Weber

Ako získať podporu štátu pri obnove budovy?

Cieľom obnovy budov v rámci plánu OBNOVY je prostredníctvom opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov a verejných historických a pamiatkovo chránených budov znížiť spotrebu energie a prispieť tým k zníženiu emisií CO2 (v Únii o 80 až 95% v porovnaní s hodnotami z roku 1990) a znečistenia ovzdušia.

Na Slovensku je v porovnaní s EÚ nadpriemerný podiel obyvateľstva vystavený nadmernému znečisteniu ovzdušia. Jedným z hlavných zdrojov znečistenia sú práve domácnosti využívajúce nevyhovujúce tuhé palivá na vykurovanie. Vyše 110 tisíc domácností stále kúri tuhými palivami, ktoré by mohli byť nahradené šetrnejšími technológiami. Naviac, podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry na Slovensku približne 5 000 obyvateľov ročne zomiera predčasne kvôli znečisteniu ovzdušia.

Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov

Investície z Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „plán obnovy“) budú využité na podporu strednej obnovy rodinných domov (obnova s priemernou úsporou primárnej energie minimálne 30%). Podpora bude realizovaná prostredníctvom jedného poskytovateľa, Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) a povedie k zlepšeniu energetickej hospodárnosti rodinných domov a zavedeniu vybraných zelených prvkov v procese obnovy. V procese prideľovania prostriedkov bude selektívne zohľadňovaná aj sociálna situácia domácností a riešenie energetickej chudoby sociálne znevýhodnených domácností a bude sa prihliadať na environmentálne správne nakladanie so stavebným odpadom.

Odhadované náklady: 500 mil. eur

Predstavenie implementačného plánu a spustenie schémy obnovy rodinných domov je naplánovaná na Q3 2022.

Ciele:

  1. Zosúladenie jednotlivých schém podpory pod jednou strechou - možnosť podpory strednej obnovy na jednom mieste.

  2. Použitie jednotného prístupu pre celkovú obnovu rodinných domov. Takto bude zabezpečené, aby majitelia domov mali jednoduchý prístup k celkovej schéme a opravy domov sa tak vykonávali jednorazovo a so zohľadnením viacerých, energeticky a environmentálne vyhovujúcich prvkov.

  3. Zatraktívnenie výšky podpory pre zvýšenie stimulačného efektu a naštartovanie tempa obnovy.

  4. Rozšírenie súčasných systémov podpory aj o adaptačné opatrenia, ako napr. zachytávanie dažďovej vody, realizácia zelených striech, výmena kotla za environmentálne vyhovujúci, odstránenie azbestovej krytiny zo striech.

  5. Cielenie podpory aj na stredne a nízko príjmové skupiny. Pri nastavovaní mechanizmu pre poskytovanie podpory môžu byť zohľadnené aspekty energetickej chudoby a domácnosti z takto znevýhodneného prostredia môžu mať možnosť získať vyšší príspevok na realizáciu jednotlivých opatrení.

Do roku 1980 bolo postavených takmer 70% rodinných domov, čo znamená, že väčšina rodinných domov má viac ako 40 rokov. Do konca roka 2018 bolo na Slovensku obnovených necelých 50% rodinných domov. V súčasnosti máme na Slovensku približne 1 060 000 rodinných domov. Cieľom Obnovy budov v rámci plánu OBNOVY je v rokoch 2022-26  zlepšenie energetickej hospodárnosti takmer 30 tisíc rodinných domov.

Podpora obnovy rodinných domov bude realizovaná novou podpornou schémou, ktorá bude vychádzať z existujúcich programov a bude rozšírená o zelené opatrenia tam, kde to bude možné a vhodné.

Ako bolo vyššie uvedené, cieľom opatrenia je znížiť energetickú náročnosť domov a následne znížiť emisie CO2. Ciele sa budú merať a monitorovať formou energetického certifikátu a posúdenia rekonštrukcie. Na výpočet sa použije projektová dokumentácia, na základe ktorej bude vyčíslená úspora CO2 (odčítanie stavu pred a po realizácii opatrení). Prípadne je možné použiť energetický certifikát, ktorý bude potrebný vždy ku kolaudácii.

Cieľovou skupinou sú vlastníci starších rodinných domov, ktorí svojpomocne alebo dodávateľsky realizujú obnovu rodinného domu.

Program zahŕňa nasledovné opatrenia: zateplenie obvodových stien, striech, stropu a podláh, obnova vykurovacích systémov, výmena otvorových výplní (okien, dverí),tieniaca technika, vodozádržné opatrenia, kompostér, fotovoltaika a tepelné čerpadlá, alternatívne v prípade vysokej energetickej účinnosti nízkoemisné spaľovacie zariadenia, odstránenie striech/krytiny z azbestu a montáž zelených striech. Jednotlivé opatrenia budú realizované s prihliadnutím na maximálne možné využívanie ekologicky menej škodlivých materiálov. Okrem toho sa zváži použitie recyklovaných materiálov. Každé z opatrení má svoju technickú špecifikáciu, vlastnú intenzitu podpory a maximálnu výšku dotácie. Zelené opatrenia (vodozádržné opatrenia, kompostér, odstránenie azbestu certifikovanou firmou) budú podporené do výšky 10% z celkovej výšky podpory.

Nábehová krivka realizácie projektov bude postupná, s nasledovným plánovaným plnením:

  • Obnova RD do 31.12.2022: 4 000 RD
  • Obnova RD do 31.12.2023: 7 000 RD
  • Obnova RD do 31.12.2024: 7 000 RD
  • Obnova RD do 31.12.2025: 7 000 RD
  • Obnova RD do 30.6.2026: 5 000 RD

Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Cieľom je zlepšenie stavebnotechnického stavu historických a pamiatkovo chránených verejných budov, pričom sa zlepší ich energetická hospodárnosť, predĺži životnosť a zvýšia sa možnosti ich využívania verejnosťou (bezbariérovosť).

Odhadované náklady: 200 mil. eur

Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených verejných budov - oprávnenosť čerpania zdrojov na obnovu tohto fondu verejných budov sa predpokladá od 02/2020 (s prvým čerpaním Q4 2022) do Q2 2026.

Zelená transformácia

Historické a pamiatkovo chránené verejné budovy patria k najhorším z pohľadu energetickej hospodárnosti, avšak disponujú kultúrnou hodnotou a dedičstvom, ktoré je dôležité zachovať a chrániť. Tvoria dôležitú časť verejných budov a vzhľadom na finančnú náročnosť obnovy a potrebu špecifického prístupu k nej sa im nevenuje dostatočná pozornosť.

Na Slovensku je približne 15 tis. verejných budov. Obnovu si vyžaduje až 75% z nich, niektoré sú čiastočne obnovené. Historické verejné budovy sú z pohľadu energetickej hospodárnosti najhoršími verejnými budovami.

Pri vyhodnocovaní projektov sa zároveň musí vzhľadom na zdroj financovania striktne vyžadovať dosahovanie priemere minimálne 30% úspory primárnej energie obnovovaných budov, čo je ukazovateľom, na základe ktorého sa náklady na obnovu budovy stanú oprávnenými výdavkami programu, a týmto faktorom sa bude sledovať plnenie programových ukazovateľov. Dosiahnutie úspor sa preukáže v projektovom energetickom hodnotení budovy pred jej obnovou a verifikuje sa po uskutočnení obnovy budovy na základe vydaného energetického certifikátu.

Hlavným cieľom investičnej aktivity je v rokoch 2020 – 2026 podporiť v priemere aspoň stredne hlbokú obnovu aspoň 117 000 m2 celkovej podlahovej plochy historických a pamiatkovo-chránených verejných budov, v rámci ktorej budú popri opatreniach na zvyšovanie energetickej efektívnosti (v priemere minimálne 30% úspora primárnej energie) pri zachovaní ich historickej a pamiatkovej hodnoty, realizované aj relevantné opatrenia na stavebno-technickú obnovu budov, obnovu technického systému budovy, vrátane aplikácie systémov automatizácie a riadenia budov, prvkov elektromobility a cyklodopravy (ak je to vhodné), bezbariérovosť a implementáciu zelených opatrení. Pri priemernej podlahovej ploche historických a pamiatkových budov v rozmedzí od 500m2 do 1500m2 plánujeme obnoviť minimálne 100 historických budov.

Cieľovou skupinou sú vlastníci verejných historických alebo pamiatkovo-chránených budov, pri ktorých budú realizované opatrenia na obnovu budovy a jej stavebnotechnických podmienok, vrátane zlepšenia energetickej hospodárnosti. Navrhovanie a realizácia opatrení bude zvolená špecificky a individuálne podľa typu budovy, vrátane zváženia možnosti aplikácie nových zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (fotovoltika a tepelné čerpadlo) alebo spätné získavanie tepla a pod.

Opatrenia – zelené strechy, oddelenie šedej vody od hnedej vody, fotovoltika, tepelné čerpadlo, opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov (zelená vegetačná stena, vonkajšie tieniace prvky okien a dverí na fasádach – pergoly, vonkajšie žalúzie, a pod.), zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na polievanie zelených priestranstiev v okolí budovy – by boli dobrovoľné doplnkové opatrenia. Ostatné opatrenia - odstránenie a zneškodnenie azbestu, triedenie stavebného odpadu pri rekonštrukcii a jeho zneškodnenie zákonným spôsobom, zabezpečenie hniezdnych možností pre chránené živočíchy by boli povinné, ak je to v prípade budovy relevantné. Tieto opatrenia nebudú predstavovať viac ako 10% z celkovej investície.

 

Zdroj:

PLÁN OBNOVY; Obnova budov, https://www.mfsr.sk/files/archiv/1/Plan_obnovy_a_odolnosti.pdf

 

Viac sa k danej téme, napr. o príspevkoch a podmienkach dočítate na: www.vsetkoozatepleni.sk

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.