webersys epox náter hrubovrstvový

webersys epox náter hrubovrstvový

BEZROZPUŠŤADLOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTER / STIERKA

Dvojzložkový epoxid určený na finálne úpravy podlahových
povrchov. Vysoko mechanicky odolný.

 • Dostupný v širokej škále podľa farebníka RAL K7 classic
 • Bezrozpúšťadlový
 • Nanášateľný valčekom alebo gumovou stierkou

Účel použitia

Podlahové konštrukcie, Chodník

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Podklad musí byť vhodne napenetrovaný
 • Neaplikovať za dažďa a mrazu
 • Zmiešaný materiál má obmedzenú dobu spracovateľnosti ktorá sa skracuje so stúpajúcou okolitou teplotou

Vlastnosti a výhody produktu

 • Vysoká mechanická odolnosť
 • Odolný voči alkáliám, riedeným kyselinám a ropným látkam
 • Určený do mechanicky namáhaných priestorov
 • Vytvára ľahko udržateľný povrch

Dôležité

 • Pracovisko musí byť intenzívne vetrané počas vlastnej práce, tak aj po dobu vytvrdzovania náteru
 • Pracovníci musia byť vybavení osobnými ochrannými pomôckami (pracovný oblek a obuv, rukavice, protichemické okuliare)
 • Po skončení práce je nutné dôkladne umyť ruky vodou a mydlom a potrieť regeneračným krémom. Pri práci s webersys epox náter tenkovrstvový a pomocnými látkami nie je dovolené jesť, piť, fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom
 • Je nutné dodržiavať minimálne a maximálne teploty podkladu a okolia

 

 

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Hustota: 1,3 g / cm3 
VOC zložka A: 0 g/l
VOC zmes A + B: 66 g/l
TOC zložka A:  0 g/g
TOC zmes A + B: 0,05385 g/g
VOC zložka A: 0 g/g
VOC zmes A + B: 0,069 g/g
Sušina zložka A: 100% hm.
Sušina zmes A + B: 93% hm.
Cenníková cena  

10,56 €/kg/6,5 kg balenie *

10,56 €/kg/13 kg balenie *

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s webersys epox náter hrubovrstvový?

Technologický postup spracovania:

Pred vlastnou aplikáciou webersys epox náter hrubovrstvový obsah nádoby so zložkou A zamiešajte tak, aby sa prípadne usadené pigmenty a plnivá dostali do vznosu. Potom pridajte tvrdidlo (zložku B) v pomere 100: 30 hmotnostných dielov. Aby došlo k dokonalej homogenizácii zmesi, tvrdidlo pridávajte liatím k pomaly sa točiacemu miešaciemu vretenu. Obvyklá doba miešania vrtuľovým miešadlom je dve až tri minúty. Pri miešaní dbajte na to, aby sa do miešanej kompozície nezapracovával vzduch.

Náterovú kompozíciu miešajte, nie šľahajte! Pre miešanie používajte vhodné miešacie vretená, najlepšie dve proti sebe inštalované vrtule a nízkootáčkové miešacie zariadenie 300 až 400 otáčok za minútu. Priemer vretena voľte ekvivalentne veľkosti nádoby, kde zložky miešate. Pri akumulátorovom náradí majte výmenné akumulátory vždy dobre nabité. Zmes epoxidu a tvrdidla nie je možné riediť komerčnými riedidlami.

Z nádoby, v ktorej ste zmiešali zložku A so zložkou B, nenechávajte odkvapkať na podlahu, pretože by mohla vytiecť aj nedostatočne homogenizovaná časť hmoty z priestoru pozdĺž vnútorných stien a dna obalu. Zvyšok nechajte odkvapkať do následne použitého ďalšieho balenia. Iným používaným spôsobom homogenizácie je systém dvoch nádob. Hmotu rozmiešajte v pôvodnom obale, následne prelejte do ďalšieho obalu, kde ju domiešate.

V tomto obale, obvykle s prepravnými kolieskami, ju dopravte z prípravného miešacieho miesta na konkrétne aplikačné miesto na ploche. Pri tomto opakovanom postupe však hrozí, že v domiešavacej nádobe započne reakcia a začne prebiehať proces tuhnutia. Keď sa potom do tejto tuhnúcej  zmesi naleje čerstvo premiešaná nová kompozícia, už vzniknutá zatuhnutá hmota je vyplavená na plochu a môžu byť zdrojom defektov.

Natužený webersys epox náter hrubovrstvový vyliaty na pripravenú plochu roznášajte vhodným valčekom s krátkym chlpom 4- 6 mm (napr. nylon) určeným pre aplikácie ťažkých náterových hmôt. Vždy si pripravujte len také množstvo kompozície, ktoré ste schopní pri 20°C spracovať do cca pol hodiny. Tento údaj nie je myslená doba po rozmiešaní v obale, ale doba spracovania hmoty na podlahe. Doba

v obale je významne kratšia a je závislá od množstva hmoty v obale a okolitej teplote vzduchu. Podlaha od natuženej kompozície odoberá reakčné teplo a tým predlžuje dobu spracovania. Ak je podlaha príliš studená je schopná významne predĺžiť celý proces zasieťovania a následnej pochôdznosti a pojazdnosti. Tým sa tiež posúva doba potrebná pre výsledné vytvrdnutie a s tým súvisiace plné mechanické a chemické užívanie. Je nevhodné nechávať pred aplikáciou tovar v chlade. Hmotu je potrebné  pred aplikáciou vytemperovať na izbovú teplotu, potom sa natužená kompozícia významne lepšie homogenizuje, má lepší rozliv, rýchlejšie odpenenie aj výsledný vzhľad je lepší.

Farebný záškrab:

Jedným z ďalších možných aplikačných postupov je pridanie sklárskeho piesku, zvyčajne frakcie 0,4 - 0,6 mm, do natuženej kompozície. Hmotu po homogenizácii miešame, nie šľaháme, vylejte na vopred pripravený podklad. Rozťahovanie na ploche vykonávajte oceľovým hladidlom. Za hladidlom vzniká povlak hrúbky najväčšieho zrna použitého piesku. Podľa pridaného množstvo piesku vzniká po zaschnutí vrstva s miernym alebo väčším reliéfom. Obvyklé plnenie na 1 kg natuženej zmesi webersys epox náter hrubovrstvový sa pridáva 1 kg piesku. Pri nižšom plnení je hmota viac roztekavá, pri vyššom plnení je roztekavá menej. Aby na ploche neboli viditeľné stopy po aplikačnom hladidle, je vhodné plochu prevalčekovať velúrovým valčekom s výškou chlpu 4 mm.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.