Vyrovnanie povrchu armovacej vrstvy

Ako zhotoviť výstužnú vrstvu na ETICS?

Ako zhotoviť základnú výstužnú vrstvu? Poskytneme vám presný postup ako na to.

 

Výstužná vrstva sa skladá z výstužnej malty a sklovláknitej mriežky a nanáša sa ručne na čisté a suché tepelnoizolačné dosky 1-3 dni po ich nalepení a ukotvení. Základná vrstva sa musí zhotoviť do 14 dní od ich nalepenia. Pokiaľ túto lehotu nie je možné dodržať, musia sa prijať opatrenia, ktoré ochránia tepelnú izoláciu pred negatívnym pôsobením vonkajšieho prostredia (UV žiarenia a pod.) 

V prípade degradácie polystyrénových dosiek z dôvodu dlhšej odmlky (viac ako 14 dní) medzi nalepením a ďalšou úpravou je potrebné povrch prebrúsiť celoplošne.

Po brúsení izolantu pred vytváraním základnej vrstvy je dôležité podklad dobre očistiť od voľných častíc. Tepelnú izoláciu z MW s pozdĺžnou orientáciou vlákien nie je možné brúsiť.

Ešte pred zhotovením výstužnej vrstvy sa pripevnia určené ukončovacie,  rohové a dilatačné  lišty a zosilňujúce vystuženie (napr. diagonálne pásy v rohoch otvorov).

Všetky voľne prístupné hrany a rohy napríklad nárožia objektov, ostenia otvorov a podobne sa vystužia vtlačením vhodnej lišty do vopred nanesenej vrstvy výstužnej malty

Rohy stavebných otvorov sa vždy vystužia diagonálne orientovanými pásmi sklovláknitej mriežky s rozmermi minimálne 200 x 300 mm opäť vtlačením do vopred nanesenej výstužnej malty Okraj pása diagonálneho vystuženia sa musí umiestniť priamo na roh otvoru pod uhlom 45°. V rámci vykonávania vystužovania hrán sa vykonáva aj osadenie dilatačných líšt do vopred nanesenej výstužnej malty. Dilatácia sa vykonáva len na základe návrhu v projektovej dokumentácii, žiadne všeobecné pravidlá prípadných maximálnych dilatačných celkov v zateplení nie sú stanovené. Dilatácia systému sa však vykonáva vždy  v miestach prípadnej dilatácie podkladovej konštrukcie.

Realizácia základnej vrstvy

Základná vrstva sa vykonáva plošným zatlačením sklovláknitej mriežky do mokrej výstužnej malty nanesenej na tepelnej izolácií nerezovým hladidlom s veľkosťou zubov 10x10 tak, že sa odvíja pás sieťoviny zhora nadol a zároveň sa vtláča antikorovým hladidlom do tmelu od stredu k okrajom. Presah pásov sklovláknitej mriežky musí byť vo zvislom aj vodorovnom smere minimálne 100 mm. Výstužná malta, ktorá vystúpi okami sklovláknitej mriežky na povrch sa po jej prípadnom doplnení uhladí a vyrovná.  

Po zahladení výstužnej malty nerezovým hladidlom, nesmie byť viditeľná sklovláknitá mriežka! Ak nie je sklovláknitá mriežka dostatočne zakrytá vrstvou výstužnej malty, je potrebné vykonať bezprostredne po prvej vrstve aplikácii druhej vrstvy do ešte mokrej prvej vrstvy výstužnej malty.

Celková hrúbka základnej vrstvy musí byť 3 - 5 mm. Sklovláknitá mriežka musí byť v polohe 1/3 - 1/2 hrúbky základnej vrstvy od vonkajšieho povrchu. Vždy musí byť dodržané minimálne krytie sklovláknitej mriežky vrstvou výstužnej malty hrúbky 1 mm, v miestach presahov mriežky najmenej 0,5 mm.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.