webercal vápenný náter

Weber

NÁTER NA BÁZE HASENÉHO VÁPNA

Vápenný náter na interiérové a exteriérové zvislé plochy s
prirodzene dezinfekčnými vlastnosťami.

 • Neobsahuje syntetické prímesi
 • Paropriepustný
 • Protiplesňový

Účel použitia

Stena, Povrchová úprava stropov

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Určený hlavne na interiérové nátery sanačných omietkových systémov
 • Používa sa na vnútorné nátery minerálnych podkladov: sadrokartón, stierka, vápenno-cementové omietky a podobne, kde je požadovaná vysoká krycia schopnosť, belosť a paropriepustnosť náteru
 • Produkt je vysokej belosti

Vlastnosti a výhody produktu

 • Tradične vyhasené z kusového vápna
 • Zamatový vzhľad
 • Dezinfekčné vlastnosti
 • Protiplesňový
 • Zachováva difúziu muriva
 • Možnosť špachtľovania - mramorový efekt
 • Neobsahuje fermež, sadru, síru
 • Neobsahuje oxid titaničitý
 • Neobsahuje syntetické aditíva

Dôležité

 • Podklad musí byť stabilný, suchý, čistý, súdržný, bez oleja, bez trhlín, prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, zbavený oddeľujúcich sa starých náterov, nesmie sa zmrašťovať.
 • Staré vrstvy sa musia očistiť zoškrabaním, brúsením a povrchy sa musia opraviť jemnou stierkou. 

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Výdatnosť:    
-aplikácia štetcom cca 0,30 kg / m2 / 2 nátery
-aplikácia maliarskou štetkou                                      cca 0,45 kg / m2 / 2 nátery
pH faktor: >12
Hustota: 1,5 g/cm3
Faktor difúzneho odporu: μ<60
Farba: 39 historických odtieňov
Cenníková cena: 4,71 €/kg bez DPH*

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s webercal vápenný náter?

Príprava

Vápenný náter je nutné dobre premiešať s vodou. Pomer riedenia: 14 kg (vedro) / 7-8 litrov vody. Obe vrstvy sa nanášajú v rovnako nariedenej konzistencii. Štetcom naneste 2 vrstvy krížovým spôsobom. Doba schnutia medzi vrstvami musí byť minimálne 6 hodín. Doba schnutia náteru je 12 - 24 hodín.

Pre dosiahnutie zvláštnych farebných efektov možno výrobok nanášať špongiou.

Tieto údaje platia pri podmienkach +22°C a 60% relatívnej vlhkosti vzduchu.

Aplikácia

Je dôležité, aby bol prvý náter zhotovený ešte na vlhkú omietku. S povrchom omietky prebehne súbežná karbonatácia.  Pri všetkých ďalších náteroch musí byť predchádzajúci náter dobre zaschnutý. Po približne 24 hodinách je možné pretrieť predchádzajúci náter. Pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu sa doby schnutia predlžujú a existuje riziko tvorby škvŕn z dôvodu povrchových slynutí. Bezprostredne pred nanesením vápenného náteru je nutné suchý náter navlhčiť až do nasýtenia čistou vodou. Toho je možné dosiahnuť nastriekaním alebo vtrením pomocou maliarskej štetky.

Pri nanášaní náteru je nutné dbať na to, aby náterový materiál zostal po dobu približne 10 minút na povrchu vlhký. Krycie nátery je nutné zvoliť tak, aby boli dosiahnuté dostatočné schopnosti krytia.

Náter dosiahne plnú schopnosť krytia až po kompletnom zaschnutí.

Časti fasády, ktoré sa nenatierajú, ako napríklad oplechovanie, sklo, kovové a drevené rámy, musia byť pred nanesením náteru dobre zakryté.

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.