weberrep R4 duo

Weber

ŠPECIÁLNA REPROFILAČNÁ MALTA

Univerzálna opravná hmota na betónové konštrukcie triedy R4

 • Pre hrúbky do 50 mm
 • Bez zmřašťovania, nízke vnútorné pnutie
 • Paropriepustná

Účel použitia

Základové konštrukcie, Podlahové konštrukcie, Povrchová úprava stien v exteriéri, Stena, Fasáda, Nosné steny

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Odhalená výstuž musí byť ošetrená prípravkom weberrep KB duo
 • Práce spojené s aplikáciou sa nesmú vykonávať pod +5°C (vzduch i konštrukcia)

 • Nesmú sa vykonávať práce na priamom slnku, pri silnom vetre a za dažďa

Vlastnosti a výhody produktu

 • Trieda R4
 • Obsahuje výstužné vlákna
 • Na opravy betónu  v hrúbkach 10 do 50 mm
 • Jednoduché spracovanie
 • Pre strojné a ručné spracovanie

Dôležité

 • Pri teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a pri očakávaných mrazoch nepoužívať

 • Ochranný náter musí byť ošetrený následnými vrstvami

TECHNICKÉ PARAMETRE

 

Farba:                                        betónovo šedá

Orientačná spotreba zámesovej vody: (podľa spôsobu

použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)                         

maximálne 2,9 litra/20kg
Hrúbka nanesenej vrstvy: v jednej vrstve do 50 mm
Teplota pri spracovaní: +5°C až +30°C
Pevnosť v ťahu za ohybu: >8 N/mm2
Pevnosť v tlaku: >45 N/mm2
Hustota čerstvej malty: približne 2,1 kg/dm3
Pevnosť pri odtrhnutí: >2 N/mm2
Objemová hmotnosť suchej zmesi: približne 1,6 kg/dm3
Doba spracovania: približne 45 minút
Doba schnutia: 28 dní
Cenníková cena:  0,71 €/kg bez DPH*

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberrep R4 duo ?

Všeobecné pokyny

 • Chráňte položenú plochu pred príliš rýchlym vysychaním, silným pôsobením tepla a prievanom. Betónovú náhradu udržujte minimálne 3 dni vo vlhku alebo ju nechajte zakrytú. Chráňte pred mrazom.
 • V čerstvom stave sa na produkt nesmie striekať voda.
 • Všetky uvádzané vlastnosti sa vzťahujú na teplotu + 20°C bez prievanu a relatívna vlhkosť vzduchu cca 60%.

Zvláštne pokyny

 • Nemiešajte s inými stavebnými hmotami.
 • Pri výške prekrytia > 20mm, respektíve > 40 mm, podľa expozičnej triedy, možno vynechať protikorózny náter.
 • Pri tenkej vrstve v rozsahu približne do 10 mm hrúbky vrstvy, napríklad pri použití k navýšeniu betónovej krycej vrstvy možno vykonať stierku bez adhézneho mostíka na matne vlhký, vopred namočený podklad. Pritom maltu najprv natiahnite po celej ploche v hrúbke zrna ako škrabanú stierku, potom nanášajte čerstvé vrstvy až do maximálnej hrúbky.
 • Pri použití mimo pôsobnosť smernice EN 1504  v staticky nerelevantných oblastiach možno vynechať adhézny mostík a pri výške prekrytia > 20 mm aj protikorózny náter. V takom prípade sa nanesie na matne vlhký vopred namočený podklad póry vypĺňajúca škriabaná stierka z weberrep R4 duo. Následne sa na čerstvú škriabanú stierku nanesie reprofilačná malta.
 • Pre zvýšenie ochrany proti karbonizácii sa odporúča náter ochranným povrchovým systémom webertec.

Príprava podkladu

Ako náhrada betónu:

 • Čistý podklad, bez námrazy, nasiakavý, nosný, drsný a bez akýchkoľvek častíc, ktoré by bránili alebo obmedzovali priľnutie.
 • Povrchová pevnosť v ťahu podkladu > 1,5 N/mm2.
 • Vhodnými metódami na prípravu je frézovanie a následné otryskanie.
 • Chráňte výstuž náterom weberrep ochrana pred koróziou.
 • Po vytvrdnutí protikoróznej vrstvy (40 min.) kompletnú betónovú plochu/miesto vylomenia dobre namočte a nechajte zaschnúť do matne vlhkej vrstvy, zabráňte tvoreniu kaluží.

Ako jemná betónová stierka:

 • Čistý podklad, bez námrazy, nasiakavý, nosný, drsný a bez akýchkoľvek častíc a nečistôt, ktoré by bránili priľnutiu.
 • Povrchová pevnosť v ťahu podkladu > 1,3 N/mm2.
 • Betónový povrch niekoľkokrát dobre navlhčite.

Aplikácia

Príprava:

 • Zmiešajte obsah obalu s 14,5% vody (2,9 litra na 20 kg suchej malty), zabráňte tvoreniu hrudiek.
 • Najprv si pripravte vodu a potom postupne pridávajte prášok.
 • Miešajte intenzívne približne 3 minúty miešadlom s pomalým chodom alebo miešačkou s núteným obehom.
 • Po zmiešaní dodržte približne 2 minútovú prestávku  a potom maltu znovu krátko premiešajte.
 • Ak použijete produkt ako jemnú betónovú stierku, je možné pridaním 1% (0,2 litra na 20 kg suchej malty) upraviť konzistenciu podľa požiadaviek používateľa.

Ako náhrada betónu:

 • Naneste maltu do miesta vylomenia pomocou ručného vtláčania alebo špachtle, eventuálne lyžice.
 • Maltu pevne a súvisle zapracujte do miesta vylomenia.
 • K uzavretiu hlbokých výlomov je potrebných niekoľko pracovných cyklov (cca 50 mm na jeden cyklus). Čakacia doba medzi jednotlivými cyklami je približne 12 hodín.
 • Medzivrstvy zdrsnite a po vytvrdnutí opäť zvlhčite.
 • Maltu weberrep R4 duo nepreťahujte cez bočné hrany výlomov.

Ako jemná betónová stierka:

 • Naneste pomocou hladidla približne 2 až 5 mm hrubú vrstvu weberrep R4 duo.
 • Jemnú stierku najprv natiahnite v hrúbke zrna ako škrabanú stierku a uzavrite póry, potom nanášajte čerstvé vrstvy do hrúbky 5 mm.
 • Škrabané vrstvy stierky spracovávajte vždy na malej ploche.
 • Po 15 až 90 minútach (podľa okolitých podmienok a hrúbky vrstvy) je možné mierne vsiaknutú stierku ľahko rozotrieť vlhkou, jemne pórovitou špongiou.
 • Po vytvrdnutí (reprofilácia: > 5d, len jemná stierka: > 1d) odporúčame povrch z optických dôvodov, respektíve na ochranu pred karbonizáciou alebo pôsobením posypových solí ošetriť povrchovými ochrannými systémami respektíve webertec purolast.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.