webermin

Webermin zrnitý

ŠLACHTENÁ MINERÁLNA OMIETKA

Jednoducho spracovateľná, minerálna omietka bielej farby vyrobená na báze cementu a vápenného hydrátu v suchom stave

 • Prírodný materiál
 • Paropriepustná
 • Dodáva sa v bielom odtieni

 

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Povrchová úprava stropov, Stena, Fasáda, Piliere, Ploty, Stĺpy

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Omietka slúži na ochranu stavby pred poveternostnými vplyvmi
 • Vhodná na štrukturálne stvárnenie nových fasád alebo pri rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách na jadrovej omietke
 • Je tiež určená ako konečná povrchová úprava vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
 • Môže byť použitá do exteriéru aj interiéru
 • Odporúča sa pretrieť egalizačným  náterom pre zjednotenie farebnosti

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Prírodný materiál
 • Paropriepustný
 • Dodáva sa v bielom odtieni
 • Lacné riešenie povrchovej úpravy

Dôležité

 • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať
 • Pracnejšia realizácia v porovnaní s pastovitými omietkami

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Technické parametre:

Farba:  biela B100
Maximálna veľkosť zrna kameninva:  1,0 mm
Orientačná spotreba zámesovej doby:
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácii) 
približne 6,75 litra/ 25 kg
Výstužné vlákna: ÁNO
Reakcia na oheň: A1
Priepustnosť vodnej pary: μ = 15
Nasiakavosť: W0
Prídržnosť: ≥ 0,3 MPa
FP: B
Trvanlivosť (podľa ČSN 72 24 52): 15 cyklov
Tepelná vodivosť (tabuľková hodnota): λ=0,47 W/mK
Pevnosť v tlaku: CS 1
Cenníková cena bez DPH: 0,926 €/kg 

 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

 

Ako pracovať s webermin?

Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať. Zvlášť pri renováciách dbajte, aby bol podklad zbavený všetkých oddeliteľných častíc, napríklad zvyškov starých náterov, odlupujúcich sa častí omietok a podobne. Opravy a obnovované fasádne plochy sa musia v štruktúre a tvrdosti zhodovať s pôvodnou omietkou, pred nanesením penetračného náteru musia byť opravované miesta dokonale vyschnuté. Odporúčame, aby nerovnosť základnej vrstvy neprevyšovala maximálnu veľkosť zrna omietky zvýšenú o 0,5 mm na dĺžke 1 m. Pri pochybnostiach o kvalite podkladu je potrebné ešte pred začatím prác preveriť jeho vlastnosti. Podklad sa dôkladne natrie dobre rozmiešaným, nezriedeným penetračným náterom weber 700. Pred nanášaním penetračného náteru je treba všetky vstavané prvky, oplechovanie ako aj časti fasády, ktoré sa nebudú omietať dôkladne pozakrývať. S nanášaním minerálnej omietky weber min je možné začať najskôr 24 hodín po nanesení penetračného náteru. Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +8°C. Pri omietaní je potrebné vyhnúť sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25°C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia - napájania a vytvorenia štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je treba počítať s dlhým časom schnutia, a tým možnosťou poškodenia dažďom či mrazom i po niekoľkých dňoch. Pred použitím je nutné suchú zmes poriadne rozmiešať miešadlom v stanovenom množstve čistej vody do homogénnej konzistencie. Materiál potrebný na ucelenú plochu odporúčame premiešať dohromady. Omietka sa nanáša nerezovým hladidlom v hrúbke veľkosti maximálneho zrna. Omietku je potrebné napájať ešte pred jej zavädnutím takzvane „do živého“. Štruktúra sa vytvára plastovým hladidlom ihneď po jej nanesení. Ťahy hladidlom musia byť rovnomerné v celej ploche, zvlášť v kútoch, v miestach úrovní poschodí lešenia a podobne

 

Upozornenie:

Dodatočné pridávanie plniva, spojiva a prísad nie je povolené. Omietka môže poškodiť výrobky z hliníka a ďalších neušľachtilých kovov. Pri teplotách vzduchu a podkladu pod +8°C a pri očakávaných mrazoch nepoužívať! Omietku zrnitosti 1 mm odporúčame používať iba na malé plochy ako sú ostenie, šambrány a podobne. Pre predĺženie životnosti a zachovaniu vzhľadu odporúčame vykonávať vhodnú údržbu. Povrchovú úpravu odporúčame ošetriť egalizačným náterom. Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. 

Likvidácia odpadov:

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.