webersys epox náter tenkovrstvový

webersys epox náter tenkovrstvový

TENKOVRSTVOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTER

Dvojzložkový epoxidový náter na vytvorenie bezprašného
ľahko umývateľného povrchu.

 • Nanášateľný valčekom
 • Náter s vysokým krytím
 • Určený do namáhaných priestorov

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Podklad musí byť vhodne napenetrovaný
 • Neaplikovať za dažďa a mrazu
 • Zmiešaný materiál má obmedzenú dobu spracovateľnosti ktorá sa skracuje so stúpajúcou okolitou teplotou

Vlastnosti a výhody produktu

 • Finálna povrchová úprava
 • Vysoká mechanická odolnosť
 • Odolný voči alkáliám, riedeným kyselinám a ropným látkam
 • Tenkovrstvový náter
 • Určený do mechanicky namáhaných priestorov
 • Vytvára ľahko udržateľný povrch

Dôležité

 • Pracovisko musí byť intenzívne vetrané počas vlastnej práce, tak aj po dobu vytvrdzovania náteru
 • Pracovníci musia byť vybavení osobnými ochrannými pomôckami (pracovný oblek a obuv, rukavice, protichemické okuliare)
 • Po skončení práce je nutné dôkladne umyť ruky vodou a mydlom a potrieť regeneračným krémom. Pri práci s webersys epox náter tenkovrstvový a pomocnými látkami nie je dovolené jesť, piť, fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom
 • Je nutné dodržiavať minimálne a maximálne teploty podkladu a okolia

 

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Hustota: 1,2 - 1,3 g / cm3 
VOC zložka A: 305 g/l
VOC zmes A + B: 311 g/l
TOC zložka A:  0,3307 g/g
TOC zmes A + B: 0,3260 g/g
VOC zložka A: 0,381 g/g
VOC zmes A + B: 0,378 g/g
Sušina zložka A: 62% hm.
Sušina zmes A + B: 62,2% hm.
Cenníková cena  

12,53 €/kg bez DPH/6,0 kg balenie *

9,60 €/kg bez DPH/12 kg balenie *

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s webersys epox náter tenkovrstvový?

Technologický postup spracovania:

Miešanie dvoch alebo viacerých odtieňov sa vykonáva za intenzívneho miešania pomocou mechanického miešadla. Neštandardné farebné odtiene je možné vyrobiť po dohode. webersys epox náter tenkovrstvový sa nanáša najlepšie valčekom na napenetrovaný,  suchý, vyzretý betónový podklad, ktorého povrch nesmie byť gletovaný ani poprašovaný cementom. Na povrchu nesmie byť vystúpené cementové mlieko.

Povrch musí byť zbavený všetkých mechanických nečistôt, mastnoty, zvyškov starých náterov a iných nenosných a separačných vrstiev.

Podľa povahy nežiaducich nečistôt sa ich odstránenie vykonáva zametením, vysatím priemyselným vysávačom, zbrúsením, frézovaním, brokovaním a pod. Podklad musí byť podpivničený alebo izolovaný proti spodnej vlhkosti. V prípade vlhkých betónov môže vzlínaním spodnej vlhkosti dochádzať k odlupovaniu náteru. Teplota podkladu pri vlastnej aplikácii a vytvrdzovania by nemala klesnúť pod 15°C. Aplikáciu vykonávajte pri teplote najmenej 3°C nad rosným bodom. Pri aplikácii webersys epox náter tenkovrstvový zložku A zamiešame tak, aby sa prípadne usadené pigmenty a plnivá zhomogenizovali. . Potom vmiešame tvrdidlo – zložku B v hmotnostnom pomere 100: 20 tak, aby došlo k dokonalej homogenizácii.

Tvrdidlo pridávame liatím k miešacemu vretenu, ktoré mieša pomalými otáčkami zložku A. Obvyklá doba miešania vrtuľovým miešadlom je dve minúty. Pri miešaní dbáme na to, aby sme do miešanej kompozície nezapracovávali vzduch. Kompozíciu miešame, nie šľaháme. Pre miešanie používajte vhodné miešacie vretená (najlepšie dve proti sebe inštalované vrtule) a nízkootáčkové miešacie zariadenie 300 až 400 otáčok za minútu. webersys epox náter tenkovrstvový aplikujeme na pripravenú plochu najčastejšie valčekovaním vhodným valčekom s krátkym chlpom 4-6 mm určeným pre aplikácie ťažkých náterových hmôt.

Nádobu, v ktorej ste zmiešali zložku A a zložku B nenechávajte odkvapkať na podlahu, pretože by mohla vytiecť aj nedostatočne homogenizovaná časť hmoty z priestoru pozdĺž stien a dna obalu. Túto nechajte odkvapkať do následne použitého ďalšieho balenia. S ohľadom na to, že zmes zložiek A a B obsahuje nízkovriace prchavé rozpúšťadlá nie je možné ju aplikovať napríklad k lokálnemu vyrovnaniu nerovností betónového povrchu.

Vždy si pripravujeme len také množstvo kompozície, ktoré sme schopní pri 20°C spracovať do cca pol hodiny. Tento údaj nie je myslená doba po rozmiešaní v obale, ale doba úpravy hmoty na podlahe. Doba v obale je významne kratšia a je závislá na množstve hmoty v obale a okolitej teplote vzduchu. Podlaha od natuženej kompozície odoberá reakčné teplo a tým predlžuje dobu spracovania. Ak je podlaha príliš studená je schopná významne predĺžiť celý proces zasieťovania a následnej pochôdznosti a pojazdnosti. Tým sa tiež posúva doba potrebná pre výsledne vytvrdnutie a s tým súvisiace plné mechanické a chemické užívanie.

 

Požadované parametre betónového podkladu:

Pevnosť v tlaku:

 • pojazdné                          min. 21,5 MPa
 • pochôdzne                      min. 14,7 MPa

Vlhkosť                                           max. 4% hmotnosti.

Prídržnosť                                      min. 1,5 MPa

 

Pred samotným aplikovaním webersys epox tenkovrstvový je  potrebné  vykonať penetráciu pomocou epoxidovej kompozície webersys epox penetrácia rozpúšťadlová, ktorá sa mieša v pomere 100: 10 hmotnostným dielom. Spotreba penetračného náteru  0,2 kg/m2 v závislosti od nasiakavosti podkladu.

Prípadné praskliny alebo trhliny v podklade možno veľmi dobre odstrániť zatmelením epoxidovým webersys epox tmel.

Náter webersys epox náter tenkovrstvový sa vykonáva cca 24 hodín po uvedených úpravách podkladu v jednej alebo viacerých vrstvách, v závislosti od kvality podkladu a druhu namáhania. Viac namáhané plochy (expedičné rampy atď.) odporúčame ošetriť tromi nátermi. Medzi vykonaním jednotlivých náterov musí byť technologická prestávka 24 hodín.

Roztieranie webersys epox náter tenkovrstvový sa vykonáva tak, aby spotreba jedného náteru bola cca 0,2 kg/m2 čo je približne 95 mikrometrov. Pred samotným  náterom je možné konzistenciu webersys epox náter tenkovrstvový upraviť riedením riedidlom S 6300 alebo S 6003. Riedenie nesmie prekročiť 10% hmotnosti. Výrobok je v sade dodávaný v spracovateľskej konzistencii. Dlhodobým skladovaním môže dôjsť k odpareniu obsiahnutých rozpúšťadiel.

Pri realizácii silnejších vrstiev dochádza k horšiemu odparovaniu rozpúšťadiel obsiahnutých v nátere a predlžuje sa doba potrebná k dokonalému vytvrdnutiu. V extrémnom prípade môže dôjsť aj k zaschnutiu povrchového filmu a uväzneniu rozpúšťadiel vo vytvrdzovanej hmote náteru. K tomuto môže dôjsť v priehlbinách veľmi nerovnej podlahy. Ďalej môže dôjsť k mramorovaniu náteru na povrchu veľmi hrubého podkladu.

Pre zvýšenie protišmykových vlastností povrchu je možné vykonať dodatočný posyp nevytvrdeného prvého náteru suchým, jemným, kremenným pieskom fakcie 0,3 – 0,8 mm. Nezakotvený posypový materiál sa po vytvrdnutí odstráni zametením a povysávaním. Po zametaní sa prevedie finálny druhý náter. Optimálne vlastnosti dosiahne vytvrdený webersys epox náter tenkovrstvový pri 20°C za 48 hodín po vykonaní konečného náteru. Spotreba náterovej hmoty na betónový podklad je cca 0,20 kg/m2 pri jednom nátere.

 

 

Dekoratívna úprava - chipsy:

Z dôvodu dekoratívnosti je možné vykonať tzv. posyp chipsami. Ide o akrylátové farebné lupienky rôznej veľkosti a farby. Chipsy v podlahovom nátere významne zvyšujú dekoratívnosť plochy a vďaka rozbitej homogénnej jednofarebnej plochy tiež významne utlmí možnosť vidieť nerovnosti podkladu. Aplikácia sa vykonáva voľným rozptýlením lupienkov z výšky do "živého" náteru.  Podľa intenzity posypu sa delí vsyp na mierny, stredný a plný. Plný vsyp pokryje podkladový náter úplne. Najčastejšie aplikovaný je stredný posyp.

 

Aplikácia rôznych operácií náteru:

Ak na vlastnú aplikáciu epoxidového povlaku máte k dispozícii kompozície rôznych výrobných šaržii (rôznych výrobných dátumov), najprv ich roztrieďte tak, aby do prvého náteru boli spotrebované staršie a menšinové šarže alebo ich vzájomne zhomogenizuje zmiešaním. Pohľadový, finálny povlak aplikujte z jednej výrobnej šarže, aby sa vylúčili prípadné odtieňové rozdiely. Ak toto nie je možné, na pohľadovej ploche aplikujte najprv jednu šaržu a potom len druhú tak, že prechod korešponduje so stavebným usporiadaním natieranej plochy. Rôzne šarže nemusia mať úplne totožný farebný odtieň.

 

Protisklz:

Vyhláška Ministerstva pre miestny rozvoj č. 268/2009 Zb. o technických požiadavkách na stavby z 12. augusta 2009 v § 21 uvádza, že podlahy všetkých bytových a pobytových miestností musia mať protišmykovú úpravu povrchu zodpovedajúce normovým hodnotám. Ďalej uvádza, že v častiach stavieb užívaných verejnosťou, vrátane pasáži a krytých priechodov musí protišmyková úprava povrchu podlahy spĺňať normované hodnoty. STN 74 4505 "Podlahy - Spoločné ustanovenia" udáva v čl. 4.17 ako kritériam protišmykavosti u častí stavieb užívaných verejnosťou vrátane pasáži a krytých priechodov, že hodnoty súčiniteľa šmykového trenia musia byť najmenej μ=0,5. Na základe nameraných výsledkov možno konštatovať, že zložka A webersys epox náter tenkovrstvový tvrdená tvrdidlom zložka B spĺňa vyššie uvedené podmienky protišmykavosti za sucha i za mokra.

 

Vplyv vody na aplikovanú hmotu:

Pri samotnej pokládke prebieha reakcia epoxidového spojiva s tvrdidlom. Táto reakcia pokračuje aj v čase, keď už je povlak aplikovaný. Pri normálnej teplote je druhý deň povlak pochôdzny a plné mechanické parametre a zasieťovanú spojivovú kompozíciu dosahuje po siedmich dňoch. Pokiaľ do nedostatočne vytvrdenej kompozície vnikne voda, dochádza k emulgácii a kompozícia väčšinou nerovnomerne zbelie. Táto farebná zmena vedie k pohľadovému znehodnoteniu povlakovej vrstvy. Z tohto dôvodu vykonávajte exteriérové ​​aplikácie vždy za takého počasia, kedy nehrozí, že do čerstvo natiahnutého povlaku prenikne voda alebo vlhkosť z ovzdušia, či podkladu. Stupeň zasieťovania, kedy už k poškodeniu nedochádza, je individuálne, závisí na teplote podkladu a prostredia, vlhkosti prostredia a vetranie. Za normálnych podmienok je to 24 hodín. Pri interiérových aplikáciách je máčanie podlahy opäť závislé na teplote podkladu a priestoru a celkovému zasieťovania kompozície. Napríklad voda z kvapkajúcich radiátorov, armatúr alebo rozvodov do ešte nevytvrdnutého náteru znehodnocuje vzhľad aplikovaného povlaku. Z vyššie uvedených dôvodov odporúčame plochy chemicky (voda, saponáty, dezinfekcia atď.) namáhať až po 7 dňoch. Vytvrdený náter je odolný dažďovej, pitnej aj minerálnej vode.

Chemická odolnosť:

Vytvrdený dvojzložkový rozpúšťadlový epoxidový náter webersys epox náter tenkovrstvový je veľmi dobre odolný zásadám, soliam, ropným produktom, saponátom. Jeho odolnosť klesá, až úplne mizne na kyslej strane spektra pH. Neodoláva koncentrovaným anorganickým a organickým kyselinám a oxidujúcim látkam. Odolnosť je závislá nielen od koncentrácie pôsobiacich médií, ale i na dobu pôsobenia.

 

Údržba:

Vo vstupoch do objektov inštalujte vhodné a účinné čistiace zóny, ktoré pravidelne čistite. Toto opatrenie zamedzí vnášanie veľkej časti nečistôt do objektu a zníži riziko mechanického poškodenia podláh. Stoličky a kreslá s defektnom, chýbajúcimi alebo nevhodnými klzákmi či kolieskami, spôsobujú mechanické poškodenie povrchu podlahy a tomuto procesu je nutné sa vyhnúť. Odporúčame i ostatný pohyblivý nábytok opatriť vhodnými klzákmi. Bežné denné čistenie a odstraňovanie voľne ležiaceho prachu a nečistôt vykonávajte vysávaním a stieraním vlhkým mopom. Pri strojovom mokrom čistení pre odstránenie priľnutých nečistôt použite vhodný čistič riedený vodou v predpísanom riediacom pomere. Odolné škvrny a gumové ryhy od podpätkov, ktoré nemožno čistiť bežnými metódami je možné odstrániť vhodným čistidlom v spojení s mikrovláknovou handričkou. Na záver čistené miesto umyte čistou vodou, prípadne ošetrite prostriedkami znižujúcimi možnosť zakotvenia nových nečistôt. Škvrny odstraňujte, pokiaľ možno okamžite. Niektoré typy pigmentov môžu po určitej dobe migrovať do povrchu podlahy a ich odstránenie je potom ťažké alebo nemožné. Ošetrovanie podlahy s epoxidovým povlakom vykonávajte čistou vlažnou vodou alebo vodou s prídavkom saponátu. Pri intenzívnej očiste používajte neutrálne alebo alkalické čistiace prostriedky. Leštiace pasty a vosky používajte podľa prevádzky.

 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.