Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky    

 1. Tieto všeobecné podmienky (ďalej len ako „VP“) sa aplikujú na všetky kúpne zmluvy uzatvorené medzi spoločnosťou Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., značka Weber ako predávajúcim a obchodnými spoločnosťami a/alebo inými právnickými osobami a/alebo fyzickými osobami podnikateľmi ako kupujúcimi (ďalej ako „kupujúci“), ak nie je medzi zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak.
 2. Tieto VP dopĺňajú aj rámcové kúpne zmluvy uzatvorené medzi SGCP ako predávajúcim a kupujúcimi, ak tvoria ich prílohu. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s týmito VP. Za písomnú formu sa na účely týchto VP považuje aj e-mailová správa zaslaná prostredníctvom oficiálnej e-mailovej schránky predávajúceho a kupujúceho.
 3. Otázky neupravené týmito VP sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).
 4. Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, sú uvedené na webovej stránke predávajúceho.
 1. Forma objednávky: Objednávka kupujúceho musí byť vykonaná e-mailom  na e-mailovú adresu weber-objednavky@saint-gobain.com. Iné formy objednávky nemusia byť akceptované.
 2. Prvky objednávky: Objednávka musí obsahovať miesto dodania, termín a ďalšiu špecifikáciu k miestu dodania, kontaktnú osobu a osobu určenú na prebratie tovaru, presne vymedzený druh a množstvo objednávaného  tovaru podľa nižšie uvedenej špecifikácie, ako aj údaj o termíne a forme úhrady.
 3. Všetky objednávky sa považujú za záväzné, akonáhle sú  potvrdené predávajúcim.
 4. Osobný odber: V prípade osobného odberu z pobočky je zákazník povinný poznať číslo objednávky.
 5. Vystavenie faktúry v tlačenej podobe  - zadarmo

 

Vzorky omietok a náterov

 1. Maximálny počet vzoriek na jednu objednávku je 3ks.
 2. V prípade objednávky 2-3ks vzorky nie je možné objednať jeden farebný odtieň v jednej báze viac krát.
 3. Vyzdvihnutie vzorky je možné osobne v ktoromkoľvek sklade WEBER.
 4. Pokiaľ si zákazník žiada vzorku doručiť na konkrétnu adresu bez ďalšej objednávky, platí cenník podlimitnej dopravy
 1. Pre prípad porušenia záväzku kupujúceho odobrať objednaný tovar /ďalej aj ako „storno objednávky“/ je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50 % z hodnoty objednaného tovaru bez DPH, ako paušalizovanú náhradu škody, ktorá tým vznikla predávajúcemu, pričom právo na plnú náhradu škody tým nie je dotknuté.
 2. Kupujúci môže bez zmluvnej pokuty uvedenej v predchádzajúcom odseku  stornovať objednávku označenú v cenníku „na objednanie“ len do 2 hodín od obdržania písomného potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho.
 3. Objednávku týkajúcu sa zákazkovej výroby /pastovité omietky, dizajnové omietky, fasádne nátery / nie je možné stornovať.    

Dodacia lehota: Štandardná dodacia lehota na dodanie tovaru je 5 pracovných dní, počínajúc nasledujúcim dňom po potvrdení objednávky, ak nie je v potvrdenej objednávke dohodnutá iná lehota.

 1. Dodávky na stavbu: Pri dodávkach na stavbu musí byť zabezpečená prístupová komunikácia a takisto bezodkladné vyloženie tovaru kupujúcim. Pri nedodržaní týchto povinností zodpovedá kupujúci za vzniknuté škody a hradí predávajúcemu dodatočné náklady.
 2. Dvoj vykládky: Pri doručení jednej objednávky na dve rôzne miesta musí platiť, že tieto miesta sú od seba vzdialené maximálne 80km.
 3. Potvrdenie dodacieho listu: Kupujúci je povinný potvrdiť predávajúcemu alebo prepravcovi predávajúceho osobou oprávnenou na prevzatie tovaru dodací list, kde uvedie okrem iného meno a priezvisko osoby preberajúcej tovar. Za nedodržanie tejto povinnosti nesie zodpovednosť kupujúci.
 4. Skladné: V prípade, ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím zákazkového tovaru alebo tovaru na objednávku, predávajúci prevezme zákazkový tovar alebo tovar na objednávku do úschovy a zodpovedá zaň ako uschovávateľ s tým, že nebezpečenstvo na škode zákazkového tovaru alebo tovaru na objednávku znáša počas úschovy kupujúci. Predávajúci je oprávnený vyúčtovať poplatok 3,- eur /deň/pal. miesto,  ak doba úschovy zákazkového tovaru alebo tovaru na objednávku presiahne 15 dní. Po presiahnutí tejto doby predávajúci vyúčtuje poplatok za úschovu aj za 1. až 15. deň úschovy. Maximálna doba úschovy je 30 dní. Prevádzková doba skladu je od pondelka do piatku v čase od 7:30 do 15:30.
 5. Objednanie tovaru - Osobný odber:
 • Osobný odber zo skladu Bratislava v čase od 12:00
 • Osobný odber zo skladu Banská Bystrica v čase od 9:00
 • Osobný odber zo skladu Košice v čase od 9:00

Špeciálne podmienky pre tenkovrstvové omietky a nátery
V prípade platnej objednávky tovaru do 9:00 je možný vlastný odber ešte v daný deň na všetkých skladoch od 15:00a platí pre objednávku min. 25 kg vedra omietky / 16 kg vedra náteru a max 600 kg materiálu. Podmienky sa vzťahujú iba na odtiene zo vzorkovníka Weber colorline.

 1. Miestom plnenia (dodania tovaru) je sídlo/prevádzka predávajúceho, kde sa tovar nachádza alebo iné miesto dohodnuté v potvrdenej objednávke alebo kúpnej zmluve.
 2. Doprava tovaru: V prípade, ak sa kupujúci a predávajúci dohodnú na dopravení tovaru na dohodnuté miesto určenia prepravnými prostriedkami predávajúceho, kupujúci je povinný zabezpečiť vykládku maximálne do 2 hodín od pristavenia auta na vykládku. V prípade, kedy nebude tovar vyložený do 2 hodín od príchodu vozidla na vykládku, je predávajúci oprávnený naúčtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu za čakanie na vykládke, a to 15,- eur za každú začatú hodinu čakania.
 3. Dodávky na stavbu: Pri dodávkach na stavbu musí byť zabezpečená prístupová komunikácia a takisto bezodkladné vyloženie tovaru kupujúcim. Pri nedodržaní týchto povinností zodpovedá kupujúci za vzniknuté škody a hradí predávajúcemu dodatočné náklady.
 4. Potvrdenie dodacieho listu: Kupujúci je povinný potvrdiť predávajúcemu alebo prepravcovi predávajúceho osobou oprávnenou na prevzatie tovaru dodací list, kde uvedie okrem iného meno a priezvisko osoby preberajúcej tovar. Za nedodržanie tejto povinnosti nesie zodpovednosť kupujúci.
 5. Skladné: V prípade, ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím zákazkového tovaru alebo tovaru na objednávku, predávajúci prevezme zákazkový tovar alebo tovar na objednávku do úschovy a zodpovedá zaň ako uschovávateľ s tým, že nebezpečenstvo na škode zákazkového tovaru alebo tovaru na objednávku znáša počas úschovy kupujúci. Predávajúci je oprávnený vyúčtovať poplatok 3,- eur /deň/pal. miesto,  ak doba úschovy zákazkového tovaru alebo tovaru na objednávku presiahne 15 dní. Po presiahnutí tejto doby predávajúci vyúčtuje poplatok za úschovu aj za 1. až 15. deň úschovy. Maximálna doba úschovy je 30 dní.
 6. Po uplynutí doby uvedenej v predchádzajúcom bode, bude zákazkový tovar alebo tovar na objednávku automaticky vyfakturovaný a doručený na adresu dodania uvedenú v objednávke. V prípade neprevzatia bude tento tovar zlikvidovaný na náklady kupujúceho, prípadne predaný, pričom predávajúci má nárok na úhradu 100 % dohodnutej predajnej ceny spolu so škodou a všetkými nákladmi, ktoré mu nečinnosťou kupujúceho vzniknú. 
 7. Objednávka, ktorá obsahuje tovar, ktorý nie je zákazkový , bude automaticky po presiahnutí doby úschovy zrušená bez nároku na jeho vydanie kupujúcemu.
 • Cena tovaru: Cena tovaru je dohodnutá v potvrdenej objednávke alebo v kúpnej zmluve. V  prípade, ak cena tovaru nie je uvedená v objednávke, ale len v  potvrdení objednávky, kupujúci akceptuje túto cenu, ak ju ihneď, najneskôr do 12 hodín od potvrdenia objednávky nenamietne alebo ak prevezme tovar. V prípade, ak je cena v potvrdení objednávky uvedená v súlade s oficiálnym cenníkom predávajúceho, kupujúci nemôže namietať jej výšku. Prevzatie tovaru uvedeného v  potvrdenej objednávke kupujúcim sa považuje aj za odsúhlasenie ceny tovaru uvedeného v  potvrdenej objednávke.
 • Fakturácia: Fakturácia tovaru sa vykoná na základe potvrdenej objednávky alebo kúpnej zmluvy a potvrdeného dodacieho listu. Ak predávajúci vykoná okrem predaja tovaru aj iné služby pre kupujúceho s dodaním tovaru spojené, je oprávnený aj tieto služby kupujúcemu vyúčtovať a fakturovať. V prípade omeškania s úhradou faktúry za dodanie tovaru je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Kupujúci je povinný znášať a zaväzuje sa uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s uplatnením oprávnených nárokov predávajúceho vrátane inkasnej služby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať tovar, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50 % z hodnoty takto objednaného a neprevzatého tovaru /v prípade zákazkového tovaru 100 %/, pričom právo na plnú náhradu škody tým nie je dotknuté. Poplatok za dodanie tenkovrstvovej omietky pri objednávke do 2 vedier je 10,00 € bez DPH.*

  * Platí aj na kombináciu tenkovrstvových omietok, fasádnych a penetračných náterov. Pri objednávke od 3 vedier sa tento poplatok neuplatňuje. 

 1. Predávajúci zabalí tovar na prepravu spôsobom určeným v potvrdenej objednávke alebo kúpnej zmluve.
 2. Ak potvrdená objednávka alebo kúpna zmluva neurčuje, ako sa má tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu, je predávajúci povinný tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre taký tovar v obchodnom styku, alebo ak nemožno tento spôsob určiť, spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru. Predávajúci je oprávnený účtovať za  WEBER palety (palety označené kódom a logami Weber, o veľkosti 800 x 1200 mm, s drevenými hranolmi) na ktorých dodáva tovar sumu 15,- € / ks (+ DPH) alebo EUR palety (palety označené logami EUR, o veľkosti 800 x 1200 mm, s drevenými hranolmi)  na ktorých dodáva tovar sumu 20,- € / ks (+ DPH).
 3. Reklamácie množstva a kvality dodaných paliet musí kupujúci bezodkladne písomne oznámiť kupujúcemu s doloženou fotodokumentáciou priamo z vykládky tovaru a s podpísaným dodacím listom od vodiča, inak nároky na reklamácie dodaných paliet zanikajú.
 4. Vrátenie paliet: Kupujúci prijíma späť len palety pôvodné a nepoškodené  a to len do konca kalendárneho roka, v ktorom boli palety predané a to pri ich doručení do skladu predávajúceho.
 5. Vrátenie paliet musí byť dokladované kópiou pôvodnej faktúry a dodacím listom. Za amortizáciu paliet sa účtuje poplatok vo výške 1,- €/paleta.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť výkup paliet v období od 1.12. do 31.1. príslušných kalendárnych rokov.
 7. Predávajúci nevykúpi Weber palety alebo euro palety, ktoré:
 • Sú v stave, kedy viditeľne stratili požadovanú pevnosť a tuhosť
 • Sú poškodené, zvetrané, majú prehnité dosky alebo je drevo napadnuté škodcami
 • Sú znečistené a mohli by kontaminovať materiál na nej, ktorý má byť na palete uložený
 • Majú viaceré značne rozštiepené hranoly a dosky
 • Nemajú potrebný počet hranolov a dosiek
 • Obsahujú vyčnievajúce klince
 • Nie sú označené symbolom WEBER alebo EUR (EPAL)

viac informácií nájdete tu.

 1. Na uplatnenie reklamácie množstva tovaru vzniká kupujúcemu právo len v čase prevzatia tovaru, na základe písomnej zápisnice, spísanej v prítomnosti predávajúceho, alebo prepravcu predávajúceho, inak toto právo zaniká. Ak je miestom plnenia miesto odlišné od prevádzkarne predávajúceho (dovoz do miesta určenia), kupujúci je povinný vykonať prevzatie tovaru okamžite v čase a mieste dodania tovaru.
 2. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy (potvrdenia objednávky) vedel, alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy (objednávky).
 3. Ak má kupujúci akékoľvek výhrady voči akosti a/alebo vyhotoveniu dodaného tovaru, tak ich musí bezodkladne písomne oznámiť  predávajúcemu s doloženou dokumentáciou (foto, scan) najneskôr však do 5 dní od dodania tovaru, inak všetky tieto nároky na reklamácie zanikajú. Poškodenie časti zásielky neoprávňuje kupujúceho na vrátenie celej zásielky.
 4. Kupujúci je povinný prezrieť tovar z hľadiska jeho balenia ihneď po jeho dodaní.  Ak má kupujúci akékoľvek výhrady voči spôsobu a kvalite balenia  dodaného tovaru, musí ich bezodkladne písomne oznámiť kupujúcemu s doloženou fotodokumentáciou priamo z vykládky tovaru a s podpísaným dodacím listom od vodiča, inak nároky na reklamácie vád tovaru spôsobených nesprávnosťou alebo nekvalitou balenia zanikajú.
 5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, ak dôjde k vzniku vápenatého výkvetu náteru z dôvodu poveternostných podmienok alebo vlhkosti. Predávajúci nezodpovedá ani za vady a škody, ktorých dôvodom je skutočnosť, že tovar nebol použitý správnym technologickým postupom, na správny podklad, neodborne alebo nedbanlivo. V záujme predchádzania vzniku takýchto škôd je potrebné dodržať obvyklé odborné nariadenia, návody, ako aj spracovateľské pokyny a postupy v zmysle technologických postupov predávajúceho, ak boli vydané.
 6. Predávajúci taktiež odporúča aplikáciu akýchkoľvek predávaných materiálov výlučne v súlade s údajmi uvedenými v platnej technickej dokumentácií výrobkov. V prípade komplexných tepelnoizolačných systémov predávajúci nezodpovedá za škody a vady, ak objednávateľ kúpi neúplný systém a z tohto dôvodu vznikne vada, najmä nekompatibilitou systémov, prípadne nesprávnou aplikáciou a realizáciou prác.
 7. Ak je dodaný tovar s vadami reklamovaný v súlade s týmito VP riadne a včas, môže kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vád tovaru dodať nový tovar (vymeniť vadný tovar za tovar bez vád).  
 8. Predávajúci je oprávnený skontrolovať oprávnenosť reklamácie na mieste, kde sa tovar nachádza, pričom kupujúci je povinný mu poskytnúť k tomu potrebnú súčinnosť.
 9. V prípade potreby je predávajúci oprávnený nechať zhotoviť odborné stanovisko a/alebo znalecký posudok k posúdeniu oprávnenosti vád tovaru, pričom kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu a znalcovi k vyhotoveniu odborného stanoviska a/alebo znaleckého posudku potrebnú súčinnosť.
 10. Do vysporiadania reklamácie je kupujúci povinný reklamované výrobky zachovať a oddeliť ich od ostatných výrobkov.
 1. Farebné výrobky sa objednávajú vopred a naraz celé potrebné množstvo, pričom odporúčame objednať dostatočné množstvo materiálu aj s primeranou rezervou s ohľadom na možné straty spôsobené podkladom, aplikáciou, výpočtom spotreby a pod. Pri doobjednávkach tovaru nie je vadou tovaru obvyklá farebná odchýlka medzi rôznymi výrobnými šaržami.
 2. Jednotný farebný odtieň je zaručený iba v rámci jednej výrobnej šarže konkrétneho výrobku. V prípade dodatočnej objednávky je nutné uviesť číslo výrobnej šarže. Odchýlky farebných odtieňov sú možné aj vzhľadom na rozdielne zrnitosti, štruktúry a typy omietok a náterov a nepovažujú sa za závadu a nie sú dôvodom pre reklamáciu tovaru.
 3. Aplikáciu ovplyvňujú faktory, ktoré môžu zmeniť odtieň omietky alebo náteru. Sú to predovšetkým nasiakavosť, kvalita a štruktúra  podkladu, technológia a podmienky pri aplikácii. 
 4. Štandardné farebné odtiene podľa vzorkovníka Weber colorline majú dodaciu lehotu  do 2 pracovných dní. Farebné odtiene  podľa výberu kupujúceho mimo vzorkovníka  Weber colorline majú dodaciu lehotu individuálnu na základe konkrétnej požiadavky, v závislosti od zvoleného farebného odtieňa a požadovaného množstva materiálu.
 5. Odtiene zobrazené na webovej stránke, alebo v tlačených materiáloch a cenníku sú orientačné. Napríklad zobrazenie farieb na monitore sa mení v závislosti od jeho nastavení a vnútorného prostredia. Pre lepšiu predstavu o skutočnej farebnosti odporúčame navštíviť stavebniny alebo Showroom Weber a prezrieť si fyzický vzorkovník.
 1. Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Všetky spory medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré vzniknú z ich obchodno-právnych vzťahov, budú riešené pred Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava (ďalej len „rozhodcovský súd“) jediným rozhodcom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Rozhodcu ustanovuje a vymenuje rozhodcovský súd. Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude pre strany konečné a záväzné. Strany sa výslovne dohodli na možnosti súdu v zmysle ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní.

Tieto VP nadobúdajú platnosť od 1. 7. 2023. K uvedenému dátumu sa rušia pôvodne platné všeobecné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti od 1.4. 2022.  

V Bratislave, dňa 30.6.2023

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.