weberren trassic FP

Weber

ŠTUKOVÁ  OMIETKA Z TRASOVÉHO VÁPNA 

Suchá omietková zmes určená na stavby vyžadujúce bezcementové materiály do exteriérov a interiérov.

 • Bez obsahu cementu
 • Vhodná na pamiatkovo chránené objekty
 • Hrúbka jednej vrstvy max. 3 mm

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Stena, Fasáda, Nosné steny

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Použitiu by mala predchádzať analýza podkladu
 • Potrebné poznať špecifické požiadavky stavby
 • Na omietku je potrebné naniesť bezcementovú štukovú omietku

Vlastnosti a výhody produktu

 • Materiál vhodný na pamiatkové stavby
 • Vysoko paropriepustná
 • Jednoduché spracovanie
 • Súčasť bezcementovej omietkovej skladby

Dôležité

 • Vyžaduje nosný podklad, pred aplikáciou je nevyhnutné odstrániť primárnu príčinu vlhnutia muriva
 • Teplota podkladu a ovzdušia musí byť v rozmedzí od +5°C do +30°C

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Farba:                                       prírodne sivobiela
Spotreba zámesovej vody: 6,8 litra / 30 kg
Maximálna veľkosť zrna kameniva: 0,6 mm
Pevnosť v ťahu za ohybu: > 0,3 MPa
Pevnosť v tlaku:                                                 CS1 (> 1 MPa)
Prídržnosť:                                                 0,08 N/mm2
Spôsob porušenia: FP: A/B
Koeficient difúzie vodnej pary μ = max. 15
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ10,dry,mat: 0,91 W/m.K
Trvanlivosť:  NPD
Reakcia na oheň:                                                A1
Trvanlivosť: NPD
Cenníková cena:                                                  0,325 € /kg bez DPH 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberren trassic FP ?

Aplikácia:

Štuková omietka sa mieša len s čistou vodou v miešačke tak, aby vzniknutá omietková hmota bola vhodná pre spracovanie hladidlom. Pokiaľ sa zmes mieša v maltovníku, je potrebné dbať na dôkladné zmiešanie. Konzistencia rozmiešanej suchej maltovej zmesi musí zodpovedať podkladu a poveternostným pomerom.

Omietkovú zmes je potrebné spracovať ihneď po zmiešaní. Skúšobným nanesením sa zistí, či je zmes dostatočne premiešaná a či omietka nesteká. Omietka sa naťahuje PVC alebo nerezovým hladidlom na nosný, zvlhčený podklad. Omietka sa môže spracovávať aj vo viacerých vrstvách - napr. u ríms. Jednotlivé vrstvy omietky nesmú byť hrubšie ako 3 mm a spracovávajú so systémom "mokré na mokré".

Rôznymi druhmi náradia a spôsobmi uhladzovania sa môžu vytvoriť rôzne štruktúry povrchu. Optimálne je vyhladenie molitanovým alebo plsteným hladidlom.

Omietku je nutné udržiavať vlhkú minimálne 3 dni.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.