webersys plastbetón jemný

webersys plastbetón jemný

EPOXIDOVÉ SPOJIVO

Spojivo určené na výrobu polymérbetónu a kamenných
kobercov. Veľkosť frakcie plniva do 8 mm.

 • Predĺžená UV odolnosť
 • Transparentná epoxidová živica
 • Bezrozpúšťadlové spojivo

Účel použitia

Podlahové konštrukcie, Chodník

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Pred spracovaním je nutné dôkladne zmiešať obe zložky náteru
 • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od + 5°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte
 • Spracovateľnosť zmesi 30 min v závislosti od teploty
 • Náter musí byť aplikovaný rovnomerne
 • Ćerstvý, nezavädnutý náter je možné posypať kremičitým pieskom za účelom zvýšenia priľnavosti ďalších vrstiev a za účelom zdrsnenia finálneho povrchu
 • Spojivo pre kamenné povlaky do frakcie plniva 2-8 mm
 • Hmota určená na finálnu povrchovú úpravu podláh
 • Hmota nie je určená na priamy kontakt s potravinami a pitnou vodou

Vlastnosti a výhody produktu

 • vysoká mechanická odolnosť
 • pochôdznosť od 5 mm hrúbky (chodníky, balkóny, schody)
 • stredné zaťaženie od 10 mm hrúbky (garáže, autoservisy, výrobné haly, sklady)
 • vysoké zaťaženie nad 20 mm (vjazdy a prejazdy pre automobily)

Dôležité

 • Podklad musí byť čistý, suchý zbavený mastnoty a nesúdržných častíc
 • Podklady znečistené ropnými produktami musia byť prebrúsené, otrýskané alebo vyfrézované
 • Vlhkosť podkladu ≤ 5 (betónový podklad)
 • hmota nie je vhodná do priestorov kde bude prebiehať zváranie a brúsenie kovov

 

 

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Hustota: cca 1,1 kg / dm3 pri 25°C
Viskozita:  0,4 -0,6 Pas pri 25°C
VOC zložka A: 0 g / l
VOC zmes A + B: 95 g / l
TOC zložka A:  0 g / g
TOC zmes A + B: 0,07778 g / g
VOC zložka A: 0 g / g
VOC zmes A + B: 0,100 g / g
Sušina zložka A: 100% hm.
Sušina zmes A + B: 90% hm.
Cenníková cena: 13,00 €/kg bez DPH*

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s webersys epox plastbetón jemný?

Technologický postup spracovania:

webersys plastbetón jemný sa používa ako spojivo na prípravu polymérmalty a polymérbetónov, ktoré nachádzajú uplatnenie najmä pri finálnych úpravách podláh v priemyselných objektoch, vysprávkach pod. Aby vytvrdnuté polymérmalty prípadne polymérbetóny vykazovali optimálne úžitkové vlastnosti, musí byť okrem iného aplikované na betónové podklady predpísaných parametrov za normálnych podmienok 50% rel. vlhkosti vzduchu a teplote po celú dobu pokládky 15 - 25°C.

Požadované parametre betónového podkladu podľa STN 206:

Pevnosť v tlaku STN 206:

 • pojazdné                   min. 21,5 MPa
 • pochôdzne                min. 14,7 MPa

Vlhkosť podkladu                   max. 4% hmotnosti

Prídržnosť                                min. 1,5 MPa

Teplota podkladu                   15-20°C

Betónový podklad musí byť suchý, vyzretý najmenej 28 dní, musí byť izolovaný proti vplyvom spodnej vlhkosti alebo podpivničený.

Povrch musí byť zatiahnutý dreveným alebo plsteným hladidlom, nesmie byť gletovaný, ani poprašovaný cementom. Pred vlastnou pokládkou musí byť povrch dobre pozametaný. Je vhodné použiť výkonný priemyselný vysávač na odstránenie prachu. Ak je povrch podkladu

poškodený (drobeniu, korózia, vystúpené cementové mlieko a pod.), príp. znečistený naftou, olejmi, asfaltom alebo inými separátormi, musí sa vykonávať prebrúsenie, otryskanie pieskom alebo oceľovými guličkami prípadne iný overený, resp. vhodný spôsob prípravy podkladu.

Ak podkladový betón vyhovuje všetkým požadovaným parametrom, prevádza sa minimálne 24 hodín pred vlastným kladením penetrácie podkladu. Zmyslom penetrácie je najmä spevniť povrch betónu a vybudovať prechodový mostík medzi podkladom a úžitkovou vrstvou.

Penetrácia sa vykonáva pomocou dvojzložkového epoxidového penetrentu tuženého tvrdidlom v hmotnostnom pomere 100: 10. Nevhodné je vykonávať penetráciu akrylátovými disperziami. Podľa kvality a nasiakavosti podkladu je spotreba penetračný kompozícia 200 až 600 g/m2. Roztieranie penetrentu sa najčastejšie vykonáva vhodnými valčeky.

Penetrácia sa prevádza do nenasiakavosti podkladu. Neprípustná je však tvorba súvislej lakovej vrstvy na povrchu podkladu, ktorá významne znižuje plochu styku medzi podkladom a následnou úžitkovou vrstvou.

Kladenie polymérmalty resp. polymerbetónu:

1. Príprava kompozície

Najnižšia doporučená vykonávacia teplota je 15°C. Použitie iných tvrdidiel treba vopred odskúšať alebo konzultovať s pracovníkmi obchodného oddelenia výrobcu.

Miešanie oboch reaktívnych zložiek prebieha cca 2 až 3 minúty pomocou vhodného mechanického miešadla. Ako plnivo sa najčastejšie používa suchý kremenný piesok s veľkosťou zrna max. 1/3 hrúbky vrstvy aplikovanej kompozície.

Plnenie 1 až 4 hmotnostných dielov pre polymermalty a 5 až 10 hmotnostných dielov pre polymérbetóny na 1 hmotnostný diel spojiva. Pri požiadavke na vykonanie farebné polymérmalty resp. polymerbetónu možno spojivo zafarbiť pastou alebo použiť práškové anorganické pigmenty. Farebnú kompozíciu možno tiež pripraviť z zafarbených kremenných pieskov.

Miešanie spojiva a plniva sa vykonáva v miešačkách s obežnými lopatkami v pevnom bubne za postupného vnášania plniva tak dlho, kým nie je zrejmé, že spojivo dokonale navlhčené všetky vnesené plnivo. Pri spracovaní menšieho množstva je možné používať aj ručné miešacie zariadenie s vhodným vretenom. Použitie iného typu plniva odporúčame vopred overiť alebo konzultovať s výrobcom.

2. Vlastná pokládka

Pokládka pripravenej kompozície sa vykonáva na vopred napenetrovaný podklad. Aktivovaná kompozícia sa po vysypaní na podklad najprv rozhrnie drevenou latou, precízne udupe a povrch zatiahne kovovým hladidlom namočeným v xyléne. Pri strojnom kladení nachádzajú uplatnenie rotačné hladičky. Vždy si pripravujeme len také množstvo kompozície, ktoré sme schopní pri 20°C spracovať do cca pol hodiny. Týmto údajom nie je myslená doba po rozmiešaní v obale, ale doba úpravy hmoty na podlahe. Doba v obale je významne kratšia a je závislá na množstve hmoty v obale a okolitej teploty vzduchu.

Podlaha od natuhnutej kompozície odoberá reakčné teplo a tým predlžuje dobu spracovania. Ak je podlaha príliš studená je schopná významne predĺžiť celý proces zasieťovania a následnej pochôdznosti. Tým sa tiež posúva doba potrebná pre výslednej vytvrdnutí a s tým súvisiace plné mechanické a chemické užívania.

Polymérmalty sa najčastejšie aplikujú vo vrstve od 1 do 6 mm, obvyklá vrstva je 3 mm. Spotreba polymérbetónovej zmesi je potom cca 6 kg/m2. Polymérbetóny sa vykonávajú vo vrstve od 5 do 15 mm. Zvyčajná aplikačná vrstva polymerbetónu je cca 10 mm. Spotreba tejto polymerbetónovej zmesi je potom cca 18 kg/m2. V uvedenom prípade tvorí spotreba zatuhnutej epoxidovej kompozície cca 2,0 kg/m2 a 16 kg kremičitého piesku.

Polymérmalty a polymérbetóny z webersys plastbetón jemný sú pri 20°C pochôdzne prakticky za 24 hodín. Plnému zaťaženiu, možno takto pripravené podlahy vystaviť za 7 dní / 20°C.

Vždy si pripravujeme len také množstvo kompozície, ktoré sme schopní pri 20°C spracovať do cca pol hodiny. Týmto údajom nie je myslená doba po rozmiešaní v obale, ale doba úpravy hmoty na podlahe. Doba v obale je významne kratšia a je závislá na množstve hmoty v obale a okolitej teploty vzduchu. Podlaha od zatuhnutej kompozície odoberá reakčné teplo a tým predlžuje dobu spracovania. Ak je podlaha príliš studená je schopná významne predĺžiť celý proces zasieťovania a následnej pochôdznosti a prejazdnosti. Tým sa tiež posúva doba potrebná pre výsledne vytvrdnutie a s tým súvisiace plné mechanické a chemické užívanie.

Aplikácia v teplom a chladnom období:

Pri pokládkach polymérbetónov v teplých mesiacoch, je vhodné mať tovar (živica, tvrdidlo, piesky) uskladnené v chlade a tieni. Rýchlosť vytvrdzovania je závislá na troch teplotách. Teplote vzduchu, teplote podkladu a teplote vlastných zložiek kompozície. Vzhľadom k tomu, že teplotu vzduchu a teplotu podkladu je možné regulovať len ťažko, je možné si predĺžiť dobu spracovania len chladnými surovinami. Po zmiešaní všetkých zložiek je nutné čo najrýchlejšie hmotu rozprestrieť na plochu, nenechávať ju v nádobe a vykonať jej uhladenie. V chladných obdobiach je situácia obrátená. Teplota vzduchu a podkladu môže byť v nočných hodinách až nevhodná, lebo teploty začnú klesať pod 10°C a reakcia sa významne spomaľuje, až sa môže zastaviť. Z tohto dôvodu je dobré mať tovar (živica, tvrdidlo, piesky) uskladnené v teple. Po zmiešaní všetkých zložiek vzniknutú hmotu chvíľu nechajte v nádobe, aby čiastočne naskočila reakcie epoxidu s tvrdidlom. Túto hmotu potom opäť čo najrýchlejšie rozprestrite na plochu, a vykonajte jej uhladenie. Vzhľadom k tomu, že aplikácia polymérbetónom vyžaduje určitú spracovateľskou zručnosť, skúsenosť a návyky, je potreba posúdiť doby a teploty individuálne pre konkrétnu pokládku. Optimálna pokládka polymérbetónových kompozícií sú medzi 15 a 20°C. Pri nižších teplotách sa predlžuje doba pre vytvrdnutie a pri vyšších teplotách sa skracuje doba spracovania.

 

Zálievky v silnej vrstve:

Epoxidové kompozície sú vytvrdzované exotermickej reakcií. Pri vlastnej reakcii je uvoľňované teplo. Obyčajne toto teplo odchádza do podkladu a do vzduchu. Odovzdávanie tepla okolia je závislé na ploche. Čím je plocha väčšia, tým ľahšie sa reakčné teplo odovzdáva do okolia. U malej plochy je odovzdávanie tepla pomalšie a môže dôjsť k jeho hromadeniu v hmote. Toto reakčné teplo ďalej urýchľuje vlastný reakciu. Ak budete natuhnutou kompozíciou zalievať predmety vo forme alebo odlievať rozmernejšie odliatky, myslite na to, že odvod tepla z týchto foriem je menší než pri aplikáciách na podlahu. Je vhodné si tento postup najprv odskúšať, aké veľké množstvo hmoty môžete naliať v jednom kroku. Pri malom odvode reakčného tepla môže dôjsť až ku "spáleniu" kompozície, teda k búrlivému a nekontrolovanému vývoju reakcie vedúcemu k znehodnoteniu vlastného diela.

 

Vplyv vody na aplikovanú hmotu:

Pri vlastnej pokládke prebieha reakcia epoxidového spojiva s tvrdidlom. Táto reakcia pokračuje aj v čase, keď už je povlak aplikovaný. Pri normálnej teplote je druhý deň povlak pochôdzny a plné mechanické parametre a zasieťovanie spojivovej kompozície dosahuje po siedmich dňoch. Pokiaľ do nedostatočne vytvrdenej kompozície vnikne voda, dochádza k emulgácii a kompozícia väčšinou nerovnomerne zbelie. Táto farebná zmena vedie k pohľadovému znehodnoteniu povlakovej vrstvy. Z tohto dôvodu vykonávajte exteriérové ​​aplikácie vždy za takého počasia, kedy nehrozí, že do čerstvo natiahnutého povlaku naprší alebo je napríklad kontaminované vodou z odkvapového zvodu. Stupeň zasieťovania, kedy už k poškodeniu nedochádza, je individuálna a závisí od teploty, podkladu a prostredia. Za normálnych podmienok je to 24 hodín. Pri interiérových aplikáciách je máčanie podlahy opäť závislé na teplote podkladu a priestoru, a celkovému zasieťovaniu kompozície. Napríklad voda z kvapkajúcich radiátorov, armatúr alebo rozvodov do ešte nezasieťovanej kompozície znehodnocuje vzhľad aplikovaného povlaku. Z vyššie uvedených dôvodov odporúčame plochy chemicky (voda, saponáty, dezinfekcia atď.) namáhať až po 7 dňoch. Pokiaľ bude povlak predčasne vystavený pôsobeniu stojaté vody, môže dôjsť k zmene odtieňa, a to najmä u tmavých farebných prevedení a za nízkych teplôt. Ako už bolo uvedené, pri nízkych teplotách je proces zasieťovania epoxidovej kompozície významne spomalený, až zastavený a voda alebo iné chemické médium môže významne zmeniť vzhľad nedostatočne vytvrdnutej kompozície.

 

 

 

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.