weberfloor 4320

Nový produkt
samonivelizačná hmota weberfloor 4320

ŠPECIÁLNA SAMONIVELIZAČNÁ HMOTA

Samonivelizačná cementová hmota s obsahom výstužných vlákien určená pre hrúbky od 2 mm do 50 mm v jednom kroku

 • Pevnosť v tlaku 30 MPa
 • Rýchlotuhnúca
 • Tvorí podklad pre väčšinu finálnych podlahových povrchov

Účel použitia

Podlahové konštrukcie

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Podklad musí byť čistý, zbavený mastnoty a nesúdržných častí
 • Podklad musí byť vhodne napenetrovaný
 • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +10°C do 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • V hrúbke od 20 mm nemusí byť spojená s podkladom
 • V hrúbke od 25 mm môže byť aplikovaná priamo na podlahovú tepelnú izoláciu
 • Vhodná na priame zalievanie elektrického podlahového vykurovania
 • Vhodná aj na potery so zabudovaným teplovodným podlahovým vykurovaním
 • Vytvorí vhodný povrch aj na lepené drevené podlahové krytiny
 • Vysoké zaťaženie  - pevnosť v tlaku 30 MPA
 • Vysoká pevnosť v ťahu za ohybu 7MPa
 • Aplikačná hrúbka  od 2 do 50 mm
 • Rýchlotuhnúca

Dôležité

 • Podklad musí byť čistý, zbavený mastnoty a nesúdržných častí
 • Podklad musí byť vhodne napenetrovaný
 • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +10°C do 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte
 • Určená iba do interiéru
 • Nie je určená ako finálna vrstva

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Hrúbka vrstvy: 2 mm až 50 mm (20 mm oddelený poter, 25 mm plávajúci poter)
Spotreba zámesovej vody: 4,25 – 4,75 litra / 25 kg
Pochôdznosť:                                                                         >2 hodiny
Pevnosť v tlaku:                                                 C 30 (30 MPa)
Pevnosť v ťahu za ohybu:            F7 (7MPa)
Spracovateľnosť pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu:            15 - 20 min.
Hodnota rozliatia pre kruhovú rozlivovú sadu (prsteň priemeru 68 mm, výšky 35 mm) 190 – 220 mm
Teplota spracovateľnosti (na vzduchu): ≥ 10°C až ≤ 30°C
Teplota spracovateľnosti (pod povrchom): 10°C až 25°C
Trieda reakcie na oheň: A2 fl s1 – EN 13501-1
Ľahká zaťažiteľnosť: >24 hod.
Cenníková cena: 0,85 €/kg bez DPH *

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberfloor 4320 ?

Všeobecné pokyny:

 • V prípade použitia ako plávajúci alebo oddelený poter, je potrebné oddilatovať všetky zvislé konštrukcie dilatačnými páskami.
 • Plošné dilatácie musia kopírovať dilatácie v podklade. Prípadné dilatácie  je potrebné navrhovať na maximálnu plochu do 40 m². Pokiaľ má ktorákoľvek hrana dĺžku 5 až 6 m, je potrebné dodržať pomer strán 2 : 1.
 • V prípade konštrukčných zvláštností a špeciálnej geometrie miestnosti, ako napr. vikiere, odsadené steny a dverové otvory , je potrebné zhotoviť dilatačné škáry.
 • Hmota weberfloor 4320 neslúži ako finálna vrstva. Je potrebná iná finálna úprava ako napríklad dlažba, podlahové krytiny, epoxidové nátery a stierky a podobné.
 • Je zakázané pridávať iné ako povolené prísady.
 • Použitie výlučne v interiéri
 • Pri plávajúcich konštrukciách nesmie predstavovať stlačiteľnosť tlmiacej vrstvy viac než 3mm.
 • Pri lepení dlažby do cementového lepidla, je potrebné riadiť sa inštrukciami prípravy podkladu ako pri nasiakavom podklade.

 

Všeobecné požiadavky pre podklad

 • Podkladová vrstva musí mať dostatočnú nosnosť, byť suchá, pevná a bez zvyškov prachu a nečistôt
 • Pred vylievaním na drevené povrchy (palubovky...) upevnite voľné dosky a uzatvorte všetky diery a otvory
 • V prípade nehomogénnych podkladov, paluboviek a deliacich a tlmiacich konštrukcií odporúčame do hmoty zapracovať výstužnú sklotextilnú mriežku 8 x8 mm.
 • Ako penetráciu podkladu použite na základe systémového odporúčania weber podkladový materiál weber penetrácia alebo epoxidovú  živicou webersys epox podklad  posypaný sklárskym pieskom.
 • V prípade stúpajúcej kapilárnej vlhkosti z podkladu je potrebné použiť dvojitú penetráciu z epoxidovej živice ako vrstvu na ochranu pred vlhkosťou, napr. webersys epox podklad a následne povrch posypte sklárskym pieskom

Spracovanie:

 • Strojovo opracovateľný zmiešavacím čerpadlom. Je potrebné pravidelne kontrolovať konzistenciu skúškou rozliatím.
 • Pre zabezpečenie optimálnych vlastností pre spracovanie musí byť celková dĺžka použitých hadích zmiešavacieho čerpadla minimálne 40 m
 • V prípade manuálneho spracovania sa hmota premiešava vhodným nástrojom na miešanie po dobu 1 až 2 minút
 • Materiál sa mieša v pomere 4,25 – 4,75 litrov vody na 25 kg vrece materiálu
 • Príliš vysoký objem vody znižuje pevnosť, zvyšuje riziko vzniku trhlín a strácanie objemu
 • Vŕtačka s miešacou násadou na stierkový materiál
 • m-tec Duomix 2000, m-tec SMP (zmiešavacie čerpadlo)
 • Nástroje čistite pred stuhnutím materiálu vodou.
 • Pri nanášaní materiálu čerpadlom by nemala šírka pracovnej plochy presiahnuť 6 až 8 metrov
 • V prípade presiahnutia maximálnej šírky je potrebné použiť oddeľovacie pásiky
 • Povrch je potrebné zrovnať vhodným náradím a spracovať s „ježkovým“ valcom na samonivelizačné hmoty za účelom zhotovenia potrebnej rovinnosti a odvzdušnenia hmoty.
 • Chráňte čerstvo nanesené plochy pred prievanom, priamym slnečným svetlom a pôsobením tepla
 • Po dosiahnutí pochôdznosti je nevyhnutné priestor vyvetrať. Zabráňte však vzniku prievanu
 • Počas spracovania a prvého týždňa od nanesenia musí byť teplota na stavenisku minimálne +10° C, ideálne však +15° C
 • Počas prvých dvoch dní je zakázané používať odvlhčovače

 

Doba pokládky ďalších vrstiev

 • 1 deň v prípade dlažby
 • 3 dni v prípade textilných, PVC, gumových a linoleových krytín
 • 7 dní pri parketách a laminovaných podlahových krytinách

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.