weberren trassic GP

Weber

JADROVÁ OMIETKA Z TRASOVÉHO VÁPNA 

Suchá omietková zmes určená na stavby vyžadujúce bezcementové materiály do exteriérov a interiérov.

 • Bez obsahu cementu
 • Vhodná na pamiatkovo chránené objekty
 • Hrúbka jednej vrstvy max. 30 mm, možné vrstvenie

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Stena, Fasáda, Nosné steny

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Použitiu by mala predchádzať analýza podkladu
 • Potrebné poznať špecifické požiadavky stavby
 • Na omietku je potrebné naniesť bezcementovú štukovú omietku

Vlastnosti a výhody produktu

 • Materiál vhodný na pamiatkové stavby
 • Vysoko paropriepustná
 • Jednoduché spracovanie
 • Súčasť bezcementovej omietkovej skladby

Dôležité

 • Vyžaduje nosný podklad, pred aplikáciou je nevyhnutné odstrániť primárnu príčinu vlhnutia muriva
 • Teplota podkladu a ovzdušia musí byť v rozmedzí od +5°C do +30°C

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Farba:                                       prírodne sivobiela
Objemová hmotnosť: 1 600 kg/m3
Maximálna veľkosť zrna kameniva: max. 5,0 mm
Pevnosť v ťahu za ohybu: > 0,4 MPa
Pevnosť v tlaku:                                                 CS II (> 1 MPa)
Prídržnosť:                                                 0,083 N/mm2
Spôsob porušenia: FP: A/B
Absorbcia vody: W2
Koeficient difúzie vodnej pary μ = max. 15
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ10,dry,mat: 0,93 W/m.K
Trvanlivosť:  NPD
Cenníková cena:                                                  0,439 €/kg bez DPH*

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberren trassic GP?

Aplikácia:

Omietková malta sa mieša len s čistou vodou v miešačke tak, aby vzniknutá omietková hmota bola vhodná pre spracovanie murárskou lyžicou. Pokiaľ sa zmes mieša v maltovníku, je potrebné dbať na dôkladné zmiešanie. Konzistencia rozmiešanej suchej maltovej zmesi musí zodpovedať podkladu a poveternostným pomerom.

Omietkovú zmes je potrebné spracovať ihneď po zmiešaní. Skúšobným nanesením sa zistí, či je zmes dostatočne premiešaná a či omietka nesteká. Omietka sa nahadzuje murárskou lyžicou na nosný, zvlhčený podklad. Pokiaľ je treba naniesť väčšiu vrstvu omietky (> 3 cm), musí sa postupne nanášať v niekoľkých vrstvách.

Jednotlivé vrstvy omietky nesmú byť hrubšie ako 2 - 3 cm. Pritom sa musí pracovať vždy spôsobom "mokré do mokrého". Najvrchnejšia vrstva omietky sa stiahne nehoblovanou drevenou latou do plochy,  tak, aby mala hrubý povrch.

Pred nanesením štukovej vrstvy musí byť jadrová omietka "zatiahnutá". Pri použití omietkovej malty ako štukovej omietky podľa historickej metódy sa môže omietka povrchovo upraviť kefou, hladidlom, murárskou lyžicou a podobne.

Omietku je nutné udržiavať vlhkú minimálne 3 dni.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.