplnenie škár v murive. Na vyhotovenie fabiónu / tesniaceho klínu namiešame maltu hustejšie, pomer vody cca2,5l / 25kg suchej maltovej zmesi. Fabión vykonáme špeciálnym náradím - žliabkovou lyžicou.

 3. WEBERTEC 824 – cementová hydroizolačná stierka

  Izolácia betónovej podlahy a muriva pod injektážnym vrtom

  • Príprava podkladu

  Podklad musí byť súdržný, celistvý, bez uvoľnených častí. Nesmú na ňom byť zvyšky akýchkoľvek látok obmedzujúcich nasiakavosť betónu či kontaminácie riasou či plesňou. Neprípustné sú soľné výkvety. Všetky uvedené látky musia byť z povrchu betónovej podlahy odstránené.

  • Aplikácia

  Webertec 824 zmiešame s čistou vodou v pomere cca 5lt/vrece 20kg. Namiešanú zmes bez hrudiek aplikujeme štetkou v 2 vrstvách pri zemnej vlhkosti alebo v 3 vrstvách v prípade zaťaženia tlakovou vodou. Medzi jednotlivými vrstvami dodržujeme technologické prestávky 4-8 hod. podľa teploty prostredia. Doba spracovateľnosti namiešanej zmesi je max. 45 min.

  • Povrchová úprava

  20 hod. po dokončení posledného náteru vodotesnou izoláciou webertec 824, začneme pokladať tepelnoizolačné dosky na betónovú mazaninu. Zvislú plochu, kde je webertec 824 nanesený na murive, opatrite adhéznym mostíkom webersan 951S.

 4. WEBERSAN 951 S - adhézny mostík na hydroizolačné stierky

  Pre aplikáciu akékoľvek jadrovej alebo sanačnej omietky upravte povrch hydroizolačnej stierky adhéznym mostíkom webersan 951 S. Adhézny mostík zrealizujte ručným nahodením murárskou lyžicou. 45min po aplikácii možno začať omietková práce.

 5. WEBERSAN PRESTO 200 - sanačná omietka

  • Aplikácia

  Po dokončení injektáže a aplikácie hydroizolácie zvnútra a izolácie pod úrovňou terénu zvonku, môžeme pristúpiť k aplikácii sanačnej omietky z vnútornej strany pivničnej konštrukcie. Sanačnú omietku webersan presto 200 pripravíme zmiešaním suchej zmesi s vodou v pomere 6,3 l vody / 30kg suchej zmesi. Webersan presto 200 sa aplikuje na vopred upravený podklad, ručným nahodením murárskou lyžicou. Vrstvu nanesieme celoplošne na murivo opatrené adhéznym mostíkom webersan 951 S v hrúbke 20-30 mm. Povrch omietky žiadnym spôsobom povrchovo neupravujeme. Necháme ju tak, ako zostala po nahadzovaní. Povrch nahodenej omietky zrovnáme omietkárskou latou a po zavädnutí zľahka uhladíme dreveným alebo PUR hladidlom. Nestláčame. Povrch omietky môže byť takto ponechaný, alebo je možné ho vyhladiť štukovou omietkou nanesenú za 5 dní po dokončení sanačnej omietky webersan presto.

Všetky naše produkty nájdete vo svojom okolí vo viac ako 2000 stavebninách

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.