Podmienky a pravidlá súťaže "S inovatívnou omietkou novej generácie weberpas aquaBalance sa to oplatí.”

Spoločnosť Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 139, Bratislava 831 04, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, v odd. Sro, vl. č. 8410/B (ďalej „spoločnosť WEBER“) prostredníctvom svojho oficiálneho profilu na sociálnej sieti Facebook (@saint-gobain weber slovensko) s názvom “S inovatívnou omietkou novej generácie weberpas aquaBalance sa to oplatí“ (ďalej len „súťaž“).

Účasť v súťažiach

1. Do súťaže bude zaradená každá fyzická osoba, ktorá má účet na sociálnej sieti Facebook a ktorá počas doby konania súťaže vloží do komentára pod súťažným príspevkom odpoveď podľa zadania v príspevku. 

2. Zo súťaže sú vylúčené osoby (i) v pracovnom pomere, (ii) inom pracovnoprávnom vzťahu alebo (iii) v obdobnom zmluvnom vzťahu k osobám, ktoré sa podieľajú na organizácií súťaže, a blízke osoby vylúčených osôb. 

3. Súťaž prebieha v termíne od 1. 6. 2023 do 30. 6. 2023 

4. Výherca bude určený najneskôr do 3 dní po skončení doby konania súťaže, a to losovaním spomedzi súťažiacich, ktorí v komentároch pod súťažným príspevkom napísali odpoveď podľa zadania v príspevku. Celkovo bude vylosovaný jeden výherca. 

5. Užívateľské meno každého výhercu bude za účelom oznámenia výhry uvedené na oficiálnom profile spoločnosti WEBER po dobu najdlhšie 60 dní od ukončenia súťaže a každý výherca bude tiež kontaktovaný odpoveďou na jeho komentár. 

6. Výherca súťaže sa bude určovať náhodným losovaním spomedzi komentárov. 

7. Ak sa s výhercom nepodarí skontaktovať ani do 7 dní odo dňa oznámenia výhry, jeho nárok na získanie výhry zaniká a spoločnosť WEBER je oprávnená určiť iného výhercu. 

8. Výherca získa lístky na koncert od spoločnosti WEBER. 

9. Výhra bude odoslaná na adresu určenú výhercu, a to do 30 dní odo dňa poskytnutia údajov: meno, adresa, telefónne číslo. 

10. Výherca nie je oprávnený požadovať miesto výhry peňažné či akékoľvek iné plnenie. Výhra je neprenosná, ak sa výherca nedohodne so spoločnosťou WEBER inak.

Spracúvanie osobných údajov

Súťažiaci berie na vedomie, že jeho osobné údaje v rozsahu užívateľské meno používané na sociálnej sieti Facebook a komentár budú spoločnosťou WEBER ako prevádzkovateľom spracúvané na účel prevádzkovania súťaže a oznámenia výhry podľa bodu 5. Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu budú spracúvané na základe článku 6 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“). Výherca berie na vedomie, že v prípade výhry bude za účelom poskytnutia výhry potrebné prevádzkovateľovi poskytnúť ďalšie osobné údaje v rozsahu meno, adresa, telefónne číslo

Poskytnutie týchto osobných údajov je zmluvnou požiadavkou; ak by neboli poskytnuté, nebolo by možné zabezpečiť riadny priebeh súťaže a výhru doručiť výhercovi. Osobné údaje súťažiacich, ktorí nevyhrali, budú po skončení súťaže uchovávané len do doby poskytnutia výhry.

Záverečné ustanovenia

13. Spoločnosť WEBER je oprávnená podmienky súťaže zmeniť zo závažných dôvodov, a to aj v priebehu jednotlivých súťaží. 

14. Prevádzkovateľovi sociálnej siete Facebook nevznikajú žiadne záväzky vyplývajúce z účasti súťažiach v súťaži. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná prevádzkovateľom sociálnej siete Facebook. 

15. Súťažiaci má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.