webertherm flex

Weber

PRUŽNÁ LEPIACA A VÝSTUŽNÁ MALTA

  Lepiaca a výstužná malta určená na báze disperzných spojív.

  • Pastovitá konzistencia
  • Maximálne pružná
  • "Bezcementové"

   

  Účel použitia

  Stena, Fasáda, Sokel, Piliere, Ploty, Stĺpy

  Technická dokumentácia a užitočné informácie

  Odporúčame

  • Stav fasády určenej k sanácii musí byť pred zahájením sanačných prác posúdený servisným technikom divízie Weber
  • V prípade nutnosti penetrácie sa podklad upraví riedeným penetračným náterom weber.betonkontakt s čistou vodou v pomere 1:5 - 1:8, v závislosti od nasiakavosti podkladu
  • Odporúča sa, aby nerovnosť podkladu na dĺžku 1 m neprevyšovala veľkosť zrna budúcej omietky zvýšenej o 0,5 mm

  Vlastnosti a výhody produktu

  • Pastovitá konzistencia
  • Pripravená na okamžitú aplikáciu
  • Extrémna priľnavosť k podkladu
  • Maximálne pružná
  • Veľmi jednoduché spracovanie
  • Vyvinutá na lepenie a stierkovanie tepelnej izolácie na báze polystyrénu, extrudovaného polystyrénu a minerálnej vlny
  • Súčasť vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému weber therm flex E

  Dôležité

  • Dodatočné pridávanie plniva, spojiva a prísad nie je povolené
  • Malta môže poškodiť výrobky z hliníka a ďalších neušľachtilých kovov
  • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C.
  • Vyvarujte sa priameho slnečného žiarenia, pôsobenia dažďa a silného vetra
  • Pred nanášaním malty je treba všetky vstavané prvky, oplechovanie ako aj časti fasády, ktoré sa nebudú omietať dôkladne pozakrývať.

  Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

  TECHNICKÉ PARAMETRE:

  Farba: 8 odtieňov
  Biela, Zelaná, Žltá, Hnedá
  Červená, Šedá, Modrá, Oranžová
  Faktor difúzneho odporu: max. μ = 105
  Výstužné vlákna: ÁNO
  Balenie: 25 kg
  Paletové množstvo 600 kg
  Spotreba: Lepenie : približne 4 kg/m2
  Stierkovanie : približne 5 kg/m2
  Cenníková cena: 2,064 € /kg 

  *  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

  Ako pracovať s webertherm flex?

  Lepenie tepelnoizolačných dosiek
  Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Obsah vreca rozmiešať s čistou studenou vodou na homogénnu hmotu bez hrudiek. Pri použití rotačného miešadla neprekračujte 200 otáčok za minútu. Vrtuľu miešadla držte stále pod hladinou (zabráňte primiešaniu vzduchu). Po premiešaní je potrebné nechať maltu odstáť 5 minút a pred aplikáciou opätovne krátko premiešať. Lepiaca malta sa nanáša na rubový povrch tepelnej izolácie z EPS a MW s pozdĺžnou orientáciou vlákien vo forme pása po celom obvode dosky a zároveň vo forme minimálne 2 terčov uprostred plochy dosky (najmenej 40% povrchu dosiek musí byt spojených lepiacou maltou s podkladom). Dosky z MW s priečnou orientáciou vlákien (lamely) vyžadujú celoplošné nanesenie lepiacej malty! Tepelnoizolačné dosky sa lepia na podklad pritlačením. Správne aplikovaná lepiaca malta nesmie zostať po nanesení na bočných plochách tepelnoizolačných dosiek, tieto musia ostať čisté, bez lepiacej malty! Neodporúčame aplikovať za dažďa, silného vetra, pri vysokých teplotách a na priamo oslnených plochách. 
  Vytváranie výstužnej vrstvy
  Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. Obsah vreca rozmiešať s čistou studenou vodou na homogénnu hmotu bez hrudiek. Pri použití rotačného miešadla neprekračujte 200 otáčok za minútu. Vrtuľu miešadla držte stále pod hladinou (zabráňte primiešaniu vzduchu). Po premiešaní je potrebné nechať maltu odstáť 5 minút a pred aplikáciou opätovne krátko premiešať. Malta sa nanáša na tepelnú izoláciu nerezovým hladidlom v celej hrúbke jedným záberom. Vystuženie výstužnej vrstvy sa robí ručne plošným zatlačením sklovláknitej mriežky (ukladá sa od vonkajšieho povrchu minimálne v 1/3 ale najviac v 1/2 hrúbky vrstvy). Výstužná malta, ktorá vystúpi okami mriežky sa následne po prípadnom doplnení jej množstva vyrovná a uhladí. Celková vrstva nanesenej výstužnej malty s vloženou sklovláknitou mriežkou má mať hrúbku 3 až 5 mm. Neodporúčame aplikovať za dažďa, silného vetra, pri vysokých teplotách a na priamo oslnených plochách.

  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

  Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

  Likvidácia odpadov

  Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

  Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.