webernivelit S

samonivelizačná hmota webernivelit S

SADROVÁ SAMONIVELIZAČNÁ HMOTA

Hmota určená pre hrúbku nanášania od 2,5mm do 30 mm do interiérov.

 • Vyrovnanie cementových a anhydritových poterov
 • Vhodná do obytných a administratívnych  budovách
 • Vhodná ako podklad pre väčšinu finálnych podlahových krytín (PVC, linoveum, koberce, plávajúce podlahy) 

Účel použitia

Podlahové konštrukcie

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Teplota podkladu, vzduchu aj materiálu nesmie klesnúť pod +5 °C počas realizácie a vyzrievania. Práce spojené s aplikáciou (napríklad miešanie) sa nesmú vykonávať pri teplotách pod +5 °C‚
 • Pri spracovaní je potrebné vyhnúť sa priamym negatívnym účinkom tepla, priameho slnečného žiarenia, vlhka a prievanu.
 • Pri teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad +25 °C a pri očakávaných mrazoch nepoužívať.

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Pevnosť v tlaku 30 MPa
 • Hrúbky vrstiev 2,5 – 30 mm
 • Rýchlotuhnúca - pochôdznosť už po 4 – 6 hod.
 • Čiastočné zaťaženie po 24 hod.
 • Vhodná na podlahové konštrukcie vykurované teplovodným podlahovým vykurovaním
 • Pre ručné aj strojné spracovanie
 • Bez pnutia pri vyzrievaní
 • Zaťaženie kolieskovou stoličkou od 5 mm hrúbky vrstvy
 •  

Dôležité

 • Teplota podkladu, vzduchu aj materiálu nesmie klesnúť pod +5 °C počas realizácie a vyzrievania. Práce spojené s aplikáciou (napríklad miešanie) sa nesmú vykonávať pri teplotách pod +5 °C
 • Pri spracovaní je potrebné vyhnúť sa priamym negatívnym účinkom tepla, priameho slnečného žiarenia, vlhka a prievanu.
 • Pri teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad +25 °C a pri očakávaných mrazoch nepoužívať.
 • Použitie iba v interiéri
 • Nie je vhodná do vlhkých priestorov (kúpeľne, práčovne,...)

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Farba:                                       krémová
Minimálna hrúbka vrstvy: 2,5 mm
Maximálna hrúbka vrstvy: 30 mm
Použitie v interiéri:                                                                ÁNO
Použitie v exteriéri:                                                                NIE
Spotreba zámesovej vody: 4,5 – 4,75 litra / 25 kg
Pochôdznosť:                                                                         po 4 - 6 hod. 
Obsah voľne rozptýlených vlákien: NIE
Spracovateľnosť pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu:            do 25 min.
Hodnota rozliatia pre kruhovú rozlivovú sadu (prstenec priemeru 68 mm, výšky 35 mm) 230 – 250 mm
Reakcia na oheň:                                                A2fl
Cenníková cena: 0,60 €/kg bez DPH *

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weber NIVELIT S ?

Všeobecné požiadavky pre podklad

Suchý, pevný, nosný, zbavený všetkých voľne oddeliteľných častí (ako napr. prach, oleje, mastnoty a podobne). Všetky uvoľňujúce sa látky, ktoré môžu znížiť prídržnosť samonivelizačnej hmoty k podkladu je nutné obrúsiť, odfrézovať či otryskať. Podklad musí vykazovať mechanické vlastnosti podľa STN 74 4505. Podklad je nutné penetrovať penetračným náterom podľa nasiakavosti. Pokiaľ sa v podklade vyskytujú výtlky alebo veľké nerovnosti, je treba podklad pred aplikáciou samonivelizačnej hmoty vyrovnať napr. weberbat opravnou hmotou min. 3 hodiny pred použitím webernivelit S.

 

Podmienky na spracovanie

Teplota podkladu, vzduchu aj materiálu nesmie klesnúť pod +5 °C počas realizácie a vyzrievania. Práce spojené s aplikáciou (napríklad miešanie) sa nesmú vykonávať pri teplotách pod +5 °C‚ pri spracovaní  je potrebné vyhnúť sa priamym negatívnym účinkom tepla, priameho slnečného žiarenia, vlhka a prievanu. Pri teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad +25 °C a pri očakávaných mrazoch nepoužívať.

 

Podkladový náter

Na penetrovanie nasiakavých podkladov pred aplikáciou hmoty používame riedený roztok weber penetrácia s vodou v pomere 1 : 5 pre cementové podklady (podklady na báze síranu vápenatého viď nižšie). V prípade vyššej nasiakavosti je odporúčané vykonať penetráciu opakovane. Na nenasiakavé povrchy (mierne znečistené povrchy od farieb, alebo zbytkov lepidiel) odporúčame použiť neriedený penetračný náter weber spojovací mostík. Na problematické podklady je nutné použiť epoxidový prednáter webersys epox podklad zapieskovaný kremičitým LOD pieskom. V prípade vyrovnávania poteru na báze síranu vápenatého je nutné zhotoviť následné podkladové nátery:

1. weber penetrácia riedený vodou v pomere 1:5 pokiaľ hrúbka vrstvy následnej liatej samonivelizačnej hmoty nepresiahne 10 mm.

2. webersys epox podklad so vsypom kremičitého LOD piesku, pokiaľ je hrúbka následnej liatej samonivelačnej hmoty väčšia ako 10 mm. (Potery na báze síranu vápenatého musia byť pred aplikáciou podkladového náteru vyzreté na hodnoty zbytkových CM vlhkostí menších než 0,5 % pre podklady bez podlahového vykurovania a na 0,3 % pro podklady s podlahovým vykurovaním. Podklady musia byť prebrúsené a povysávané).

 

Aplikácia:

 

Popis strojného spracovania

Strojné spracovanie samonivelizačnej hmoty sa realizuje pomocou miešacieho a čerpacieho zariadenia m-tec Duomix 2000. Pre stroj je nutné zabezpečiť príslušné elektro pripojenie a pripojenie do vodovodného zdroja s čistou studenou vodou. Hodinový prietok vody je potrebné na miešacom zariadení nadstaviť na cca. 810 – 850 litrov a potom je potrebné vykonať test pomocou kruhovej rozlivovej sady tak, aby hodnota rozlivu na kruhovej rozlivovej sade bola 230 – 250 mm. Nadmerné množstvo zámesovej vody negatívne ovplyvňuje vlastnosti aplikovanej samonivelizačnej hmoty (možnosť vzniku trhlín, bielych povrchových povlakov a podobne). V priebehu aplikácie je treba pravidelne opakovať test konzistencie aplikovanej hmoty - kontrolovať pomocou kruhovej rozlivovej sady. Optimálna dĺžka hadíc napojených na miešacom zariadení je 40 m.

 

Popis ručného spracovania

Hmota sa pripraví postupným vmiešaním 1 vreca (25 kg) suchej zmesi do množstva závesovej vody uvedeného na obale výrobku, pomocou miešadla (nástavec ručnej vŕtačky). Väčší objem vody ako ako je uvedený na obale negatívne ovplyvňuje vlastnosti vyaplikovanej samonivelizačnej hmoty (možnosť vzniku trhlín, bielych povrchových povlakov a podobne). Doba miešania je 2 minúty. Následne sa hmota ponechá 3 – 5 minút odležať, potom ešte raz krátko premiešať. Doba spracovateľnosti je do 25 minút.

Namiešaná hmota sa rovnomerne nalieva na pripravený podklad z miešacích nádob (pri ručnom spracovaní) alebo hadicou s koncovkou (pri strojnom spracovaní). Naliatu hmotu upravíme nerezovou podlahárskou stierkou tak, aby bola celistvo rozliata na podklade v príslušnej hrúbke. V prípade potreby hmotu bezprostredne po vyrovnaní odvzdušníme tŕňovým valčekom s potrebnou výškou tŕňov podľa hrúbky aplikovanej hmoty.

 

Odporúčaná doba pokládky krytín:

Pri aplikáciách do 5 mm je možné klásť odporúčané podlahoviny po 48 hodinách v závislosti od okolitých podmienok (PVC, linoleum, koberce, plávajúce podlahy).

Pri aplikáciách nad 5 mm je možné klásť odporúčané podlahoviny po vyzretí stierky na maximálnu CM vlhkosť menšiu než 0,5 % pre nevykurované podlahy a 0,3 % pre vykurované podlahy. Približná doba zrenia je 1 deň na každý ďalší milimeter hrúbky.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.