weber suchý betón

weber suchy beton

SUCHÁ BETÓNOVÁ ZMES

Suchá betónová zmes na ručné spracovanie, na vnútorné a vonkajšie použitie

 • Mieša sa iba s vodou
 • Pevnosť v tlaku 20 MPa
 • Suchá betónová zmes na bežné betonárske práce

Účel použitia

Základové konštrukcie, Podlahové konštrukcie

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Podklad musí byť suchý, pevný, dostatočne únosný, nezamrznutý, zbavený prachu, mastnoty, nečistôt a všetkých uvoľnených častíc
 • Pred nanesením zmesi odporúčame podklad zdrsniť a navlhčiť vodou
 • Pri nedostatočnom navlhčení podkladu sa môže betónová zmes v dôsledku rýchlej straty vody odtrhnúť od podkladu

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Hrúbka vrstvy od 10 mm do 40 mm 
 • Pevnostná trieda C16/20
 • Mieša sa iba s vodou
 • Pochôdznosť po 24 hodinách
 • Pevnosť v tlaku 20 MPa
 • Suchá betónová zmes na bežné betonárske práce

Dôležité

 • Teplota vzduchu aj konštrukciemusí byť pri aplikácií v rozmedzí od +5°C do + 25°C
 • Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Maximálna veľkosť zŕn plniva v zmesi: 4 mm
Orientačná spotreba zámesovej vody:
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)
približne 3,5 litra / 25 kg
Čas pre spracovanie čerstvej zmesi po rozmiešaní s vodou:
podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)
do 60 minút

Reakcia na oheň:

A1fl

Pevnostná trieda v tlaku podľa STN EN 2016: C16/20
Maximálny obsah chloridov: Cl 0,4
Maximálny rozmer kameniva: 4 mm
Stupeň konzistencie: S1
Balenie: 25 kg
Paletové množstvo 1200 kg
Spotreba: približne 18-20 kg/m2
Cenníková cena: 0,143 € /kg bez DPH 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weber suchý betón?

Čerstvo nanesené plochy nesmú byť vystavené priamym účinkom tepla a prievanu. Do miešačky sa nadávkuje čistá voda v množstve 3,5 l na 25 kg zmesi a za stáleho miešania sa nasýpa suchá zmes. Zmes sa mieša cca 5 minút. Prípadné dodatočné pridanie vody sa robí pomaly a opatrne tak, aby mala zmes na konci miešacieho cyklu požadovanú konzistenciu, nesmie sa segregovať! Povrch sa zarovná do roviny sťahovacou latou alebo vibračnou lištou s následným zahladením povrchu hladidlom. Povrch betónu odporúčame ošetrovať podľa okolitých podmienok, minimálne však počas 48 hodín od uloženia a chránime pred priamym slnečným žiarením, mrazom, vetrom a prievanom. Vhodným spôsobom ošetrenia je napríklad ihneď po uložení prikryť povrch betónu textíliou a túto udržovať vo vlhkom stave. Aplikačná hrúbka vrstvy je 10 – 40 mm.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.