weberren trassic FP

Weber

ŠTUKOVÁ  OMIETKA Z TRASOVÉHO VÁPNA 

Suchá omietková zmes určená na stavby vyžadujúce bezcementové materiály do exteriérov a interiérov.

 • Bez obsahu cementu
 • Vhodná na pamiatkovo chránené objekty
 • Hrúbka jednej vrstvy max. 3 mm

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Stena, Fasáda, Nosné steny

Dokumentácia a informačné letáky

Odporúčame

 • Použitiu by mala predchádzať analýza podkladu
 • Potrebné poznať špecifické požiadavky stavby
 • Na omietku je potrebné naniesť bezcementovú štukovú omietku

Vlastnosti a výhody produktu

 • Materiál vhodný na pamiatkové stavby
 • Vysoko paropriepustná
 • Jednoduché spracovanie
 • Súčasť bezcementovej omietkovej skladby

Dôležité

 • Vyžaduje nosný podklad, pred aplikáciou je nevyhnutné odstrániť primárnu príčinu vlhnutia muriva
 • Teplota podkladu a ovzdušia musí byť v rozmedzí od +5°C do +30°C

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Reakcia na oheň:

A1

Pevnosť v tlaku : CS1
Prídržnosť: > 0,08 N/mm²
FP: AB
Tepelná vodivosť 0,91 W/m.K
Balenie: 40 kg
Paletové množstvo 1200 kg
Spotreba: približne 1,4 kg/m²/1 mm
Cenníková cena: 0,428 € /kg bez DPH 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberren trassic FP ?

Weberren trassic FP sa zmieša s čistou vodou (15 l/40 kg) v miešačke do maltovej konzistencie. Skúšobným nahodením sa zistí, či je zmes dostatočne premiešaná a omietka sa nezosúva. Malta sa naťahuje PVC alebo nerezovým hladidlom na zvlhčený podklad. Ak omietku treba naniesť viac ako v 3 mm hrúbke (rímsy), musí sa postupne vrstviť až do požadovanej hrúbky. Jednotlivé vrstvy nesmú byť hrubšie ako 3 mm a musia sa zapracovávať spôsobom „mokré do mokrého“. Omietku je treba udržovať vlhkú min. 3 dni.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.