weber prim EP 2K

weber prim EP 2K

VODOU RIEDITEĽNÝ PENETRAČNÝ NÁTER

Náter na báze epoxidu vhodný na riedenie s vodou. Určený na
prípravu podkladu pre polyuretánové nátery

 • Bezrozpúšťadlový
 • Riediteľný s čistou vodou
 • Nanášateľný valčekom

Účel použitia

Podlahové konštrukcie, Chodník

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Podklad musí byť čistý, suchý, súdržný 
 • Jednoduchá aplikácia (valček, štetka)

 

Vlastnosti a výhody produktu

 • Pre aplikácie na nasiakavé i nenasiakavé podklady
 • Vyzrieva chemickou reakciou 2 komponentov
 • Vhodná najmä ako penetračný náter pod PUR hydroizolačné nátery a stierky a epoxidové stierky a nátery na nenasiakavých podkladoch ako napríklad: kov, asfalt, keramické obklady, sklo, akrylátové nátery, liaty betón
 • Excelentná priľnavosť k podkladu (nasiakavý aj nenasiakavý)
 • Aplikovateľná i na vlhké podklady bez zníženej adhézie
 • Riediteľná vodou
 • Vysoká pevnosť v ťahu a odolnosť rázu
 • Odolná voči chemickému zaťaženiu
 • Bezprašný povrch
 • Priľnavosť k vlhkému betónu (6%) > 2 MPa
 • Univerzálna penetrácia pod hydroizolačné stierky a nátery

Dôležité

 • Pracovisko musí byť intenzívne vetrané počas vlastnej práce, tak aj po dobu vytvrdzovania náteru
 • Pracovníci musia byť vybavení osobnými ochrannými pomôckami (pracovný oblek a obuv, rukavice, protichemické okuliare)
 • Po skončení práce je nutné dôkladne umyť ruky vodou a mydlom a potrieť regeneračným krémom. Pri práci s weber prim EP 2K a pomocnými látkami nie je dovolené jesť, piť, fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom
 • Je nutné dodržiavať minimálne a maximálne teploty podkladu a okolia

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Farba:                                     

transparentná

Cenníková cena:

15,70 €/kg bez DPH/4 kg balenie *

14,70 €/kg bez DPH/20 kg balenie *

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weber prim EP 2K?

 

Podmienky na spracovanie

Miešanie:

Zložky A a B sa miešajú elektrickým miešadlom s pomalými otáčkami podľa určeného pomeru po dobu 3-5 minút. Obsah balenia je potrebné dôsledne vyprázdniť najmä zo stien a dna nádoby. Namiešaná zmes musia byť úplne homogénne. Namiešaná zmes sa riedi s 15 - 25% čistej vody pre reguláciu viskozity.

 

Natieranie:

Optimálna teplota pre aplikáciu je +10°C až +35°C. Nízka teplota spomaľuje zrenia náteru, vysoká teplota ho urýchľuje. Vysoká vlhkosť vzduchu ovplyvňuje finálny vzhľad. Naneste weberprim EP 2K (zriedený vodou 15 - 25%) valčekom alebo štetkou

po celom povrchu konštrukcie. Po cca 6 - 12 hod. (nie neskôr ako 24 hod.), kým je náter stále trochu lepivý, aplikujte sa  PUR náter.

Ak je povrch betónu krehký ako pórobetón a pórovitý betónový poter, aplikujte weberprim EP 2K v 2 vrstvách.

 

Zohľadnite množstvo namiešaného náteru voči jeho dobe spracovateľnosti. Neaplikujte penetráciu weberprim EP 2K pri teplotách vzduchu a podkladu < +10°C.

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.