weberfloor Blitzharz easy

weberfloor Blitzhartz easy

ZOŠÍVAČ NA TRHLINY V POTEROCH

Epoxidový dvojzložkový tmel určený na zošívanie prasklín v poteroch

 • Jednoduché miešanie
 • Bezzápachový materiál
 • Ľahká aplikácia

Účel použitia

Podlahové konštrukcie, Chodník

Dokumentácia a informačné letáky

Odporúčame

 • Opravované dilatácie musia byť vhodne narezané diamantovým kotúćom
 • Povrch musí byť čistý, bez prachu a súdržný

 

Vlastnosti a výhody produktu

 • Vysoká pevnosť v tlaku a v ohybe
 • Rýchle tuhnutie a tvrdnutie
 • jednoduché, rýchle spracovanie - aplikácia priamo z fľaše
 • Je bez zápachu
 • Môže byť zmiešané v čiastkových množstvách
 • Má dobrú chemickú odolnosť
 • Vhodné pre podlahové vykurovanie

Dôležité

 • Pracovisko musí byť intenzívne vetrané počas vlastnej práce, tak aj po dobu vytvrdzovania náteru
 • Pracovníci musia byť vybavení osobnými ochrannými pomôckami (pracovný oblek a obuv, rukavice, protichemické okuliare)
 • Po skončení práce je nutné dôkladne umyť ruky vodou a mydlom a potrieť regeneračným krémom
 • Pri práci s webe Blitzharz easy a pomocnými látkami nie je dovolené jesť, piť, fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom
 • Je nutné dodržiavať minimálne a maximálne teploty podkladu a okolia

 

 

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE 

Doba tvrdnutia:                                       približne 20 minút
Doba spracovania: približne 10 minút
Teplota pri aplikácii (vzduch): > 10°C a < 30°C
Teplota pri aplikácii (podklad): 10°C až 25°C
Trieda stavebného materiálu: Efl - EN 13501-1
Konzistencia: kvapalina
Ľahké zaťaženie: po 30 min.
Plné zaťaženie: po 24 hodinách
Pomer miešania: 1:1
Cenníková cena: 17,5 €/balenie bez DPH*

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberfloor Blitzharz easy?

 

Miešanie:

Zložku B vlejte do nádoby zložky A. Uzavrite a dokonale pretrepte pokiaľ zmes nebude mať jednotný farebný odtieň.

Uzatvorenie trhlín:

Trhliny v potere alebo betóne rozšírte. Hĺbka rezu má byť cca do polovice hrúbky poteru, min. však do 1/3.

Kolmo cez trhlinu prerežte podklad v dĺžke cca 20 cm (po každej strane cca 10 cm), vyčistite od prachu a vložte spony. Opakujte cca po každých 15 cm.

Trhliny vyplňte živicou.

Lepenie:

Na lepenie kovových koľajníc sa zvyčajne vyžaduje pastovitá konzistencia. Po zmiešaní nechajte materiál krátko stáť, kým sa v priebehu niekoľkých minút nedosiahne optimálna konzistencia lepenia. Lepené materiály musia byť fixované počas viazania vhodnými nástrojmi.

 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.