webersan podhoz WTA

weber.san_podhoz_01.jpg

SANAČNÝ PREDNÁSTREK

Je určený na prípravu povrchu pod sanačné materiály podľa smernice WTA

 • Výborná paropriepustnosť
 • Podľa smernice WTA
 • Do interiéru alebo exteriéru

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Stena, Fasáda, Nosné steny

Dokumentácia a informačné letáky

Odporúčame

 • Tvorí podkladnú vrstvu pre sanačnú omietku na veľmi vlhké a silno zasolené minerálne povrchy v interiéri a v exteriéri
 • Použitiu by mala predchádzať analýza podkladu
 • Podklad musí byť pevný, nosný, bez pohyblivých súčastí a bez znečistenia

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Účinné vysušenie muriva
 • Vysoká paropriepustnosť
 • Pre ručné a strojné nanášanie
 • Určený na vytvorenie podkladu pre sanačný systém webersan WTA

Dôležité

 • Vyžaduje nosný podklad, pred aplikáciou je nevyhnutné odstrániť primárnu príčinu vlhnutia muriva
 • Teplota podkladu a ovzdušia musí byť v rozmedzí od +5°C do +30°C

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Farba:                                        sivá
Orientačná spotreba zámesovej vody:                          približne 4,5 litra/20kg
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)
Prídržnosť:                  0,20 N/mm2
Porušenie: B
Koeficient difúzie vodnej pary: μ = max. 20
Tepelná vodivosť λ10,dry (tabuľková hodnota):            0,91 W/(m.K)
Trvanlivosť: 10 zmrazovacích cyklov
Kapilárna nasiakavosť vody: W0
Reakcia na oheň:                                                 A1
Cenníková cena  0,320 €/kg bez DPH *

 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s webersan podhoz?

Aplikácia

Pôvodná omietka sa odstráni s presahom minimálne 1 meter nad viditeľnou hranicou vlhkosti, alebo prieskumom vymedzenou zónou poškodenia. Ložné škáry sa vyškrabú do hĺbky 2 cm, rozpadnuté murivo sa odstráni. Oškrabaný materiál okamžite odstrániť z pracovnej plochy. Vzniknuté veľké nerovnosti alebo otvory je potrebné očistiť, následne vyplniť pomocou webersan podhoz alebo vymurovať. Nakoniec je potrebné celú plochu, ktorá má byť ošetrená sanačnou omietkou mechanicky očistiť (napr. oceľovou kefou). Pred aplikáciou podkladového nástreku je nutné plochu navlhčiť čistou vodou. Podkladový nástrek sa rozmieša v samospádovej miešačke s pitnou vodou (cca 4,5 l na 25 kg vrece), do požadovanej konzistencie. Omietku je taktiež možné miešať vŕtačkou s nástavcom, na pomalých otáčkach po dobu cca 2 minúty. Nahadzovanie sa robí na vopred navlhčené murivo ostrým nahodením murárskou lyžicou. Nástrek sa nanáša sieťovito na 50 – 60 % plochy, alebo celoplošne. Podkladový nástrek nesmie prekročiť hrúbku vrstvy 5 mm.

Postrek sa nechá minimálne 24 hod vyzrieť. Pred aplikáciou vyrovnávacej, resp. sanačné omietky, odporúčame postrek navlhčiť. Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť od +5°C do +26°C, teplota podkladu nesmie klesnúť pod +5°C. Čerstvo nanesené plochy nesmú byť vystavené priamym negatívnym účinkom tepla (slnečného svitu), zrážkovej vlhkosti a prievanu.

Odporúčanie: pred začatím sanačných prác odporúčame kontaktovať nášho obchodno-technického zástupcu a konzultovať postup spracovania a aplikácie sanačných omietok.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.