webersan vyrovnávací WTA

weber.san_vyrovnavaci_WTA.jpg

SANAČNÁ VYROVNÁVACIA OMIETKA

Porézna podkladová a vyrovnávacia sanačná omietka
podľa smernice WTA.

 • Zabezpečuje odvádzanie vodných pár z muriva
 • Viaže v sebe soli a minerály
 • Súčasť sanačného systému podľa smernice WTA

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Stena, Fasáda, Nosné steny

Dokumentácia a informačné letáky

Odporúčame

 • Tvorí podkladnú vrstvu pre sanačnú omietku na veľmi vlhké a silno zasolené minerálne povrchy v interiéri a v exteriéri
 • Použitiu by mala predchádzať analýza podkladu
 • Podklad musí byť pevný, nosný, bez pohyblivých súčastí a bez znečistenia

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Odporúčame aj na historické budovy
 • Vhodný do exteriéru aj interiéru
 • Účinné vysúšanie a naviazanie solí
 • Vynikajúca paropriepustnosť
 • Súčasť sanačného systému webersan WTA

Dôležité

 • Vyžaduje nosný podklad, pred aplikáciou je nevyhnutné odstrániť primárnu príčinu vlhnutia muriva
 • Teplota podkladu a ovzdušia musí byť v rozmedzí od +5°C do +30°C
 • V priebehu aplikácie a zrenia je treba zabrániť priamemu pôsobeniu dažďa, silného vetra a slnečného žiarenia

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

 

Objemová hmotnosť:                                        1 270 kg/m3
Orientačná spotreba zámesovej vody:                          približne 5,5 litra/20kg
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)
Maximálna veľkosť zrna kameniva: 2,0 mm
Prídržnosť:                  0,30 N/mm2
Porušenie: B
Kapilárna nasiakavosť vody:                        min. 0,3
Penetrácia vody po skúške kapilárnej nasiakavosti: max. 5 mm
Koeficient difúzie vodnej pary (tabuľková hodnota): μ = max. 15
Tepelná vodivosť λ10,dry (tabuľková hodnota):            0,28 W/(m.K)
Trvanlivosť: 10 zmrazovacích cyklov
Reakcia na oheň:                                                 A1
Cenníková cena:                                                  0,43 €/kg bez DPH*

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s webersan vyrovnávací WTA?

Všeobecné požiadavky na podklad

Podklad pre omietanie musí byť vyčistený od prachu, výkvetov a uvoľnených častí.

Kontrola podkladu sa vykonáva podľa platných smerníc.

Starú vlhkú omietku treba otriasť do vzdialenosti aspoň 1 m od okrajov vlhkých miest. Zmäknuté, uvoľnené alebo poškodená časti muriva odstráňte. Pôvodné murivo vyčistite a zodpovedajúcim spôsobom domurujte. Nakoniec vyškrabte všetky škáry v murive do hĺbky cca 10 - 20 mm. Povrch muriva prípadne ostriekajte pieskom (bez prídavku vody). Murivo podhoďte podkladovým postrekom webersan podhoz (SAZ 800). Podľa druhu a nasiakavosti podkladu a podľa poveternostných podmienok podklad navlhčite.

Všeobecné požiadavky

Všetky práce spojené s aplikáciou sa vykonávajú za teplôt vyšších než +5°C (teplota vzduchu i konštrukcie). Počas vyzrievanie omietky nesmie teplota klesnúť pod bod mrazu.

Spracovanie

Strojné: Možné spracovávať omietacími strojmi s prevzdušňovacím ventilom, kontinuálnou miešačkou s prevzdušňovacím tubusom.

Ručné: Obsah vreca dôkladne premiešajte s cca 5,5 l čistej vody unimixérom. Základná

porézna omietka webersan vyrovnávací WTA sa nanáša v hrúbke jednej vrstvy omietky 10 - 20 mm. Pri celkovej hrúbke omietky väčšia než 20 mm je nutné nanášať omietku vo viacerých vrstvách. Ihneď po nanesení povrch omietky zdrsnite metlou. Ďalšia omietkovú vrstvu je možné naniesť až po vytvrdnutí, ktoré trvá 1 deň na 1 mm hrúbky omietky. Po vyschnutí podkladovej omietky je nutné odstrániť prípadne preniknuté soli suchou cestou (okefovanie, odsávanie). Následne sa nanesie sanačná omietka webersan sanační WTA v minimálnej hrúbke vrstvy 10 mm. Aby sa zabezpečilo optimálne zatvrdnutie, je potrebné chrániť čerstvo nanesenú omietku pred príliš rýchlym vysychaním.

Aplikácia

Postrek webersan podhoz nanášať sieťovito do kríža s pokrytím cca. 50% plochy. Na tento postrek sa nahadzuje ďalšia z vrstiev sanačného omietkového systému.

Hmota sa pripraví postupným vmiešaním jedného vreca omietky do cca 5,5 l čistej vody pomocou unimixéru, alebo v kontinuálnej miešačke s prevzdušňovacím tubusom, prípadne sa nanáša pomocou strojnej omietačky s prevzdušňovacím ventilom.

Sanačná vyrovnávacia omietka webersan vyrovnávací WTA sa nanáša minimálne 1 deň po postreku.

Sanačná podkladová omietka sa nanáša vo vrstve najmenej 10 mm a nakoniec sa stiahne a zarovná latou. Sanačná omietka sa ukončí cca 2 cm nad terénom v celej hrúbke. Povrch sa zdrsní metlou. Po vyschnutí (1 mm / deň) nasleduje vždy

webersan sanační WTA v min. hrúbke 10 mm.

Pre správnu funkciu sanačných opatrení, ako aktívnych tak pasívnych, je nutná konzultácia s odborníkmi zaoberajúcimi sa touto problematikou. Volajte našim technickým poradcom.

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.