webersys epox penetrácia rozpúšťadlová

Weber

EPOXIDOVÁ PENETRÁCIA S ROZPÚŠŤADLAMI

Určená na prípravu povrchu pre epoxidové nátery a stierky

 • Hĺbkových penetračný účinok
 • Príprava podkladu pre epoxidové nátery a stierky
 • Jednoduchá aplikácia valčekom
 • Zlepšenie prídržnosti nových povrchov

Účel použitia

Podlahové konštrukcie, Chodník

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Vyzretý (min. 28 dní), suchý (max. 4%), prebrúsený betónový podklad zbavený prachu, mastnoty, olejov, voľných častíc, starých náterov, všetkých mechanických nečistôt a separátorov ako napríklad cementové mlieko a iné.
 • U strojne hladených betónov dôkladne odstrániť všetky separátory znižujúce priľnavosť.
 • Podklady znečistené ropnými produktmi ako je nafta, olej, benzín, mazut, asfalt apod. je potrebné prebrúsiť alebo otryskať.
 • Pred vlastnou aplikáciou podkladu povrch vysať priemyselným vysávačom.

Vlastnosti a výhody produktu

 • Odolná voči zriedeným chemickým látkam
 • Určená ako penetrácia pre epoxidové nátery a stierky
 • Utesňuje kapiláry a uzatvára póry v cementových a anhydritových podkladoch
 • Spevňuje podklad

Dôležité

 • Pracovisko musí byť intenzívne vetrané, ako počas vlastnej práce, tak aj po dobu vytvrdzovania náteru.
 • Pracovníci musia byť vybavení osobnými ochrannými pomôckami (pracovný oblek a obuv, rukavice, protichemické okuliare).
 • Pri práci s webersys epox penetrácia rozpúšťadlová a pomocnými látkami nie je dovolené jesť, piť, fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom.
 • Pri práci s webersys epox penetrácia rozpúšťadlová je bezpodmienečne nutné dodržiavať predpisy pre prácu s horľavými kvapalinami I. triedy nebezpečnosti.

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Hustota: 0,91 g/cm3 
VOC zložka A: 769 g/l
VOC zmes A + B: 747 g/ l
TOC zložka A:  0,6438 g /g
TOC zmes A + B: 0,61946 g/g
VOC zložka A: 0,7 g/g
VOC zmes A + B: 0,682 g/g
Sušina zložka A: 30% hm.
Sušina zmes A + B: 32% hm.
Reakcia na oheň:                                                A2fl
Cenníková cena:

9,00 €/kg/4,4 kg balenie *

8,40 €/kg/8,8 kg balenie *

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s webersys epox penetrácia rozpúšťadlová?

Technologický postup spracovania:

Pred vlastným spracovaním sa zložky zmiešajú v predpísanom hmotnostnom pomere. Penetračný náter sa nanáša valčekom alebo iným vhodným spôsobom na vopred očistený podklad. Minimálna vykonávacia teplota, pri ktorej je možné penetračný náter vykonávať, je 10°C. Pri nižších teplotách sa predlžuje doba vytvrdenia náteru a systém nedosahuje optimálnych úžitkových vlastností. Za normálnych podmienok (15 - 20°C) prebieha vytvrdnutie penetračného náteru do 24 hodín. Podľa kvality upravovaného podkladu sa náter vykonáva v jednej alebo viacerých vrstvách. Spotreba závisí od druhu a kvality upravovaného materiálu a pohybuje sa v rozmedzí 0,2 až 0,6 kg/m2. Správne aplikovaná penetračná kompozícia je úplne nasiaknutá do podkladu. Vzhľadom na obsah rozpúšťadiel nesmie penetrácia vytvárať lakovú vrstvu. Výpotky na lakovej vrstve môžu pôsobiť separačne. Vzniknuté kaluže penetrácie je nutné rozvalčekovať do plochy. Natuženú kompozíciu spracujte do 30 minút.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.