webertec imper F

Weber

KRYŠTALICKÁ HYDORIZOLÁCIA

Určená na hydroizolovanie betónových povrchov. Vytvára
kryštalickú štruktúru na zabránenie prieniku vody a vlhkosti

  • Vhodná na trvalé zaťaženie vodou
  • Vhodná na kontakt s pitnou vodou
  • Na pozitívny aj negatívny tlak vody

Účel použitia

Základové konštrukcie, Podlahové konštrukcie

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

Povrch musí byť čistý, súvislý a dôkladne navlhčený vodou do takej miery, aby ju už nevsakoval

Podklad pre nanášanie sa musí starostlivo vyčistiť

 

Šedá, hydroizolačná malta proti pozitívnemu a negatívnemu tlaku vody. weber.tec Imper F je kryštalická hydroizolácia na betónové povrchy nepodliehajúce zmenám, ktorá prenikne do kapilárnej štruktúry a spôsobí premenu  častí obsahujúcich vodu na nerozpustné soli, upchá kapiláry v betóne a tým spôsobí nepriepustnosť.

Podklad:

• betón, betónové tvárnice, potery

• pevné cementové omietky, odolné a dôkladne spojené s podkladom

Podmienky na spracovanie:

Teplota okolitého vzduchu a podkladu nesmie klesnúť pod +5°C a vystúpiť nad +30°C.

Vlastnosti a výhody produktu

  • Osmotická – nepriepustná s mineralizačným účinkom, určená i na hydroizoláciu nádrží na vodu
  • Pre priamy styk s pitnou vodou
  • Stála a nepodliehajúca zmenám
  • Možnosť ručnej i strojovej aplikácie

Dôležité

• Nie je vhodné na povrchy, cez ktoré presakuje voda súvislým prúdom alebo na miesta cez ktoré zjavne preniká voda, bez toho aby sa najskôr neutesnili prípravkom weber.tec 933

• Nie je vhodné na sadru, vápenné omietky a  povrchy ktoré sa už ošetrili penetráciami, nátermi, živicami. Takéto povrchy sa musia úplne odstrániť

• Povrchy vystavené dilatačnému pohybom ako sú strechy, terasy, zastrešenia

• Nenanášajte na zmrznuté a rozmrazujúce sa podklady

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Farba:                                       sivá
Spotreba zámesovej vody: 6,0 – 7,0 litra / 25 kg
Zrnitosť: 0,63 mm
Objemová hmotnosť:  
-suchej zmesi 1 400 kg/m3
-čerstvej zmesi 2 000 kg/m3
-zatvrdnutej zmesi 1 800 kg/m3
Negatívny účinok na pitnú vodu: nie je
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch:                                                                >20 MPa
Pevnosť ťahu za ohybu:                                                                >2,5 MPa
Prídržnosť k betónu: 1,4 MPa
Doba odležania po zmiešaní: 2 minúty
Doba spracovania: 30 minút
Hrúbka nanesenej vrstvy: min. 1 mm / vrstva
Začiatok tuhnutia: 4 hodiny
Doba medzi aplikáciou vrstiev: 4 hodiny
Doba pred naplnením nádrže: 3 dni
Doba pred vykonaním povrchovej úpravy: 4 dni
Cenníková cena: 1,432 €/kg bez DPH*

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s webertec imper F?

Aplikácia:

Rozmiešajte produkt pomalým elektrickým miešadlom (500 ot./min.) v 6-7 litroch vody na vrece tak, aby ste získali homogénnu a riedku zmes s konzistenciou náterovej hmoty.

Pomocou štetca naneste prvú vrstvu v množstve minimálne 2 kg/m2. Natierajte vo vodorovnom smere. Ponechajte schnúť minimálne 4 hodiny.

Prvú vrstvu navlhčite a naneste druhú vrstvu, najlepšie nerezovým hladidlom. 24 hodín po aplikácii a počas 4 dní impregnovanú plochu zvlhčujte. Počas tejto doby nemôže materiál vyschnúť. Celková vrstva musí byť minimálne 2 mm.

Pri strojnej aplikácii: konečnú úpravu vykonajte štetcom, hladidlom alebo hladiacou špongiou.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.