weberrep vysprávka ST

Weber

REPROFILAČNÁ MALTA JEMNÁ STROJOVÁ

Strojová opravná malta na betónové konštrukcie vystužená
vláknami triedy R3

 • Ideálna na strojové spracovanie a aplikáciu
 • Určená na plošné aplikácie
 • Max. hrúbka vrstvy do 40 mm

Účel použitia

Základové konštrukcie, Podlahové konštrukcie, Povrchová úprava stien v exteriéri, Stena, Fasáda, Nosné steny

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Odhalená výstuž musí byť ošetrená prípravkom weberrep ochrana
 • Práce spojené s aplikáciou sa nesmú vykonávať pod +5°C (vzduch i konštrukcia)

 • Nesmú sa vykonávať práce na priamom slnku, pri silnom vetre a za dažďa

Vlastnosti a výhody produktu

 • Trieda R3
 • Obsahuje výstužné vlákna
 • Na opravy betónu  v hrúbkach 10 do 40 mm
 • Jednoduché spracovanie
 • Pre strojné spracovanie

Dôležité

 • Pri teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a pri očakávaných mrazoch nepoužívať

 • Ochranný náter musí byť ošetrený následnými vrstvami

TECHNICKÉ PARAMETRE

Farba: sivá
Objemová hmotnosť zmesi:                                        2,1 kg/liter
Objemová hmotnosť zatvrdnutého produktu:                                        1,95 kg/liter

Orientačná spotreba zámesovej vody:(podľa spôsobu

použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)           

približne 4,5 litra/25kg
Maximálna veľkosť zrna kameniva: 3,0 mm
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: ≥35 N/mm2 (trieda R3) 
Pevnosť za ohybu po 28 dňoch: ≥8 N/mm
Prídržnosť:                  ≥1,5 N/mm2
Obsah vody v zmesi: 18-20%
Obsah vody v zmesi na prestriekanie: 20%
Spracovateľnosť zmesi:                        1,5 hodiny
Začiatok tuhnutia: 5 hodín
Minimálna hrúbka : 1 cm
Maximálna hrúbka vrstvy: 4 cm
Tepelná vodivosť λ:            30 000 N/mm2
Modul pružnosti: ≥10 zmrazovacích cyklov
Cenníková cena:  0,42 €/kg bez DPH*

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberrep vysprávka ST ?

Aplikácia

Príprava: do suchej zmesi pridávajte vodu až po dosiahnutí konzistentnej a plastickej malty.

Na vopred zvlhčený podklad naneste zmes v dvoch fázach s hrúbkou vrstvy minimálne 1 cm; prvá vrstva môže dosahovať hrúbky až 4 cm; väčších hrúbok možno docieliť nanesením druhej vrstvy po zatuhnutí predchádzajúcej vrstvy.

Sledujte zrenie produktu počas tuhnutia, v prípade potreby vlhčite.

weberrep vysprávka ST môže zostať v podobe ako je aplikovaná alebo môže byť ošetrená ako bežný betón.

Pokiaľ majú byť pomocou osmotických hydroizolačných cementov zaistené hydroizolačné vlastnosť produktu, nechajte ho vyzrieť najmenej 8 dní a potom ho do nasýtenia zvlhčite čistou vodou

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.