webersys epox podklad penetrácia bezrozpúšťadlová

webersys epox podklad (webersys epox penetrácia berozpúšťadlová)

BEZROZPÚŠŤADLOVÝ EPOXIDOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER

Dvojzložkový penetračný náter pod epoxidové nátery a stierky

 • Bez obsahu rozpúšťadiel
 • Transparentný
 • Aplikovateľný valčekom alebo gumovou stierkou

Účel použitia

Podlahové konštrukcie, Chodník

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Podklad kusí byť suchý (5% CM), pevný, únosný
 • Neaplikovať za dažďa a mrazu
 • Zmiešaný materiál má obmedzenú dobu spracovateľnosti ktorá sa skracuje so stúpajúcou okolitou teplotou

Vlastnosti a výhody produktu

 • Ideálny na spevňovanie nesúdržných povrchov
 • V kombinácii s kremenným pieskom vhodný na vytvorenie spojovacieho mostíka
 • Prípravný náter pod epoxidové nátery a stierky
 • Odolný voči zriedeným chemickým látkam
 • Určený do mechanicky namáhaných priestorov
 • Uzatvára kapiláry a póry

Dôležité

 • Pracovisko musí byť intenzívne vetrané počas vlastnej práce, tak aj po dobu vytvrdzovania náteru
 • Pracovníci musia byť vybavení osobnými ochrannými pomôckami (pracovný oblek a obuv, rukavice, protichemické okuliare)
 • Po skončení práce je nutné dôkladne umyť ruky vodou a mydlom a potrieť regeneračným krémom. Pri práci s webersys epox podklad a pomocnými látkami nie je dovolené jesť, piť, fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom

 

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Hustota: cca 1,1 kg / dm3 pri 25°C
Viskozita:  0,4 -0,6 Pas pri 25°C
VOC zložka A: 0 g / l
VOC zmes A + B: 82 g / l
TOC zložka A:  0 g / g
TOC zmes A + B: 0,06481 g / g
VOC zložka A: 0 g / g
VOC zmes A + B: 0,083 g / g
Sušina zložka A: 100% hm.
Sušina zmes A + B: 92% hm.
Cenníková cena:

12,00 €/kg/3,0 kg balenie *

11,20 €/kg/7,5 kg balenie *

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s webersys epox podklad penetrácia bezrozpúšťadlová?

Požadované parametre betónového podkladu:

Pevnosť v tlaku:

 • pojazdné                   min. 21,5 MPa
 • pochôdzne                min. 14,7 MPa

Vlhkosť podkladu                   max. 4% hmotnosti

Prídržnosť  pojazdná             min. 1,5 MPa

Prídržnosť  pochädzne         min. 1,0 MPa

Podklad:

Vyzretý (min. 28 dní), suchý (max. 4%), negletovaný betónový podklad zbavený prachu, mastnoty, olejov, voľných častíc, starých náterov, všetkých mechanických nečistôt a separátorov ako napríklad cementové mlieko a iné. U strojne hladených betónov dôkladne mechanicky odstrániť všetky separátory znižujúce priľnavosť. webersys epox podklad možno aplikovať na asfaltové podklady.

Technologický postup spracovania:

Pred vlastným spracovaním sa zložky zmiešajú v predpísanom hmotnostnom tužiacom pomere 100: 50 hmotnostných dielov.

Adhézny mostík sa nanáša valčekom alebo iným vhodným spôsobom na vopred očistený podklad. Povrch musí byť zbavený všetkých mechanických nečistôt, mastnoty, zvyškov starých náterov a iných nenosných alebo separačných vrstiev. Podľa povahy nežiaducich nečistôt sa ich odstránenie vykonáva zametením, vysatím priemyselným vysávačom, zbrúsením, frézovaním, brokovaním a pod. Podklad musí byť podpivničený alebo izolovaný proti spodnej vlhkosti. V prípade vlhkých betónov môže vzlínaním spodnej vlhkosti dochádzať k odlupovaniu.

Teplota podkladu pri vlastnej aplikácii a vytvrdzovania by nemala klesnúť pod 10°C. Aplikáciu vykonávajte najmenej 3°C nad rosným bodom. Pri nižších teplotách sa predlžuje doba vytvrdenia náteru a systém nedosahuje optimálnych úžitkových vlastností. Za normálnych podmienok (15-20°C) prebieha vytvrdnutie penetračného náteru do 24 hodín.

Tvrdidlo, zložku B, pridávajte liatím k miešaciemu vretenu, ktoré miešajú pomalými otáčkami zložku A. Obvyklá doba miešania vrtuľovým miešadlom je dve minúty. Pri miešaní dbajte na to, aby ste do miešanej kompozície nezapracovávali vzduch. Kompozíciu vždy miešajte, Nešľahajte. Pre miešanie používajte vhodné miešacie vreteno (najlepšie dve proti sebe inštalované vrtule) a nízkootáčkové miešacie zariadenie 300 až 400 otáčok za minútu.

webersys epox podklad aplikujte na pripravenú plochu najčastejšie valčekovaním  - vhodným valčekom s krátkym chlpom 4 až 6 mm určeným pre aplikácie ťažkých náterových hmôt. Podľa potreby a kvality upravovaného podkladu vykonávajte aplikáciu v jednej alebo vo viacerých vrstvách. Spotreba je v závislosti od druhu a kvality upravovaného materiálu v rozmedzí 200 až 300 g/m2. Správne aplikovaná adhézna kompozícia je nasiaknutá do podkladu, ale vzhľadom k svojej viskozite môže vytvárať lakovú vrstvu. Zmniešaný kompozit na betónovom podklade spracujte najneskôr do 30 minút.

Zmes zložiek A a B neobsahuje rozpúšťadla, je možné ju aplikovať napríklad aj k lokálnemu vyrovnaniu nerovností betónového povrchu.

Vždy si pripravujeme len také množstvo kompozície, ktoré sme schopní pri 20°C spracovať do cca pol hodiny. Týmto údajom nie je myslená doba po rozmiešaní v obale, ale doba úpravy hmoty na podlahe. Doba v obale je významne kratšia a je závislá na množstve hmoty v obale a okolitej teplote vzduchu. Podlaha od premiešanej hmoty odoberá reakčné teplo a tým predlžuje dobu spracovania. Ak je podlaha príliš studená je schopná významne predĺžiť celý proces zasieťovania a následnej pochôdznosti a prejazdnosti. Tým sa tiež posúva doba potrebná pre výsledné vytvrdnutie a s tým súvisiace plné mechanické a chemické užívanie. Je nevhodné nechávať pred aplikáciou penetráciu v chlade. Penetrácia by mala byť pred aplikáciou vytemperovaná na izbovú teplotu. V takomto prípade sa premiešaná penetrácia významne lepšie homogenizuje, lepšie sa rozlieva, rýchlejšie odpení a aj výsledný vzhľad je lepší. Zmiešanú penetráciu naplnenú sklárskym pieskom vhodnej frakcie je možné aplikovať oceľovým hladidlom tzv. záškrab.

Spojovací  mostík:

Pri vytváraní spojovacieho mostíka medzi pôvodným nosným podkladom a následne aplikovanou cementovou, anhydritovou, sádrovou stierkou je nutné zväčšenie plochy vzájomného kontaktu. Na podklade navalčekovanú kompozíciu zasypte suchým kremičitým pieskom. Najčastejšie používané frakcie 0,3 – 0,8 mm. Bežná spotreba sklárskeho piesku sa pohybuje medzi 1-2 kg piesku na meter štvorcový. Spotreba sa líši podľa intenzity vlastného posypu. Neukotvený piesok pred aplikáciou stierky odstráňte. Vyššie popísanou technológiou získate veľmi kvalitné ukotvenie stierkového systému k pôvodnému vyrovnávanému podkladu.

Vplyv teploty:

Pri aplikácii epoxidových kompozícií je nutné sledovať tri teploty. Prvá je teplota podlahy, ktorá má dominantný vplyv na dobu vytvrdnutia. Nemenej dôležitá je teplota vzduchu v priestore, kde je vykonávaná aplikácia a teplota materiálu pre aplikáciu. Všetky tri teploty sú z hľadiska kvalitnej aplikácie veľmi dôležité. Pozor, teplota vzduchu a teplota podlahy sa môžu významne líšiť! Teplota podlahy má vďaka tepelnej kapacite hmoty podlahy veľkú zotrvačnosť. Teda napríklad v novo vykurovanom priestore môže byť vzduch už vyhriaty na aplikačnú teplotu, ale podlaha môže mať teplotu nedostatočnú pre vlastnú aplikáciu. Epoxidový materiál by mal byť pred pokládkou dostatočne temperovaný.

Požiadavka správnej temperácie oboch zložiek epoxidovej kompozície vyplýva nielen z dôvodu exotermickej reakcie, ale aj z vplyvu teploty na vznik chýb pri aplikáciách. Nedostatočná teplota podlahy, vzduchu, materiálu, zvýšená vlhkosť a prach môžu viesť k vzniku defektov. Na meranie môžeme používať ako kontaktné, tak bezkontaktné teplomery. Pozor! Priestorový teplomer položený na podlahu nemeria teplotu podlahy, ale teplotu vzduchu tesne nad podlahou. Odporúčaná teplota sa pohybuje medzi 15°C až 20°C ako v priebehu pokládky, tak aj v priebehu vyzrievania. Priestorové digitálne teplomery bývajú veľmi často kombinované s meraním vlhkosti alebo i rosného bodu.

Vplyv vody na aplikovanú hmotu:

Pri vlastnej pokládke prebieha reakcia epoxidového spojiva s tvrdidlom. Táto reakcia pokračuje aj v čase, keď už je povlak aplikovaný. Pri normálnej teplote je druhý deň povlak pochôdzny a plne mechanické parametre a zasieťovanie spojivovej kompozície dosahuje po siedmich dňoch. Pokiaľ do nedostatočne vytvrdenej kompozície vnikne voda, dochádza k emulgácií a kompozícia väčšinou nerovnomerne zbelie. Táto farebná zmena vedie k pohľadovému znehodnoteniu povlakovej vrstvy. Z tohto dôvodu vykonávajte exteriérové ​​aplikácie vždy za takého počasia, kedy nehrozí, že do čerstvo naaplikovaného povlaku naprší alebo je napríklad kontaminovaný vodou z odkvapového zvodu. Stupeň zasieťovania, kedy už k poškodeniu nedochádza je individuálna a závisí od teploty, podkladu a prostredia. Za normálnych podmienok je to 24 hodín. Voda z kvapkajúcich radiátorov, armatúr alebo rozvodov do ešte nezosieťovanej kompozície znehodnocuje vzhľad aplikovaného povlaku. Z vyššie uvedených dôvodov odporúčame plochy chemicky (voda, saponáty, dezinfekcia atď.) namáhať až po 7 dňoch.

 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.