Druhy podkladov pod podlahové hmoty

Meranie rovinnosti podkladu

Predtým, ako začneme s aplikáciou podlahových systémov, je dôležité správne posúdiť príslušný podklad a zvyškovú vlhkosť. Úspešná realizácia ďalších vrstiev podlahových hmôt je z veľkej časti závislá na dobrom posúdení podkladu a jeho vhodnej úprave. Venujte tejto problematike veľký dôraz a dostatočný čas.

Podklady a ich posúdenie

1. Posúdenie nasiakavosti
Skúška: na podklad sa naleje malé množstvo vody a ak sa do 5 minút voda do podkladu úplne nevsiakne, je podklad nenasiakavý.
 
2. Voľba prednáterunasiakavý - weber penetrácia, pomer riedenia s vodou 1: 5
nenasiakavý - weber spojovací mostík
problematický - epoxidový prednáter zasypaný kremičitým pieskom (problematickým sa rozumieme napríklad: zvyšky lepidiel neznámeho pôvodu, neodstrániteľné, rozložené podklady krytín, vsiaknuté do podkladov, nátery neznámeho povodia)

3. Pevnosť a tvrdosť podkladov

Pevnosť - posudzuje sa zarytím oceľového tŕňa do podkladu. Ak sa tŕň nezarýva, povrch je dostatočne pevný.
Tvrdosť - skúška poklepaním kladivkom
 
4. Stabilita podkladov

Podklad NESMIE vykazovať trhliny, ktoré pri zatiahnutej jednotlivých častí vykazujú nerovnomernú výšku a otvárajú sa. Pri nestabilných podkladoch je treba zistiť dôvod vzniku prasklín - To sa realizuje pomocou hĺbkovej sondy do takého podkladu.

Výsledok:

  • trhliny, pri ktorých sme zistili príčinu a nehrozí ich ďalšie zväčšovanie - zošitie škáry epoxidom a kovovými tŕňmi
  • trhliny, pri ktorých hrozí v budúcnosti ďalší pohyb a praskanie - celková deštrukcia a odstránenie podkladu
  • pri drevených podkladoch je nutné skontrolovať upevnenie jednotlivých dielov

5. Separačná vrstva

Separačné vrstvy môžu vzniknúť napr. nesprávne aplikovanou nivelačnou hmotou (nedodržanie zámesovej vody- preriedenie.  Pozrite si aj Ako vyrovnať podlahy nivelizáciou.) Na povrchu tak vznikne povlak z cementového mlieka, ktorý výrazne ovplyvňuje priľnavosť ďalších vrstiev. Kontrolujeme pomocou oceľového plochého dláta. Vykoná sa sonda na podklade, ktorý vykazuje zvyšky cementového mlieka (sivý povlak), alebo je strojovo zahladený (vykonaný pomocou voskovej emulzie).
Riešením takejto situácie je obrúsenie, otryskanie a ofrézovanie až na vrstvu pevného podkladu bez separácie.
 
6. Drobivý povrch

podobne ako v bode 5.

  • obrúsenie až na súdržný povrch podkladu a odstránením nečistôt
  • ak táto operácia nie je účinná: celoplošná deštrukcia alebo prekrytie takejto vrstvy suchým procesom, napríklad sadrovláknitými doskami

 

7. Zvyšky lepidiel

Vždy sa snažíme odstrániť tieto zvyšky mechanickou cestou. Ak to nie je možné, volíme variantu epoxidovej penetrácie so vsypom z kremičitého piesku.
 
8. Náter
Pokiaľ sa jedná o stabilné a pevné nátery, ktoré nevykazujú vady a poškodenia, tak volíme prednáter ako pri nenasiakavých alebo problematických podkladoch (pred urobením prednáteru je potrebné odstrániť leštidlo a vosky s alkalickým rozpúšťadom (sóda) a mastnotu s pomocou saponátu, rozpúšťadel). Nestabilné nátery odstrániť mechanickou cestou
 
9. Dlažby
Voľné dlaždice je treba znovu prilepiť alebo voľné miesta zaplniť rýchloopravnou hmotou weberbat opravná hmota na cementovej báze. Povrch dlaždíc očistiť a odmastiť. Následne zvoliť prednáter ako na nenasiakavé povrchy

 

10. Terazzo
Očistiť povrch, odmastiť a odstrániť vosky. Ďalej použiť prednáter ako pri nenasiakavých podkladoch. Vo väčšine prípadov zošiť praskliny, ktoré sú na povrchu dlaždíc pomocou epoxidovej "zošívačka".  Takmer vždy je však nutné celoplošné otryskanie povrchov (nedá sa dokonale očistiť od mastnoty).

 

11. Anhydritové potery - najviac problematické povrchy
Pri nedodržaní aplikačných hrúbok týchto poterov hrozí vznik prasklín, ktoré sú v podstate neopraviteľné. Ďalej môžu vznikať separačné vrstvy sadrovca ​​až do výšky vrstvy 4mm. Tie je vždy nutné odstrániť brúsením alebo frézovaním. Tieto vrstvy totiž nespĺňajú pevnosť v tlaku ani na zaťaženie kolieskami stoličiek. Preto je nutné tieto plochy vždy upraviť napr. samonivelizačnou cementovou hmotou s náležitou pevnosťou. Pred aplikáciou tejto vrstvy je nutné dôsledne penetrovať materiálom weber penetrácia na veľmi nasiakavé podklady.
Ďalšími problémami sú so zostatkovou vlhkosťou tohto podkladu - tieto potery schnú 3x dlhšiu dobu než betónové potery.

Meranie zvyškovej vlhkosti

 

Zameriavanie vlhkosti sa robí priamo na stavbách pomocou prístrojov: 

  • Príložný vlhkomer - len orientačné meranie 
  • CM prístroj (karbidová skúška) - presné meranie dostačujúce pre stavbu
  • Vážiaca skúška - robí sa v laboratóriách na presných prístrojoch zo vzorky odobranej na stavbe

Odporúčaná zvyšková vlhkosť

Potery na báze síranu vápenatého musia byť pred aplikáciou podkladového náteru vyzreté na hodnoty zostatkových CM vlhkostí menších než 0,5 % pre podklady bez podlahového vykurovania a na 0,3 % pre podklady s podlahovým vykurovaním. Podklady musia byť prebrúsené a povysávané. Zároveň je treba dbať na to, aby boli podklady riadne zaizolované voči vzlínajúcej zemnej vlhkosti.

Video-návody Ako na to?

Všetky naše produkty nájdete vo svojom okolí vo viac ako 2000 stavebninách

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.