Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím s tým, aby Saint-Gobain Construction Products s.r.o., divízia Weber, ako správca spracovával moje osobné údaje, ktoré som poskytol prostredníctvom webového formulára (v rozsahu v akom som ich uviedol či poskytol správcovi, predovšetkým: meno, priezvisko, pracovnú adresu, e-mail, telefón), na nasledujúce účely:

 

a) zasielanie všeobecných informačných oznámení o novinkách týkajúcich sa činnosti správcu, napr. časovo obmedzených zľavových akcií, informácie o nových produktoch a službách, ponukách obchodu a služieb

b) marketingové prieskumy, prieskumy trhu a spokojnosti zákazníkov

c) automatizované profilovanie ponúk určených špeciálne len pre moje potreby a preferencií

 

Tento súhlas je udeľovaný na dobu piatich rokov.

 

Tento súhlas udeľujem dobrovoľne. Súhlasím s tým, aby mi správca zasielal svoje obchodné oznámenia pri našej vzájomnej komunikácii prostriedkami elektronickej komunikácie (najmä e-mail, SMS atp.) Na kontakty e-mail a telefónne číslo, ktoré som správcovi poskytol.

Saint-Gobain Weber prehlasuje, že je povinný ako správca osobných údajov, spracovávať osobné údaje zákazníkov či záujemcov o jeho produkty v marketingovej databáze za podmienok ustanovených platnými právnymi predpismi, predovšetkým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "GDPR").

 

Každá dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, ktoré o ňom Saint-Gobain Weber v tejto súvislosti spracováva, ich opravu, obmedzenie alebo vymazanie. Subjekt údajov má tiež právo v tejto súvislosti a v súlade s GDPR namietať proti spracovaniu osobných údajov, a tiež podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov bola v súvislosti s plnením tejto zmluvy porušené. Právnym titulom pre spracovanie osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.

 

Prehlasujem, že som bol poučený o tom, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať, a to bezplatne, e-mailovou žiadosťou na infosk@e-weber.com

Súhlas so spracovaním osobných údajov GDPR

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.