weberton purolast

weberton puroplast

NÁTER NA OCHRANU ZVISLÝCH BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Vodou riediteľný akrylátový ochranný náter na betón, určený na
zvislé konštrukcie

 • Vytvára ochrannú vrstvu betónových konštrukcií
 • Predlžuje životnosť konštrukcií
 • Spomaľuje proces karbonatácie betónu

Účel použitia

Základové konštrukcie, Podlahové konštrukcie, Stena, Fasáda, Nosné steny

Odtiene

 • BI00
 • CE00
 • HN00
 • ZE00
 • SE00
Pozrieť si celú škálu vzorkovníka

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Podklad musí byť stabilný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí
 • Zbavený zbytkov starých náterov, nesmie sa zmrašťovať.
 • Pri renováciách, resp. ochrane betónu musí byť povrch starostlivo očistený, najlepšie tlakovou vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku na fasády
 • Znášanlivosť zbytkov starých náterov s náterom na betón weberton purolast je potrebné vyskúšať pomocou skúšobného náteru

 

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Výborná krycia schopnosť
 • Trvalo spomaľuje proces karbonatizácie betónu
 • Neprepúšťa na betón škodlivé splodiny ako sú oxid uhličitý, oxid siričitý
 • Dobrá priepustnosť vodných pár

Dôležité

 • Dodatočné pridávanie plniva, spojiva či iných prísad nie je povolené!
 • Pri teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a pri očakávaných mrazoch nepoužívať.
Vodné dielo Hričov
Sanačné systémy na betónové konštrukcie

vodné dielo Hričov

Všetky referencie

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

 

Cenníková cena:

 6,49 €/kg bez DPH*

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberton purolast ?

Spracovanie

Pred začatím prác je potrebné všetky vstavané prvky, oplechovanie ako aj časti fasády, ktoré sa nebudú natierať dôkladne pozakrývať (chrániť pred znečistením). 

Pred spracovaním sa musí náter dokonale rozmiešať. Pri veľkých plochách odporúčame rozmiešať obsah viacerých vedier vo väčšej nehrdzavejúcej nádobe. V prípade potreby je možné náter trochu zriediť čistou vodou. Do náteru nie je povolené pridávať žiadne iné prímesi. Správna konzistencia náteru sa vyskúša skúšobným náterom.

Nátery na čerstvý betón sa môžu vykonávať najskôr po 28 dňoch, na vyspravené miesta najskôr po 6 dňoch.

Nanášanie náteru na suchý , dokonale očistený a vyspravený podklad sa vykonáva štetcom, valčekom alebo striekaním v dvoch vrstvách. Medzi podkladovým náterom a krycím náterom je potrebné zachovať časový interval minimálne 12 hodín.

Teplota samotného náteru, podkladu a okolitého vzduchu pri aplikácii nesmie klesnúť pod +5 °C a zároveň nesmie klesnúť teplota okolitého vzduchu pod +5 °C počas nasledujúcich minimálne 24 hodín. Počas aplikácie náteru je potrebné vyhnúť sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, dažďu či prievanu.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.