weber spony

weber spony

KOVOVÉ SPONY

Spony určené na spájanie prasklín v poteroch. Zalievajú sa s
weber Blitzharz easy

  • V praktickom balení

Účel použitia

Podlahové konštrukcie, Chodník

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Dôležité

 

 

 

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Balenie: po 100 ks
Cenníková cena:

7,30 €/balenie bez DPH*

 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.