webermix murovacia malta

Weber

MUROVACIA MALTA

Malta určená na murovanie tradičných murovacích prvkov (okrem pórobetónových tvárnic) pre ručné spracovanie. 

 • Pre ručné spracovanie
 • Pevnosť v tlaku 5 MPa po 28 dňoch
 • Pre interiér aj exteriér

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Na murovanie bežných nebrúsených murovacích prvkov okrem pórobetónových tvárnic, sklenených tvárnic a sadrových prvkov
 • Dôležité poznať hrúbku ložnej škáry
 • Teplota vzduchu a podkladu pri aplikácii musí byť od +5°C do +25°C
 • Pri murovaní je nutné veľmi nasiakavé materiály vopred navlhčiť

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Vhodná pre murovanie z bežných murovacích prvkov (okrem pórobetónových tvárnic), kde je požadovaná pevnosť 5 MPa 
 • Pre interiér i exteriér
 • Pre ručné spracovanie
 • Pevnosť v tlaku 5 MPa po 28 dňoch

Dôležité

 • Nevhodné na brúsené murivo
 • Čerstvo nanesené plochy nesmú byť vystavené priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Farba: sivá
Sypná hmotnosť suchej zmesi: 1450 – 1650 kg/m3
Orientačná spotreba zámesovej vody:
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)
približne 5,0 litra / 25KG
Čas pre spracovanie čerstvej zmesi po rozmiešaní s vodou:
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)
do 60 minút
Reakcia na oheň: trieda A1  
Maximálna veľkosť zrna: 4 mm
Pevnosť v tlaku: M5
Obsah chloridov: max. 0,1 % hm.
Začiatočná pevnosť v šmyku:  min. 0,15 N/mm2

Absorbcia vody:

0,8 kg/min2.m-0,5

Prídržnosť v ťahu za ohybu: NPD
Priepustnosť vodných pár: po 24 hod. max. 0,5 kg/m2
Koeficient difúzie vodnej pary (tabuľková hodnota): μ 5/15
Tepelná vodivosť λ10,dry (tabuľková hodnota): 0,8 W(m.K)
Trvanlivosť: NPD
Balenie: 25 kg
Paletové množstvo 1200 kg
Spotreba: približne 16 kg/m2
Cenníková cena: 0,115 € /kg bez DPH 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s webermix murovacia malta ?

Do miešačky sa najskôr nadávkuje čistá voda v množstve uvedenom na obale a za stáleho miešania sa pridáva suchá zmes. Malta sa mieša približne 5 minút. Prípadné dodatočné pridanie vody vykonávame pomaly a opatrne tak, aby malta na konci miešacieho cyklu bola požadovanej konzistencie. Nanášanie murovacej malty sa vykonáva nanesením murárskou lyžicou na murovací prvok a vhodným rozhrnutím do potrebnej hrúbky.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.