weberbat opravná hmota

weberbat opravná hmota

ZÁKLADNÁ OPRAVNÁ HMOTA NA BETÓNOVÉ PODKLADY

Rýchlotuhnúca opravná a vyrovnávacia hmota určená na
ručné spracovanie

  • Pevnosť 30 MPa
  • Hrúbka vrstvy od 1 do 20 mm
  • Rýchlotvrdnúca - pochôdzna po 2 - 3 hod.

Účel použitia

Základové konštrukcie, Podlahové konštrukcie, Stena, Fasáda, Nosné steny

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 

 

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

  • Vysoké zaťaženie – pevnosť v tlaku 30 MPa
  • Hrúbka vrstvy 1 – 20 mm
  • Rýchlotvrdnúci materiál – pochôdznosť po 2-3 hodinách
  • Aplikácia ďalších vrstiev po 6 – 24 hod.
  • Vhodná na podlahové konštrukcie vykurované teplovodným podlahovým vykurovaním

Dôležité

  • Časové údaje o pochôdznosti a zrení weberbat opravnej hmoty sú uvedené pre normálne podmienky (20°C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu)
  •  Pri nižších teplotách a vyšších vlhkostiach sa doby pre vyzrievanie môžu úmerne predlžovať

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Farba:                                       sivá
Minimálna hrúbka vrstvy: 1 mm
Maximálna hrúbka vrstvy: 20 mm
Lokálne: 40 mm
Použitie v interiéri:                                                                ÁNO
Použitie v exteriéri:                                                                ÁNO
Spotreba zámesovej vody: približne 4,5 litra / 25 kg
Pochôdznosť:                                                                         po 2 - 3 hod. 
Vlákna: NIE
Spracovateľnosť pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu:            do 15 min.
Spotreba materiálu na 1m2:                                                1,5 kg / 1 mm
Pevnosť v tlaku:                                                 30 MPa
Pevnosť v ťahu za ohybu:            5 MPa
Cenníková cena:  0,63 €/kg bez DPH*

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberbat opravná hmota ?

Podkladový náter

Podklad je nutné pred samotnou aplikáciou napenetrovať penetračným náterom weber penetrácia riedeným vodou v pomere 1:8 alebo aspoň dostatočne navlhčiť avšak tak, aby na podklade nestála voda. Weberbat opravnú hmotu aplikujeme do zavädnutej penetrácie alebo na ešte vlhký podklad.

Popis spracovania

Hmota sa pripraví postupným vmiešaním 1 vreca (20 kg) do približne 4,5 litrov čistej, studenej vody pomocou pomalobežného miešadla (nadstavec ručnej vŕtačky). Množstvo zámesovej vody možno mierne upravovať (± 0,5 litra) podľa potrebnej konzistencie pri použití na steny alebo podlahy.

Doba miešania je cca. 2 minúty. Hmotu necháme krátko odležať potom ešte raz premiešame. Doba spracovateľnosti je do 15 minút.

Aplikácia:

Hmotu premiešame pomalobežným miešadlom podľa popisu na spracovanie.

Namiešanú hmotu aplikujeme na podklad pomocou nerezovej lyžice a nerezového hladidla. Pokiaľ sa jedná o vytvorenie celoplošných podlahových alebo spádových povrchov, je vhodné použiť aj strhávaciu latu. Po krátkom zavädnutí možno povrch aplikovanej weberbat opravnej hmoty upraviť molitantovým alebo filcovým hladidlom mierne navlhčeným vo vode

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.