Ako pracovať s marmolitom a mozaikovou omietkou?

Detail zŕn marmolitu a mozaikovej omietky Weber

Ako docieliť moderný vzhľad povrchu objektu vďaka prírodnému drvenému mramoru?

Jedným zo spôsobov finálnej úpravy soklov či plôch je ich povrchová úprava dekoratívnou omietkou z prírodných mramorových zŕn.

Weberpas marmolit a weberpas mozaiková omietka

Dekoratívna omietka z prírodných mramorových zŕn weberpas marmolit a dekoratívna omietka z farbených kremičitých pieskov weberpas mozaiková omietka pripravená na priame použitie na podkladový náter weber 700 v bielom odtieni. Odolná voči priemyselným splodinám a vysoko mechanicky odolná.

Omietka slúži na ochranu stavby pred poveternostnými vplyvmi. Používa sa ako konečná povrchová úprava soklov, pilierov, portálov i vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov. Môže byť použitá do exteriéru aj interiéru.

Pozrite si vzorkovník dekoratívnych omietok

Ako na to?

Požiadavky na podklad

Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať.

Zvlášť pri renováciách dbajte, aby bol podklad zbavený všetkých oddeliteľných častíc, napríklad zvyškov starých náterov, odlupujúcich sa častí omietok a podobne.

Opravy a obnovované fasádne plochy sa musia v štruktúre a tvrdosti zhodovať s pôvodnou omietkou, pred nanesením penetračného náteru musia byť opravované miesta dokonale vyschnuté. Hrany, žľaby a podobne je potrebné urobiť už v podkladovej vrstve omietky. Pri nedostatočne izolovaných stenách a pri vzlínajúcej vlhkosti v murive sa použitie weberpas marmolit a weberpas mozaiková omietka neodporúča.  Pri pochybnostiach o kvalite podkladu je potrebné ešte pred začatím prác preveriť jeho vlastnosti.

Spracovanie

Podklad sa dôkladne natrie dobre rozmiešaným, nezriedeným podkladovým náterom weber 700. Pred nanášaním penetračného náteru je treba všetky vstavané prvky, oplechovanie ako aj časti fasády, ktoré sa nebudú omietať dôkladne pozakrývať. S nanášaním dekoratívnej omietky weberpas marmolit a weberpas mozaiková omietka je možné začať najskôr 24 hodín po nanesení penetračného náteru. Žiadne prísady a ani voda sa do omietky nesmú pridávať!

Pri aplikácii dekoratívnej omietky a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +10°C. Pri omietaní je potrebné vyhnúť sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25°C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia – napájanie a vyhotovenie štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie (teplota blízka 10°C, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je potrebné počítať s pomalším schnutím a tým možnosťou poškodenia dažďom i po viac ako 12 hodinách, v extrémnych prípadoch i niekoľkých dňoch.

Aplikuje sa iba na vertikálne steny. Na horizontálne a naklonené povrchy sa neodporúča, pokiaľ nie sú chránené pred atmosférickými vplyvmi.

Materiál sa dodáva pripravený ma priame použitie, len sa pred nanášaním premieša antikorovou murárskou lyžicou. Miešanie pomocou násady na vŕtačke – miešadlom nie je povolené. Nanáša sa na zaschnutý náter weber 700Weberpas marmolit a weberpas mozaiková omietka sa nanáša antikorovým hladidlom na hrúbku asi 1,5 násobku veľkosti zŕn. Vyhladenie sa robí opäť antikorovým hladidlom ihneď po nanesení omietky weberpas marmolit a weberpas mozaiková omietka  ešte pred jej zavädnutím. Náradie je treba priebežne umývať čistou vodou. Prechody štruktúr a farieb v jednej ploche je možné vytvárať pomocou pásky.

Najnižšia teplota pri spracovávaní:

+ 10 °C pre ovzdušie aj podklad. Treba zabrániť priamemu vplyvu dažďa a slnečného žiarenia na nanášanú plochu.  Pri teplotách okolo + 10 °C je potrebné aplikovanú vrstvu po nanesení ešte niekoľko-krát dodatočne prehladiť aby dostatočne priľnula k podkladu a nestekala.

 1. Úprava podkladu

  Podklad musí byť rovný, pevný, suchý, bez prachu, trhliniek, voľne oddeliteľných častí a bez zvyškov mastnoty. Podklad je potrebné dokonale očistiť. Pri renováciách sa musí povrch očistiť od všetkých oddeliteľných častí, ako sú zvyšky starých náterov či odlupujúce sa časti omietok.

 2. Stierkový tmel

  Povrchy, ako sú napr. cementotrieskové dosky, sa odporúča upraviť stierkovým tmelom. Tmel sa nanesie na podklad antikorovým hladidlom. Následne sa do nanesenej vrstvy smerom od stredu do strán vtlačí sklotextilná mriežka a zahladí sa antikorovým hladidlom

 3. Penetračný náter

  Na zvýšenie priľnavosti povrchových úprav k podkladu a zníženie nasiakavosti podkladu sa na povrch nanesie valčekom penetračný náter weber 700. Pred aplikáciou dekoratívnej omietky sa penetrácia nechá úplne zaschnúť.

 4. Prilepenie pásky

  Po úplnom zaschnutí penetračného náteru sa na podklad prilepí krepová páska, ktorou sa vymedzí plocha vzoru.

 5. Dekoratívna omietka

  Dekoratívna omietka sa musí pred použitím ručne rozmiešať murárskou lyžicou. Na pripra­vený podklad sa nanesie antikorovým hladidlom, pričom sa zahladzuje tak, aby jednotlivé zrná boli čo najtesnejšie pri sebe. Prvá vrstva sa nanáša s miernym presahom cez pásku

 6. Vyhladenie omietky

  Nanesená omietka sa dôkladne vyhladí antikorovým hladidlom. Materiál po nanesení pomerne rýchlo tuhne, preto sa musí rýchlo spracovať a dôkladne nadpájať na ešte neschnúce plochy tak, aby bolo napojenie dôkladné a nebadateľné. Podobne sa postupuje aj na ďalšej ploche.

 7. Strhnutie pásky

  Vymedzujúca páska sa strhne ihneď po nanesení. Ak sa nanáša na väčšie plochy, je potrebné strhávať pásku postupne, skôr, ako dekoratívna omietka zavädne. Neskôr by sa omietka trhala a vytváraná hrana by nebola ostrá.

 8. Opätovné prelepenie hrany

  Po zaschnutí prvej plochy (približne po 24 hodinách) sa hrana vytvorená dekoratívnou omietkou znovu prelepí páskou, aby sa nepoškodila alebo nezašpinila pri úprave susediacej plochy.

 9. Úprava susediacej plochy

  Na zvyšnú plochu sa dekoratívna omietka nanáša už len takzvane do hrany a nepreťahuje sa cez pásku. Po jej uhladení sa krepová krycia páska ihneď strhne.

Všetky naše produkty nájdete vo svojom okolí vo viac ako 2000 stavebninách

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.