weber KERASIL

Weber

VNÚTORNÝ PAROPRIEPUSTNÝ NÁTER
Náter určený do interiérov na vnútorné sanačné omietky,
betóny, sadrové omietky, sadrokartón.

 • Minerálny náter
 • Po zaschnutí vodeodolný
 • Riediteľný s vodou

Účel použitia

Stena, Povrchová úprava stropov

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Určený hlavne na interiérové nátery sanačných omietkových systémov
 • Používa sa na vnútorné nátery minerálnych podkladov: sadrokartón, stierka, vápenno-cementové omietky a podobne, kde je požadovaná vysoká krycia schopnosť, belosť a paropriepustnosť náteru
 • Produkt je vysokej belosti

Vlastnosti a výhody produktu

 • Výborná krycia schopnosť
 • Dobrá oteruvzdornosť
 • Vysoká belosť
 • Veľmi nízky koeficient difúzneho odporu
 • Paropriepustný

Dôležité

 • Podklad musí byť stabilný, suchý, čistý, súdržný, bez oleja, bez trhlín, prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, zbavený oddeľujúcich sa starých náterov, nesmie sa zmrašťovať.
 • Staré, napuchnuté vrstvy sa musia očistiť zoškrabaním, brúsením a povrchy sa musia opraviť jemnou stierkou. 

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Výdatnosť:                                        2,5 – 3,5 m2 hotového náteru v dvoch vrstvách  z 1 kg čerstvého materiálu
Cenníková cena: 2,50 €/kg bez DPH*

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weber KERASIL?

Všeobecné požiadavky

Podklad musí byť pevný, suchý, odmastený, čistý, zbavený prachu a nesúdržných vrstiev, riadne zatmelený a zabrúsený.

Teplota pri aplikácií nesmie klesnúť pod +8°C.

Riedenie čistou vodou

Základný náter:

15 – 20% vody

Krycí náter:   

 

5 – 10 % vody

Farba sa nanáša štetcom, valčekom alebo striekaním vrátane systému Airless.

 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.