O dotáciu na zateplenie vo výške až 19-tisíc eur možno požiadať od 24. apríla 2023

O dotáciu na zateplenie vo výške až 19-tisíc eur možno požiadať od 24. apríla 2023

Štát vyhlásil v poradí 3. kolo dotácií na zateplenie a ďalšiu rekonštrukciu starších rodinných domov 10.3. s tým, že žiadosti bude možné podávať od 24. apríla 2023. V tomto článku prinášame prehľad podmienok, ktoré treba splniť pre získanie dotácie.

30 % úspora je základ, financovanie sa zvyšuje na 75 %

Program Obnov dom, financovaný z Plánu obnovy, je zameraný na zníženie energetickej náročnosti rodinných domov. Základné podmienky pre získanie dotácie sa preto nemenia:

 • Finančnú dotáciu možno získať na domy staršie ako 10 rokov (postavené/skolaudované pred rokom 2013).
 • Kto chce získať od štátu peniaze, musí zateplením a prípadnou doplnkovou rekonštrukciou znížiť spotrebu primárnej energie aspoň o 30 percent. To znamená, že energetická spotreba domu musí klesnúť aspoň o 30 percent oproti východiskovému stavu.
 • Keďže najúčinnejším opatrením na zníženie energetickej spotreby je zateplenie, tak povinné je jedno z opatrení skupiny A, kam patria všetky druhy zateplenia (fasády, strechy, podlahy, stropu...) a takisto aj výmena okien a dverí.
 • Zateplenie možno kombinovať s opatreniami zo skupiny B, kam patria nové energetické zdroje, tienenie okien, zelená strecha a ďalšie (zoznam uvádzame nižšie v tomto článku)
 • O tom, akú energetickú úsporu dosiahnete, rozhoduje energetický certifikát pred a po rekonštrukcii, prípadne kombinácia projektového energetického hodnotenia (ak ste začali s rekonštrukciou pred podaním žiadosti o dotáciu) a energetického certifikátu po obnove. 
 • Finančná podpora sa mierne zmenila:
  • 15 000 eur možno získať pri energetickej úspore od 30  do 60 % oproti pôvodnému stavu
  • 19 000 eur získa ten, kto dosiahne energetickú úsporu cez 60 %

Zásadnou zmenou je výška financovania zo strany štátu. Kým pri prvých dvoch výzvach štát financoval 60 % vynaložených nákladov, teraz to bude až 75 %. Inak povedané, z celkovej sumy za zateplenie a ďalšiu rekonštrukciu vlastného domu zaplatí jeho majiteľ len 25 %.

Štát bude pri určovaní sumy podpory vychádzať z  oprávnených výdavkov. To znamená, že sa na základe fotografií (pôvodného stavu a stavu po dokončení) a informácií v energetickom certifikáte (aké zateplenie a ďalšie opatrenia bolo realizované) vypočíta maximálna suma na realizované práce a materiál a z nich sa vyplatí 75 % dotácia. 

Rovnako platí, že dotáciu možno žiadať aj na práce, ktoré už začali alebo boli objednané po 1. februári 2020.

V podmienkach sa zjednotil čas realizácie: rekonštrukciu treba dokončiť do 10 mesiacov od schválenia dotácie a podpisu zmluvy. Ak by majiteľ domu práce nestíhal, môže požiadať o predĺženie lehoty o 6 mesiacov (a organizátor – Slovenská agentúra životného prostredia – jeho žiadosť posúdi).

Na tieto vylepšenia domu vám štát prispeje

Tu je zoznam opatrení na obnovu rodinného domu, na ktoré možno získať dotáciu:

Opatrenia skupiny A (jedno z týchto opatrení je povinné):

 • Zateplenie obvodového plášťa (fasády),
 • Zateplenie strešného plášťa (strechy) vrátane výmeny krytiny, ak sa zo strechy odstraňuje azbestová krytina (eternit),
 • Výmena otvorových konštrukcií (okná, dvere),
 • Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v dome, pod ktorým je vykurovaný priestor),
 • Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v dome, nad ktorým je vykurovaný priestor),
 • Zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti v dome, pod ktorou nie je iná miestnosť),
 • Výmena okien a dverí.

Opatrenia skupiny B (tzv. doplnkové, voliteľné opatrenia):

 • Nový zdroj tepla
  • tepelné čerpadlo, fotovoltické panely, solárne kolektory, elektrokotol,
  • kondenzačný kotol (za splnenia 4 podmienok: je súčasťou komplexnej obnovy (t.j. maximálne hodnoty súčiniteľu prechodu tepla podľa normy STN 73 0540-2+Z1+Z2 spĺňajú všetky časti domu; energetický štítok A; súlad s požiadavkami na ekodizajn; vydokladovaná náhrada starého kotla, pričom nový kotol má preukázateľne nižší výkon ako pôvodný)
 • Rekuperácia (nútená výmena vzduchu v dome),
 • Zelená strecha,
 • Podzemné a nadzemné nádrže na dažďovú vodu*,
 • Tieniace zariadenia (napríklad žalúzie, markízy), ktoré znižujú tepelnú záťaž budovy,
 • Odstránenie azbestu (obklad stien, strešná krytina)*

„Kto chce dosiahnuť čo najvyššiu energetickú úsporu, mal by v prvom rade zatepliť fasádu, čiže obvodové steny, a strechu, cez ktoré dochádza k najväčším únikom tepla. Toto zateplenie zároveň prináša veľkú výhodu v lete, keď zabraňuje prehrievaniu domu,“ radí Alexander Prizemin z portálu www.vsetkoozatepleni.sk, ktorý sa venuje poradenstvu pri zatepľovaní.

Nechajte si vypracovať energetický certifikát čím skôr

K žiadostiam podaným po 24. apríli budú postačovať len 3 doklady:

 • Občiansky preukaz,
 • List vlastníctva (aj z online katastra),
 • Potvrdenie o veku stavby (kolaudačné rozhodnutie, potvrdenie obce o veku stavby, znalecký posudok)

Samotný energetický certifikát východiskového stavu umožňuje organizátor predložiť až do 3 mesiacov po schválení dotácie a podpise zmluvy. Odborník však hovorí, že energetický certifikát je podstatné mať vypracovaný už v momente žiadosti. 

„Pri zateplení domu je zásadné, čo, ako a s použitím akého materiálu idete zatepľovať. Aby vaše zateplenie stopercentne fungovalo a dlho vydržalo, je nutné dodržať technologický postup, zvoliť správne materiály a nezabudnúť na problematické miesta domu. Energetický certifikát obsahuje všetky tieto informácie a rady od odborníka. Okrem toho na základe certifikátu si viete dať vypočítať náklady a rozhodnúť sa, čo všetko budete zatepľovať. Certifikát je absolútna nutnosť pred začatím prác, len takto sa vyhnete problémom ako vlhké múry či plesne. Preto odporúčam dať si certifikát vypracovať čím skôr,“ hovorí Alexander Prizemin.

Schvaľovanie žiadosti bude rýchlejšie

Kým v prvých dvoch výzvach trvalo posudzovanie žiadostí dlho, pri aprílovej výzve by sa to malo zmeniť. Organizátor sľubuje, že najneskôr do 30 dní dostane každý žiadateľ odpoveď k svojej žiadosti. Za týmto účelom chce Slovenská agentúra životného prostredia zvýšiť počty ľudí o 30 na celkovo 75. K dispozícii zostane naďalej 10 regionálnych kancelárií v mestách Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Lučenec, Liptovský Mikuláš, Prešov a Košice. Sú otvorené v pracovných dňoch a ich zoznam vrátane adries nájdete tu

Podpora pre znevýhodnené skupiny a priebežné financovanie na jeseň

poradni na vsetkoozatepleni.sk sa ľudia často pýtajú na priebežné financovanie zateplenia a osobitné podmienky pre znevýhodnených. Podľa predbežných informácií obe tieto možnosti pravdepodobne budú súčasťou výzvy, ktorá sa vyhlási na jeseň 2023. Pri priebežnom financovaní musí organizátor doriešiť legislatívny problém (zálohové platby sa nedajú financovať z európskych zdrojov, ale iba z rozpočtov štátov, ako je to napríklad v Česku). Pri osobitných podmienkach pre znevýhodnené skupiny obyvateľov sa rieši naviazanie podpory na takzvanú energetickú chudobu. Jesenná výzva by mala priniesť pre ľudí, ktorí majú príliš nízke príjmy a vysoké výdavky na energie, zvýhodnené podmienky. Akonáhle bude známych viac informácií, budú zverejnené na vsetkoozatepleni.sk v sekcii Aktuality

 

* Investície do nádrže na dažďovú vodu a odstránenie azbestu nesmú prekonať 10 % celkových oprávnených výdavkov. 

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.