Na základe dlhodobých skúseností v oblasti zatepľovania a renovácií fasád pri navrhovaní a realizácií vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) spoločnosť Saint - Gobain Weber kladie čím ďalej, tým vyšší dôraz na nevyhnutnosť odbornej koordinácie farebného prevedenia fasád.

Farba by nemala byť považovaná len za akúsi „kozmetickú“ povrchovú úpravu. Farby vytvárajú emocionálnu atmosféru, podmieňujú nálady a vzťah ľudí k prostrediu.

Cieľom návrhov farebnosti by preto malo byť dosiahnuť čo „najsprávnejšie“ riešenie pre danú situáciu. Dôležité sú kritériá posudzovania tejto správnosti – aby boli čo najobjektívnejšie nastavené. To si vyžaduje, aby sa posilnilo využívanie poznatkov colour science, t.j. náuky o farbe, a najmä poznanie objektívnych faktorov podmieňujúcich subjektívne hodnotenia farebných riešení. Je tiež podstatné, aby si tieto poznatky osvojili všetci, ktorí sa chcú tejto problematike venovať na profesionálnej úrovni.

Realizácia vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov má za následok obrovský rozsah vizuálnej premeny nielen budov, ale i obrazu mesta a preto sme vytvorili seminár Weberonáuka o farbách, ktorý vznikol v úzkej spolupráci s doc. Ing. arch. Andreou Urlandovou, Phd. a je špeciálne určený pre architektov a stavebné bytové družstvá. Seminár poskytuje náhľad do princípov koncepčného farebného navrhovania budov a urbanistických priestorov, poukazuje na odborný, profesionálny charakter problematiky. Ťažiskovo ide o farebné videnie, vnímanie a komunikáciu v aplikácii na riešenie farebnosti architektonických exteriérov a urbanistických priestorov.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.