Retec 700

Weber

RENOVÁCIA STARÝCH ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV

Opravná malta obsahujúca vlákna určená pre sanáciu vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov.

 • Vysoko paropriepustná
 • Pre EPS, MW aj XPS
 • Súčasť systémového riešenia ETICS

 

Účel použitia

Stena, Fasáda, Sokel, Piliere, Ploty, Stĺpy

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Používa sa ako vyrovnávajúca a armovacia opravná malta pri sanáciách starých či poškodených vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
 • Stav fasády určenej k sanácii musí byť pred zahájením sanačných prác posúdený servisným technikom divízie Weber. 
 • V prípade nutnosti penetrácie sa podklad upraví riedeným penetračným náterom weber.betonkontakt s čistou vodou v pomere 1:5 - 1:8, v závislosti od nasiakavosti podkladu. 
 • Odporúča sa, aby nerovnosť podkladu na dĺžku 1 m neprevyšovala veľkosť zrna budúcej omietky zvýšenej o 0,5 mm.

Vlastnosti a výhody produktu

 • Malta na vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy
 • Vysoko paropriepustná
 • Vhodná pre všetky povrchy tepelnoizolačných kontaktných systémov

Dôležité

 • Dodatočné pridávanie plniva, spojiva a prísad nie je povolené
 • Malta môže poškodiť výrobky z hliníka a ďalších neušľachtilých kovov. 
 • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C.

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Farba: bielo-šedá

Orientačná spotreba zámesovej vody:
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)

približne 8,0 litra / 25 KG
Paropriepustnosť: max. μ = 25
Nasiakavosť: W2
Prídržnosť k podkladu: min. 0,30 N/mm2
Balenie: 30 kg
Paletové množstvo 1080 kg
Spotreba: Lepenie : približne 5,5 kg/m2
Stierkovanie : približne 6,5 kg/m2
Cenníková cena: 0,56 € /kg 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s Retec 700?

Malta sa pripraví postupným vmiešaním jedného vreca suchej zmesi (30kg) do 8 litrov čistej vody pomocou rotačného miešadla. Doba miešania je 2 – 5 minút. Spracovanie je možné uskutočniť aj bežnými omietacími strojmi. Drážky sa vytvoria brúsnym kotúčom po celej fasáde vodorovne a zvislo o rozmeroch od 150 x 150 mm do 300 x 300 mm. Šírka drážky je cca 5 – 7 mm. Hĺbka prieniku do izolačného materiálu je cca 5 mm. Nesúdržné miesta je potrebné odstrániť. Uvoľnené izolačné dosky je potrebné vymeniť. Zaprášený povrch je nutné očistiť. Na čistú plochu s vyfrézovanými drážkami sa nanesie celoplošne ručne alebo strojovo vo vrstve 6-8 mm webertherm retec® 700. Malta sa upraví zubovým hladidlom so zubom 10 x 10 mm. Do hornej tretiny ešte mäkkej vrstvy sa vloží sklovláknitá mriežka R178 a zatlačí nerezovým hladidlom. Mriežka sa vkladá s presahom minimálne 100 mm, diagonálne výstuže sa vkladajú pri otvoroch (okná, dvere). Kotvenie sa vykonáva do mäkkej hmoty webertherm retec® 700, cez sklovláknitú mriežku tanierovými skrutkovacími kotvami. Skrutkovacia kotva musí byť osadená tak, aby sklovláknitá mriežka bola jemne zatlačená. Kotevná hĺbka pre bežné murivo je 70 mm, pre pórobetón 120 mm. Po dokonalom vytvrdnutí základnej vrstvy sa celý povrch natrie podkladovým náterom weber 700. Po 24 hodinách sa aplikuje omietka weberpas.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.