Injektáž vlhkého muriva pomocou krémovej injektážnej hmoty

Aplikácia hydroizolačnej stierky

Injektovanie vlhkého muriva je jedným z najjednoduchších spôsobov ako sanovať zavĺhajúce murivo a zabrániť ďalšiemu prieniku vlhkosti do konštrukcie.

V prípade keramického muriva je možné použiť beztlakovú injektáž ktorá nie je náročná na realizáciu a technické vybavenie. V prípade kamenných alebo betónových murív je potrebné použiť tlakovú injektáž kde sa injektážny krém vháňa do konštrukcie tlakovými prístrojmi. 

Technologický postup

 1. WEBERTEC 946 - injektážny krém

  • Príprava

  Injektáž vykonáme pri päte muriva. Rozmeriame a označíme body určené k vývrtom. Osová vzdialenosť medzi vrtmi bude 8-12 cm. Priemer vrtov 12 - 16 mm. Vrty sa vykonávajú vodorovne. Dĺžka vrtu končí cca hrúbka steny mínus 5cm. Vyvŕtané otvory musia byť vyfúkanie stlačeným vzduchom, aby sa z nich odstránil prach.

  • Aplikácia

  Vložíme trubičku injektážnej tlakovej pištole do vyvŕtaného otvoru a tento vyplníme injektážnym krémom až po okraj. Po vstrebaní krému do muriva - uzavrieme vyvŕtané otvory bežnú VPC maltou alebo tesniacou maltou webertec 933.

 2. WEBERTEC 933 - vyrovnanie povrchu muriva a fabion

  • Príprava

  Obnaženú stenu zbavíme nesúdržných častí a dôkladne očistíme.

  • Aplikácia

  Na povrch očisteného muriva nanesieme vyrovnávaciu / tesniacu maltu webertec 933, aby sme zrovnali nerovnosti starého muriva a vytvorili rovný a hladký povrch pre následnú aplikáciu hydroizolácie. Na styku muriva s podlahou vytvoríme fabión / tesniaci klín tiež z malty webertec 933. Maltu pripravíme zmiešaním s vodou v pomere cca 3lt na 25kg suchej maltovej zmesi. Nanášame oceľovým hladidlom v hrúbke potrebnej na vyrovnanie muriva a vyplnenie škár v murive. Na vyhotovenie fabiónu / tesniaceho klínu namiešame maltu hustejšie, pomer vody cca2,5l / 25kg suchej maltovej zmesi. Fabión vykonáme špeciálnym náradím - žliabkovou lyžicou.

 3. WEBERTEC 915 - Bitúmenová hydroizolačná stierka

  • Príprava podkladu

  Na murivo upravené vyrovnávacou / tesniacou maltou webertec 933 nanesieme rúnovým valčekom penetračný náter, pripravený zmiešaním 10 dielov vody s 1 dielom webertec 915.

  • Aplikácia

  Na napenetrovaný podklad natiahneme antikorovým hladidlom 1.vrstvu / scratch vrstva / tesniacej bitúmenovej stierky webertec 915. Vrstva má hrúbku filmu a slúži najmä na zaplnenie pórov na povrchu podkladu. Akonáhle táto vrstva uschne, nanesieme vrstvu stierky v celkovej hrúbke 3mm. Celková hrúbka izolačnej stierky musí byť 3-4mm podľa požiadaviek. Po aplikácii necháme nanesenú stierku riadne vyschnúť, min.3dni.

 4. WEBERSAN 951 S - adhézny mostík na hydroizolačné stierky

  Pre aplikáciu akékoľvek jadrovej alebo sanačnej omietky upravte povrch hydroizolačnej stierky adhéznym mostíkom webersan 951 S. Adhézny mostík zrealizujte ručným nahodením murárskou lyžicou. 45min po aplikácii možno začať omietková práce.

 5. WEBERSAN PRESTO 200 - sanačná omietka

  • Aplikácia

  Po dokončení injektáže a aplikácie hydroizolácie zvnútra a izolácie pod úrovňou terénu zvonku, môžeme pristúpiť k aplikácii sanačnej omietky z vnútornej strany pivničnej konštrukcie. Sanačnú omietku webersan presto 200 pripravíme zmiešaním suchej zmesi s vodou v pomere 6,3 l vody / 30kg suchej zmesi. Webersan presto 200 sa aplikuje na vopred upravený podklad, ručným nahodením murárskou lyžicou. Vrstvu nanesieme celoplošne na murivo opatrené adhéznym mostíkom webersan 951 S v hrúbke 20-30 mm. Povrch omietky žiadnym spôsobom povrchovo neupravujeme. Necháme ju tak, ako zostala po nahadzovaní. Povrch nahodenej omietky zrovnáme omietkárskou latou a po zavädnutí zľahka uhladíme dreveným alebo PUR hladidlom. Nestláčame. Povrch omietky môže byť takto ponechaný, alebo je možné ho vyhladiť štukovou omietkou nanesenú za 5 dní po dokončení sanačnej omietky webersan presto.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.