webertec 933

weber.tec_933.jpg

RÝCHLOTUHNÚCA CEMENTOVÁ HYDROZIOLÁCIA

Určená na rýchle opravy priesakov, vyhotovenie fabiónov a
vyplňovanie vývrtov po injektáži. Vyznačuje sa nízkym zmrašťovaním

  • Rýchlotuhnúca
  • Do interiéru aj exteriéru
  • Na vypĺňanie vývrtov po injektáži muriva

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

  • Vhodná na uzavretie chybných miest v betóne alebo v murivách
  • Nevyhnutné poznať potrebnú hrúbku výplne

Vlastnosti a výhody produktu

  • Vodotesná (vhodná najmä pre problémy s tlakovou vodou)
  • Rýchlo tvrdnúca
  • Vhodná pre exteriér i interiér
  • Jednoduchá aplikácia

Dôležité

  • Iba vysprávková a výplňová hmota

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Farba:                                       sivá
Spotreba zámesovej vody: 2,5 – 3,0 litra / 25 kg
Sypná hustota: približne 1 500 kg/m3
Hustota: približne 1 850 kg/m3
Doba spracovania: 15 minút, pri +20°C
Doba vytvrdnunia: 60 minút, pri +20°C
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch:                                                                >25 MPa
Pevnosť ťahu za ohybu:                                                                >5 MPa
Cenníková cena: 1,808 €/kg bez DPH*

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s webertec 933?

Aplikácia:

Webertec 933 sa namieša podľa požadovanej konzistencie s 2,5 litrami (tuhá) až 3,0 litrami (plastická) čistej vody na 25 kg vrece webertec 933. Mieša sa po dobu minimálne 2 minút do homogénnej konzistencie. Ako miešací prístroj sa hodí napríklad vŕtačka s nízkymi otáčkami s nasadeným miešadlom.

Zhotovenie žliabku sa vykonáva čerstvou maltou nanesenou do rohu - styku podlahy so stenou - výrobkom webertec 933 namiešaným do tuhej konzistencie. Čerstvú maltu zaobliť pomocou vhodného nástroja - lyžica na žliabky.

Povrch žliabku vyhladíme navlhčenú štetkou.

Pri použití webertec 933 ako tesniacej malty - naťahujeme hladidlom v zóne injektáže.

Hrúbka vrstvy musí byť minimálne 5 mm aby sa docielila vodonepriepustnosť malty.

 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.